طراحی تابلوهای فشار ضعيف

طراحی تابلوهای فشار ضعيف - 1

طراحی تابلوهای فشار ضعيف – 1

به طور کلی تابلوهای برق به دو دسته عمده تقسيم می شوند :

1- تابلوهای فرمان الکتريکی :

طراحی تابلوهای فشار ضعيف همان مدارهای راه اندازی موتورهای الکتريکی به وسيله کنتاکتور مي باشند، که برای تغيير حالت قطع و وصل موتورهای الکتريکی از آنها استفاده می شود. در اين تابلوها عناصری مانند کنتاکتورها، فيوزها و رله ها به عنوان عناصر داخل تابلو و عناصری مانند استارت استوپ ها لامپ های سيگنال کليد قطع کننده اصلی و دستگاه های اندازه گيری به عنوان عناصر خارجی تابلو و ترمينال هایی که ارتباط بين عناصر داخلی و خارجی مصرف کننده ها هستند به عناصر واسطه معروف هستند.

تابلوهای فرمان را به دو روش فرم کاری و کانال پلاستيکی و سيم افشان ساخته و به بازار عرضه می کنند.

2- تابلوهای توزيع انرژی الکتريکی :

تابلوهای توزيع به دو دسته سه فاز و تکفاز تقسيم می شوند، که در صفحه بعد نمونه هر دو تابلو نشان داده شده است. به طور کلی در طراحی تابلوهای توزيع انرژی الکتريکی به اين نکته مهم توجه داشته باشيم، که فيوزهای فرعی به هيچ وجه نبايد بزرگتر از فيوز اصلی و يا برابر آن باشد. زيرا در اين صورت در زمان بروز اتصال کوتاه قبل از قطع فيوزهای فرعی فيوز اصلی قطع می شود. بنابراين توجه داشته باشيم که فيوزهای فرعی هميشه بايد کوچکتر از فيوز اصلی باشند. شکل صفحه ی بعد يک تابلوی توزيع برق را نشان می دهد.

طراحی تابلوهای فشار ضعيف - 2

طراحی تابلوهای فشار ضعيف – 2

تکفاز را با فيوزهای مينياتوری نشان می دهد :

در طراحی تابلوهای توزيع سه فاز معمولا برای هر فاز از يک شين مسی (تسمه های مسی به ضخامت 5 ميليمتر و به عرض 1 تا 3 سانتی متر) استفاده می شود. سه فاز اصلی را به وسيله کابل به کليد صفر يک 1 -0 داخل تابلو وصل نموده و سه فاز خروجی کليد را به سه شين وصل می کنيم. معمولا برای اينکه شين ها به بدنه فلزی تابلو اتصال نکند، آنها را روی مقره های چينی نصب کرده و به وسيله پيچ مهره روی بدنه فلزی تابلو نصب می نمايند. (شکل زير يک نوع مقره را نشان می دهد) سپس به تعداد فيوزهای هر فاز به وسيله مته شين را سوراخ نموده و به وسيله پيچ ورودی فيوز ها را به آن ارتباط می دهند و خروجی تمام فيوزها را به تر مينال داخل تابلو که در زير شين ها نصب می شود وصل می کنند. با توجه به نياز می توانيم از آن برای تغذيه مصرف کننده های سه فاز و تکفاز استفاده کنيم. در اين تابلو معمولا سه آمپر متر برای سه فاز و يک ولت متر و يک کليد ولت برای اندازه گيری ولتاژ خطی و فازی روی قسمت بالای تابلو نصب می شود. اين دستگاه های اندازه گيری در مسير ورودی شين ها و خروجی کليد صفر يک 1- 0 نصب می شود.

طراحی تابلوهای فشار ضعيف - 3

طراحی تابلوهای فشار ضعيف – 3