فهرست کتاب راهنمای جامع پمپ

مقدمه:

موسسه مطالعاتی بين المللی اطلس کاسپين وابسته به گروه اطلس کاسپين در راستای  پيشرفت و گسترش هرچه بيشتر صنعت مکانيک و صنايع وابسته فعاليت حرفه ای خود را در زمينه مطالعات صنعتی درسال 1385 آغاز کرد .

اين موسسه درسال1390 اولين اثر خود به نام راهنمای هوای فشرده را به شماره شابک 964-04-7689-5978-منتشر نمود.اين کتاب که تاليف شرکت اطلس کوپکو می باشد يکی از اصلی ترين و بزرگترين مراجع در مورد هوای فشرده است و به سفارش موسسه مطالعات بين المللی اطلس کاسپين در سال 1390 از  زبان انگليسی به فارسی ترجمه شده است .

در نهايت با توجه روز افزون پروردگار متعال و محبت شاغلين صنايع مرتبط در سال 1392 موسسه مطالعات بين اللملی اطلس کاسپين با تلاشی بی وقفه توانست کتاب حاضر را با کيفيت و دقت هر چه بيشتر به چاپ برساند .

تلاش همکاران براين اساس استوار است که کتاب راهنمای جامع پمپ همچو کتاب راهنمای هوای فشرده ، مجموعه ای کامل از مطالب مربوط به صنعت پمپ را در برگيرد که بتواند تا حد زيادی برای رفع نياز عزيزان مورد استفاده باشد .

اميد است که همچون کتاب راهنمای فشرده ،خوانندگان عزيز اعم از دانشجويان –اساتيد- شاغلين صنايع و علاقه مندان ،موسسه مطالعات بين المللی اطلس کاسپين را از نظرات ، پيشنهادات و انتقادات سازنده خوداز طريق ايميل به آدرس atlascaspian@gmail.com و يا فکس به شماره 33902311-021بهره مند سازند .

 .

.

.

محمدرضا جباری – مدير عامل

 .

.

.

مقدمه مولفين :

خدای بزرگ را بسيار سپاس گذاريم که توفيق بی کرانش را نصيب اين حقيران کردتا همه ی همت و تلاش خودرا به کار ببنديم و با وقف بيش از يک سال از عمر خود ،کتاب راهنمای جامع پمپ راتقديم دانشجويان و مهندسين صنايع مربوط نماييم .

يکی از شاخص های پيشرفت صنعتی،تربيت نيروی انسانی متخصص در رده های مختلف فنی است .

هرسازمانی که بتواند با زمان همراه باشد صنعت و تکنيک نيروی فنی مورد نياز خود را نيزکارآمد تربيت کند،مسلما” موفقيت بيشتری را درزمينه های صنعتی کسب خواهد کرد .در مسير تحقيق بخشيدن به اهداف اين چنينی موسسه مطالعات اطلس کاسپين طی برنامه ريزی های انجام شده در سال 1392 و با استفاده از نظريات خوانندگان محترم کتاب راهنمای هوای فشرده،کتاب راهنمای جامع پمپ را موردتدوين قرار داد،اين کتاب درده فصل جمع آوری شده است و نويسندگان آن کوشيده اند تا محتوای کتاب را با توانايی و درک دانشجويان و شاغلين منطبق سازند.

درکتاب راهنمای جامع پمپ مفاهيم اساسی درتحليل وبررسی انواع پمپ ها،کاربرد،و چگونگی تعميرات آن مورد بحث قرار داده است .درآن کتاب ضمن مروری جامع برتاريخچه پمپ و انواع آن ،مبانی هيدروليک،اجزای سازنده واحد پمپاژ،کاويتاسيون ،تمام محاسبات مربوط به انتخاب پمپ بهينه و درنهايت نرم افزار های کاربردی دراين موضوع شرح داده شده است .

در کتاب راهنمای جامع پمپ تلاش شده که ابتدا مفاهيم ومطالب به طورکامل وتا حد امکان به زبان ساده شرح داده شود ،مطالب آيئن نامه ای مربوطه بر اساس API ذکر گرديده وجهت روشن شدن بهتر مطلب مثال يا مثال هايی نيز ارائه شود .

به اعتقاد مولفين کتاب حاضر،مجموعه نسبتا کاملی از مسائل و موضوعات مرتبط با پمپ و سيستم  پمپاژ ارائه گرديده است .با اين وجود،مطالب ديگری نيز،مورد استفاده قرارخواهند گرفت که در اين مجموعه مورد بحث قرار نگرفته اند .

اميداوريم اين مجموعه بتواند فراراه دانشجويان ، مهندسان جوان و شاغلين صنعت جهت شناخت عميق تر و کاربردی تر قرار گيرد .

از آن جا که با وجود همه ی تلاش ها هيچ اثری خالی از اشکال نيست از شما خوانندگان عزيز تقاضا داريم که ما را از پيشنهادهای سازنده خود بهره مند سازيد .

 

 

مهندس ميثم چشمارو                                                         مهندس زهره گروه ای ها

کارشناس مکانيک ماشين آلات                                              کارشناس ارشد علوم و صنايع غذايی

 .

.

.

بخش اول:

 تاریخچه مکانیزم پمپ                               

بخش دوم:

مبانی هیدرولیک                               

بخش سوم:

طبقه بندی پمپ ها                               

بخش چهارم:

پمپ های سانتریفیوژی                              

بخش پنجم:

اجزای یک واحد پمپاژکننده                             

بخش ششم:

محاسبات                             

بخش هفتم:

کاویتاسیون                            

بخش هشتم:

 تست پمپ                            

بخش نهم:

راهنمای خرید و انتخاب پمپ                          

بخش دهم:

ضمایم                          

 

 

بخش اول : تاريخچه مکانيزم پمپ در  فهرست کتاب راهنمای جامع پمپ

1- 1      تاريخچه مکانيزم پمپ (History  Of  Pumping Mechanism )

1-2        شادوف(Shaduf)

1-3        ساکيا (Sakia )

1-4        نوريا   (Noria)

1-5-1     پيچ ارشميدس (Arashmidos screw )

1-5-2     ساختار پيچ ارشميدس Arashmidos Screw Structure) (

1-6        تحول پمپ ها در عصر جديد (Evolution  of pumps in modern era)

بخش دوم : مبانی هيدروليک در 

2- 1       مبانی هيدروليک (Basics of hydraulics)

2-2        معرفی  سيستم های پمپاژ (Introduction of pumping system)

2-3-1    سه شکل انرژی    (Three  forms of  energy)

2-3-2    رابطه بين ارتفاع ،فشار ، سرعت دريک سيال   (Relation between height , pressure, velocity in fluid)

2-3-3    رابطه بين فشار ، ارتفاع و سرعت (Relation between  pressure, height & velocity)

2-3-4    رابطه بين فشار و ارتفاع (Relation between pressure & height)

2-3-5    رابطه بين فشار و سرعت(Relation  between pressure & velocity)

2-4       تفاوت بين فشار و هدThe difference between pressure & head )  (

2-5-1    سيستم های سيال (Fluid system)

2-5-2    نيروی رانشگر سيستم سيال (Driverinput for  fluid system)

2-6-1    مؤلفه های هد کل (The components of  total  head )

2-6-2    اصطکاک (Friction)

2-6-3    تجهيزات (Equipment)

2-6-4    سرعت (Velocity)

2-6-5    ارتفاع (Height)

2-7        مخازن تحت فشار (Pressure  vessels)

2-8       فشار منفی (Negative  pressure)

 2-9      عملکرد سيفون( Siphon)

2-10     وزن مخصوص (Special weight)

 بخش سوم : طبقه بندی پمپ ها در  فهرست کتاب راهنمای جامع پمپ

3-1       تعريف پمپ  (Definition of pump)

3-2-1       دسته بندی پمپ   (Classification  of pump)

3-2-2      پمپهای پيستونیو پلانچری(Piston  & plan chary pumps)

3-2-3      پمپ های  ديا فراگمی( Diaphragm  pumps)

3-2-4      پمپ های دنده ای( Gear pumps)

3-2-5      پمپ های لوبيايی(Lobe pumps)

3-2-6      پمپ پيچی ( Screw pump)

3-3-1      پمپ های جنبشی : سانتريوفوژی و جانبی            (Kinetic  pumps: centrifugal &  regenerative)

3-3-2      سانتريوفوژی جريان محور( Axial flow centrifugal pump)

3 -3-3     خصوصيات برجسته پمپهای سانتريوفوژی Important features of centrifugal pumps) (

3-4         مقايسه ای بين پمپ های جنبشی و جابجايی(Comparison  between displacement & kinetic pumps)

 3-5        پمپ های  الکترو مغناطيسی(pumps Electromagnetic)

3-6-1       انواع ديگر پمپ ها(Other types of  pumps)

3-6-2      پمپ های ناقل خمير مواد معدنی(mineral Pulp carrier  pumps )

3-6-        پمپ های آبکشی(Rinse pumps)

3-6-        پمپ های آبياری(Irrigation pumps)

3-6-5      پمپ های کارواش (Carwash pumps)

 بخش چهارم : پمپ های سانتريوفوژی در  فهرست کتاب راهنمای جامع پمپ

4- 1           پمپ های سانتريوفوژی(Centrifugal pumps)

4 -2           پمپ سانتريوفوژی کاربردی(Application of centrifugal pump)

4-3           ساختار پمپ های سانتريوفوژی (Structure of centrifugal pumps)

4-4-1         انواع پمپ های  سانتريوفوژی      (Types of centrifugal pumps)

4-4-2         تقسیم براساس جهت محور پمپ

4-4-3         تقسيم براساس جهت فلنج مکش (Divided according to the suction flange)

4-4-4         تقسيم براساس برش محفظه(Divided  according  cutting chamber)

4-4-5         تقسیم براساس  نحوه قرار گيری ياتاقانها (Divided according bearing placement)

4-4-6         تقسیم براساس نحوه قرارگيری برروی پايهDivided according placement on base)  (

4-4-7         تقسیم بنابر اتصال شفت(Divided according shaft connection)

4-5             مصارف پمپ ها (Pumps usage)

4-6          اجزای پمپ های سانتريوفوژی (Components of  centrifugal pumps)

4-6-2-1    پروانه (Butterfly)

4-6-2-2       ساختار پروانه (Butterfly structure)

4-6-2-3       انواع پروانه(Type of  butterfly)

4-6-2-4        مکش پروانه (Suction butterfly)

4-6-2-5       خروجی جريان از پروانه (Output flow  from butterfly)

4-6-3-1      محفظه پمپ  (Pump chamber )

4-6-3-2      محفظه متحدالمرکز(Chamber concentric )

4-6-3-3      محفظه حلزونی(Spiral casing)

4-6-4 -1      حلقه افشاننده (Ring afshonndh )

4-6-4-2      پره های افشاننده محوری  (Axial ring afshannd)

4-6-5         رینگهای فرسایشی

4-6-6          جعبه آب بندی (Stuffing box )

4-6-7-1       سيل های مکانيکی (Mechanical seals)

4-6-7-2       مزايای سيل های مکانيکی (Advantage  of mechanical)

4-6-7-3       معایب سيل های مکانيکی(Disadvantage of mechanical seals)

4-6-7-4       انواع سيل های مکانيکی(Types  of mechanical seals)

4-6-7-5       تغييرات و اصلاحات در سيل(Changes and reform in seal)

4-6-8           ياتاقان ها(Bearings)

بخش پنجم : اجزای سازنده يک واحد پمپاژ کننده در  فهرست کتاب راهنمای جامع پمپ

5-1                اجزای سازنده يک واحد پمپاژ کننده (Components of pump system)

5-2-1             محرکهای  اوليه (Prime motors)

5-2-2             موتورهای الکتريکی (Electric  motors)

5-2-3              موتورهای احتراقی (mngine)

5-2-4              توربينهای بخار (Steam turbines)

5-3-1              کوپلينگ ها (Couplings)

5-3-2              کوپلينگ های بدون انعطاف Rigid couplings) (

5-3-3              کوپلينگ های انعطاف پذيرمکانيکی (Flexible couplings for mechanical)

5-3-3-3           کوپلينگ انعطاف پذير به لحاظ جنس(Material flexible coupling)

5-4 -1               شيرها (Valves)

5-4-2-1            بخش های اساسی شير (The basic components of valve)

5-4-2-2           سرپوش شير  (Bonnet )

5-4-2-3           ترميم شير (Valve  trim)

5- 4-2-4             ديسک و نشيمن (Disc and seat )

5-4-2-5              ميله (Stem)

5-4-3                  فعال کننده شير(Actuator)

5-4-4                  پکينگ شير (Valve packing )

5 -4-5-1              معرفی انواع شيرها (Introduction for types of valves)

5-4 5-2               شير دروازه ای (Gate valve)

5-4-5-3               شيرکروی (Globe valve)

5-4-5-4               شير توپی (Ball valve)

5-4-5-5               شير مخروطی(Plug valve)

5-4-5-6               شير ديافراگمی (Diaphragm valve)

5-4-5-7               شير گيره ای (Pinch valve)

5-4-5-8               شير پروانه ای (Butterfly valve)

5-4-5-9-1            شير سوزنی (Needle valve)

5-4-5-9-2            مصارف شيرهای سوزنی (Usage  of needle valves )

5-4-5-10-1          شيراطمينان (Check valves)

5-4-5-10=2     شیر اطمینان تاب خورنده(Rocking corrosive check valve)

5-4-5-10-3           شير اطمينان الا کلنگی (Oscillating check valve)

5-4-5-10-4           شير اطمينان بالا رونده (Rising check valve)

5-4-5-10-5           شير اطمينان پيستونی (Piston check valve)

5-4-5-10-6           شير اطمينان پروانه ای (Butterfly check valve)

5-4-5-10-7           شير اطمينان توقف کننده (Stop check valves)

5-4-5-11              شير فشار شکن و امنيتی(Relief & Safety calves)

5-4-6-1                فعال کننده های شير (Valve actuators)

5- 4-6-2               فعال کننده دستی (Activation of manual)

5- 4-6-3               فعال کننده از نوع موتور الکتريکی (Electrical motor actuator )

5-4-6-4                فعال کننده پنوماتيکی (Pneumatic actuator)

5-4-6-5                 فعال کننده هيدروليکی (Hydraulic  actuators)

5-4-7                   شيرهای خود فعال شونده) (Self –actuated valves

5-4-8                   شيرهای  دارای فعال شونده ی مغناطيسی (Solenoid actuated valves)

5-5                       سرعت فعال کننده های غير دستی (Velocity of self –actuated valves)

بخش ششم : محاسبات در  فهرست کتاب راهنمای جامع پمپ

6-1                       محاسبات (Calculation)

6-2                       اصطکاک در پمپ چيست ؟ (What does friction mean in  pump?)

6-3                       انرژی و هد در سيستم های پمپاژ (Energy & head in pumping system)

6-4                       هد استاتيک (Static Head )

6-5- 1                   مولفه های هد کل (The component of  total head)

6-5-2                    هد استاتيک کل (Total static head)

6-5-3                    هد استاتيک مکش (Suction static head)

6-5-4                     (Net positive suction head availed) N.P.S.H.A

6-6                        مايعات جوشان (Boiling liquids)

6-7                        فشار بخار و کاويتاسيون (Vapor pressure and cavitation)

6-8 -1                    N.P.S.H مورد نياز (Requirement N.P.S.H)

6-8-2                   چگونه سازندگان پمپ N.P.S.H مورد نياز را اندازگيری می کنند ؟(How pump manufactures can measure N.P.S.H?)

6-8-3                   دستور العمل هايی در مورد N.P.S.H در دسترس(N.P.S.H.A manual)

6-9                      نقطه بحرانی عملکرد پمپ (Critical point of the pump )

6-10                   غوطه وری مدخل مکش پمپ(Immersion pump suction inlet)

6-11-1              هد استاتيک تخليه (CH)

6-11-2              مثال های محاسبه هد استاتيک تخليه

6-12                    تفاضل هد سرعت (The difference velocity head)

6-13-1                مقاومت سيستم و الزامات دبی (Resistance system & discharge requirements)

6-13-2                شير های کنترل (Control valves)

6-13-3                تجهيزات (Equipment)

6-13-4                دبی پمپ (Discharge pump)

6-13-5 -1           الزامات دبی حداقل

6-13-5-2            مثال برای حداقل جريان پمپ

6- 13-6               اختلاف هد اصطکاک لوله در سيالات نيوتونی

6- 13-6-2            سيالات نيوتونی (Newton  fluid)

6-13-7-1             اختلاف هد ناشی از  اصطکاک لوله برای سيالات دارای فيبر چوب معلق

6-13-7-2             پروسه تخمين اصطکاک (Friction estimating)

6-13-7-3             هد رفت اصطکاکی فيتنگ ها در مصارف مرتبط با پالپ

6-13-8                تلفات دبی داخلی

6-13-9                تلفات ناشی از انحراف زاويه ای پره در خروج

6-13-10              تلفات ناشی از اصطکاک و لزجت سيال (Loss From friction)

6-13-11              تلفات ناشی از اصطکاک مکانيکی (Loss from mechanic  friction)

بخش هفتم: کاویتاسیون در  فهرست کتاب راهنمای جامع پمپ

7-1                       کاویتاسیون(Cavitation)

7-2                     کاویتاسیون بیشتر در چه مواردی روی می دهد؟   (When does cavitation occur?)

7-3                  فشار بخار و کاویتاسیون  (Vapor pressure & cavitation)

7-4                   چگونه می توان از کاویتاسیون جلوگیری نمود؟(How to prevent cavitation? )

7-5                   رابطه فشار سیال در دهانه مکش بادی(Relation between fluid pressure & suction inlet )

7-6                   چگونه می توان کاویتاسیون را پیش بینی نمود؟( How cavitation can be predicted?)

7-7                   سرعت خاص مکش( Specific velocity suction)

7-8                   توصیه های ویژه( Specific advices)

بخش هشت : تست کردن پمپ در  فهرست کتاب راهنمای جامع پمپ

8- 1                   تست کردن پمپ (Pump testing)

8-2                    دسته بندی تست ها (Test classification)

8-3 -1              تعاريف لازم (Definitions)

8-3-2                حجم (Volume)

8-3-3                هد (Head)

8-3-4                مکش از بالا (Flooded suction)

8-3-5                ارتفاع نظير مکش کل (Total  suction lift)

8-3-6                هد مکش کل (Total suction  head)

8-3-7               هد تخليه کل (Total  discharge head)

8-3-8               هد کل (Total head)

8-3-9             نیروی ورودی رانشگر( Driver input)

8-3-10           نیروی ورودی پمپ( Pump input)

8-3-11           توان مایع( Liquid power)

8-3-12-1        راندمان( Efficiency)

8-3-12-2        راندمان کل( Total efficiency)

8-3-13           صحت و حدود مجاز( Accuracy & tolerances)

8-3-14           تنظیم ادوات( Instrumentation)

8-3-15           ضروریات تست( Test requisites)

8-3-16           تست های کاویتاسیون( Cavitation tests)

8-4-1            واحدهای سنجش( Measurement units)

8-4-2             تخلیه( Discharge)

8-4-3             کمیت سنج (Quantifier)

8-4-4             وزن سنج( Weight tools)

8-4-5             حجم سنج(Volume tools)

8-4-6             دبی سنج( Flow tools)

8-4-7-1             اندازه گیرنده های فشار(Pressure tools)

8-4-7-2         ونتوری(Ventury)

8-4-7-3         نازل های جریان( Flowing  nuzzles)

8-4-8            مساحت سنج هد(Plan meter head)

8-5               تخمین میدانی(Field estimate)

8-6-1           اندازه گیری هد(Head Measurement)

8-6-2           تعاریف و نمادهای مربوط به اندازه گیری هد (Head measurement definitions)

8-6-3           اندازه گیری هد با گیج آبی(Head measurement by water gauge)

8-6-4             اندازه گيری هد با گيج جيوه ای (Head measurement by mercury gauge)

8-6-5             اندازه گيری هد با گيج های  جيوه ای اختلاف سنج (Measuring the head by mercury gauge)

8-7-1             اندازه گيری توان (Power measurement)

8-7-2            توان سنج انتقالی (Transmission power meter)

8-7-3            توان سنج پيچشی (Power meter coil )

8-8               اندازه گيری سرعت (Velocity tools)

8-9-1               محاسبات (Calculation)

8-9-2           توان پمپ (Power of pump)

8-9-3           تنظيمات سرعت (Velocity arranging)

8-10 -1        ثبت اطلاعات  (Recording data)

8-10-2         اطلاعات (Data)

8-10-3         رسم نتايج تست (Recording test results)

8-10-4         تست کردن مدل (Testing model)

8-10-5         روال تست (Routine testing)

8-11             تست کردن پمپ های غير سانتريوفوژی (Testing  other pumps not centrifugal)

8-12           ساير تست ها (Other tests)

بخش نهم : راهنمای خريد و انتخاب پمپ در  فهرست کتاب راهنمای جامع پمپ

9- 1             راهنمای خريد و انتخاب پمپ (Selecting & purchasing pumps)

9- 2-1          مراحل موجود در فرآيند (Stages for process)

9-2-2             مهندسی سیستم پمینگ(Pumping system)

9-2-2-3         منحنی های هد سیستم(Head system curves)

9-2-2-4        حالات عملیاتی سیستم(Operation stage of system)

9-2-2-5        حد مجاز هد(Limit head)

9-2-2-6        کنترل پمپ(Control of pump)

9-2-2-7        تغییرات آتی در سیستم(Future changing in system)

9-2-3-1        انتخاب پمپ(Pump selection)

9-2-3-2         انواع پمپ ها(Types of pumps)

9-2-3-4         لزوم هد زیاد(Necessity high head)

9-2-3-5         الزامات استاندارد(Standard requirements)

9-2-3-6         ویژگی های سیال(Features for liquid)

9-2-3-7          انتخاب جنس پمپ(Selecting of material pump)

9-2-3-8          انتخاب رانشگر پمپ(Selecting of driver pump)

9-2-4              تصمیمات مربوط به تهیه تجهیزات دیگر(Decisions relating to other equipment)

9-2-5-1           درخواست قیمت خرید پمپ(Inquiry for purchasing pump)

9-2-5-2           درخواست قیمت(Inquiry)

9-2-5-3          شرایط و ضوابط تجاری(Terms & conditions)

9-2-5-4          نمونه فرم درخواست(Inquiry form)

9-2-5-5          الزامات فنی پمپ   (Technical information of pumps)

9-2-6              برگه اطلاعات پمپ(Pump datasheet)

9-2-7-1           دیگر الزامات و اسناد(Other requirements)

9-2-7- 2          ارزیابی انرژی(Energy cost)

9-2-7-3           ارزیابی هزینه چرخه عمر(LCC)، (Life cycle cost)

9-2-7-4           فرم الزامات اطلاعات فروشنده(VDR)،(Vendor data requirements form)

9-2-8-1           چک لیست بررسی و آزمایش  (Experimental check list )

9-2-8-2          نمونه فرم های مرتبط با چک لیست(Checklist form)

9-2-9-1             تهيه ليست پيشنهاد قيمت ها(Preparing perform invoices)

9-2-9-2          زمان پيشنهاد قيمت(Time for suggesting price)

9-2-9-3          جلسه پيش از پيشنهاد قيمت(PI)، (Meeting before suggesting PIS)

9-2-9- 4-1      ارزيابی پيشنهاد قيمت ها(PIS)، (PIS  evaluation)

9-2-9-4-2       تعيين ليست مختصری از پيشنهاد قيمت ها(A brief listing of the offer price)

9-2-9-4-3       ارزيابی پيشنهاد قيمت از لحاظ فنی(PIS  evaluation of technical matter )

9-2-10-1         سفارش خريد پمپ(Purchasing pump)

9-2-10-2        تصميم نهايی برای خريد و صدور دستور خريد(The final decision to buy & purchase order)

9-2-10-3        جمع بندی چرخه خريد پمپ(API-610)، (Summary of the pump cycle)

9-2-11            انتخاب و خريد پمپ ها(Selecting & purchasing pumps)

9-3                جريان اطلاعات بين خريدار و تأمين کننده(Communication between buyer and supplier)

9-4                   استراتژی برای بهبود فرآيند انتخاب و خريد(Strategies for improving selecting & purchasing  process)

9-5-1             استفاده از فن آوری های اطلاعات نوظهور(Usage of  modern technical information)

9-5-2             سيستم پمپ و انتخاب آن(Pump system & it’s selecting)

9-5-3            سيستم های قيمت گذاری(Systems of  prices)

9-5-4            تبادل اطلاعات الکترونيکی(Electronically communication)

9-5-5            اينترنت(Internet)

9-6               خلاصه(Summary)

بخش دهم: ضمایم ( Appendix ) در  فهرست کتاب راهنمای جامع پمپ

101             نرم افزارهای کاربردی در صنعت پمپ( Pump softwares )

10-1-1            PSIM

10-1-2          Helix pump selection

10-1-3         Online pump

10-1-4              PCS

10-1-5             Builder lite

10-2             فرم خرید پمپ( Purchasing form )

10-3             فرم نصب پمپ( Installation form )

10-4            جدول تبدیل واحد( Convert table )