فصل هفتم_حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان_پیوست 4

 فصل هفتم

حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان

پیوست 4- حداقل سطح مقطع هادیها (فشار ضعیف) 

7P4-0- کلیات

   سطح مقطع هادیها با توجه به نوع و جنس هادیها و کاربرد آنها در تاسیسات، نباید از مقادیر تعیین شده کمتر باشد. در اغلب موارد علت انتخاب حداقل سطح مقطع هادی برای هر کاربرد احتیاجی به توضیح ندارد اما در هر حال این مسئله در اینجا مورد بحث قرار داده نمی شود. علاوه بر مدارهای نیرو، حداقل سطح مقطع برای مدارهای کنترل و ارسال علایم نیز تعیین شده اند.

تا جایی که به مدارهای نیرو مربوط می شود به طور کلی در تاسیسات سه گروه هادی وجود دارد:

  • هادیهای برقدار (هادیهای فاز و هادی خنثا N )
  • هادی حفاظتی (PE) و هادی مشترک حفاظتی/خنثا (PEN در سیستم TN)
  • هادی اتصال به زمین (هادیهایی که الکترود یا الکترودهای زمین را به ترمینال اصلی زمین وصل می کنند)
  • هادیهای همبندی برای همولتاژ کردن (PA)

در شکل 7P4-1 بجز هادیهای برقدار(فازها و خنثا N) ، بقیه هادیها برای راهنمایی و درک مفاهیم، نشان داده شده اند. به نحوی که دیده می شود بین هادیهای PA و PE به ظاهر تفاوتی وجود ندارد در حالیکه با وجود شباهت ظاهری، باید به یاد داشت که PE جزء سیستم توزیع برق در ساختمان است و اغلب (ولی نه همیشه) یکی از رشته های کابل یا سیمهای مدار تغذیه می باشد در حالی که PA جنبه موضعی دارد و از محدوده محیطی مشخص فراتر نمی رود و مسلماً بخشی از مدار یا کابل نیست. در این شکل سعی شده است تا جایی که ممکن است از حروف و نشانه های ترسیمی IEC استفاده شود. در حال حاضر بجز هادیهای فاز و خنثا و هادی حفاظتی، تا جایی که می داند، حروف اختصاری بقیه هادیها و اجزاء به نحوی قطعی مشخص نیستند با این وجود در مدارک IEC از آنها استفاده شده است.

شکل 7P4-1 طرحواره یک نمونه همبندی برای همولتاژکردن هادیهای حفاظتی و هادی اتصال زمین در سیستم TN

7P4-1- هادیهای برقدار (هادیهای فاز و هادی خنثا N)

در جدول 7P4-1 حداقل سطح مقطع هادیهای اصلی مدار (هادیهای فاز و هادی خنثا) نشان داده شده است. نکته مهمی که در این جدول وجود دارد و باید به آن توجه شود این است که تاسیسات ثابت و تاسیسات قابل انعطاف از یکدیگر تفکیک شده اند. در تاسیسات نصب ثابت، برای مقاطع کوچک اشاره ای به هادیهای قابل انعطاف نشده است و لذا نباید از این سیمهای تیپ (NYFA)  در تاسیسات ثابت استفاده شود و به جای آن باید از هادیهای تک مفتولی تیپ (NYA)، استفاده شود.

جدول 7P3-1     حداقل سطح مقطع هادیها

7P4-2- هادی حفاظتی(PE)  و هادی مشترک حفاظتی/ خنثا (PEN در سیستم TN) در IEC و VDE به یک نحو برخورد نشده است. از جدولهای 7P4-2 و جدول 7P4-3 دیده می شود که برخورد VDE با مطالب بسیار مفصلتر ازاست.

جدول 7P3-2   حداقل سطح مقطع هادی حفاظتی (PE) طبق 54-5-364 IEC

7P4-3- هادی اتصال به زمین (E)  

(هادیهایی که الکترودهای زمین را به ترمینال اصلی زمین وصل می کنند)

  در فصل چهارم راجع به هادیهای اتصال زمین بحث شده و اطلاعات مفصلتری ارائه شده است. در اینجا جدول 7P4-4 که مشابه جدول 4-12 فصل چهارم است ارائه می شود تا اطلاعات مربوط به همه انواع هادیها در این پیوست جمع باشد.

7P4-4- هادیهای همبندی برای همولتاژکردن(PA)

      همبندی برای همولتاِژ کردن آخرین و مهمترین حربه در مبارزه با برقگرفتگی اسن. بنابراین برای بر پایی همبندی اصلی و همبندیهای اضافی تا جایی که مقدور است باید کوشش نمود. باید توجه داشت  که تجهیزات لازم پای برپایی هر یک از انواع سیستمهای همبندی بسیار قلیل است در حالی که از نظر تخصصی بسیار مهم است و دانش اجرای آن هر چند ساده، بسیار دقیق است. در فصل ششم راجع به چون و چرای مسئله بحث شده است در اینجا فقط جدول حداقل سطح مقطع هادیها ذکر می شوند(ردیف 621-2 از فصل ششم را ببینید). در جدول 7p4-5 حداقل مقطع هادیها داده شده اند.

جدول 7P3-5    حداقل سطح مقطع هادی همبندی (PA)  طبق IEC  364-5-54