جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

فصل سوم _ سیر تکاملی سیستمهای الکتریکی

فصل سوم سیر تکاملی سیستمهای الکتریکی 300- پیشگفتار فردی که تازه پا به میدان مهندسی توزیع و مخصوصا تاسیسات برق می گذارد، با سوالاتی روبرو می شود که در دوران تحصیل، بدان توجه زیادی نمی شود و یا به طور گذرا بر خورد می شود. چرا بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی را زمین می کنیم؟ […]