ضوابط ايمني دستگاه Lng Plant Safety Norms

ضوابط ايمني دستگاه

ضوابط ايمني دستگاه

 
ضوابط ايمني دستگاه :

LNG يا گاز مايع، گازي است كه از طريق تبريد يا قرار گرفتن در معرض فشار به مايع تبديل مي‌شود و بدين ترتيب ذخيره و حمل و نقل آن به راحتي انجام مي‌شود.

مقياس هاي ايمني براي عمليات LNG در ضوابط ايمني دستگاه

  • · متصديان LNG بايد تمام ضوابط و استانداردهاي محلي و ملي را رعايت كنند
  • · بايد از مخزن‌هاي مناسبي براي ذخيره سازي استفاده شود.
  • · اگر LNG نشت كند يا سرريز شود مي‌توان آن را كنترل و يا عايق كرد. موانع و سراشيبي‌هايي در اطراف مخزن‌هاي ذخيرة مايع قرار دارند كه در صورت سرريز شدن LNG آن را جمع‌آوري مي‌كنند.

برگه‌ راهنماي MSDS

شناسايي محصول

نام محصول: LNG

نام كامل محصول : گاز طبيعي مايع

حالت: گازي

تركيب (ساختار) و اطلاعات

ماده/ آماده‌سازي: ماده

عناصر تشكيل دهنده/ ناخالصي‌ها: حاوي متان، اتان، پروپان و تركيبات سنگين‌تر است.

ويژگي‌هاي شيميايي و فيزيكي در ضوابط ايمني دستگاه 

گاز طبيعي در دماي حدود  به مايع تبديل مي‌شود. بعد از اين مرحله آماده ذخيره و حمل و نقل است. حجم LNG نسبت به حجم گاز طبيعي 1/600 است. LNG مايع سردي است.

LNG مايعي شفاف، غيرخورنده (غيرفرساينده)، غيرسمي، و در فشار سرمازي است و بوي ناخوشايندي دارد.

چگالي: 3.9 پوند در هر گالن

تشخيص خطر در ضوابط ايمني دستگاه

نگاهي اجمالي به وضعيت‌هاي اضطراري: اين گازي بي‌نهايت اشتعال‌پذير است و ممكن است باعث ايجاد آتش ناگهاني يا انفجار گردد. تجمع بالا، اين گاز ممكن است جايگزين اكسيژن گردد و در نتيجه باعث سرگيجه و خفگي مي‌شود.

راه هاي ورود: تنفس، پوست و تماس با چشم

تأثيرات قرارگيري در معرض اين گاز در ضوابط ايمني دستگاه

تنفس: گمان مي‌شود كه اين گاز غيرسمي است. ولي اگر مقادير زيادي از اين گاز از طريق تنفس به بدن وارد شود ممكن است سيستم اعصاب مركزي را تحت تأثير قرار دهد كه علائم آن شامل سرگيجه، سردرد و خواب آلودگي است.

تماس با چشم: تماس با بخار فشرده ممكن است باعث سرمازدگي، سوزش و خسارت‌هاي دائمي به چشم شود.

تماس با پوست: تماس مستقيم با بخار فشرده ممكن است باعث سرمازدگي و سوختگي سرمايي پوست گردد. همچنين باعث تغيير رنگ يا متورم شدن پوست مي شود.

خوردن: احتمال خيلي اندكي وجود دارد كه مسموميت از اين راه ايجاد شود.

كمك‌هاي اوليه در ضوابط ايمني دستگاه

تنفس: شخص را به هواي آزاد ببريد. اگر مصدوم نفس نمي‌كشد به او تنفس مصنوعي دهيد. در صورت لزوم به مصدوم اكسيژن بيشتري برسانيد. به جستجوي مراقبت هاي پزشكي باشيد.

تماس با پوست: سريعاً مراقبت‌هاي پزشكي لازم را انجام دهيد.

تماس با چشم: در صورت سرمازدگي، چشم ها را بلافاصله ببنديد تا از ورود نور جلوگيري شود. سپس سريعاً در پي مراقبت‌هاي پزشكي باشيد.

خوردن: اگرچه احتمال مسموميت از اين راه خيلي اندك است، ولي اگر سرمازدگي يا سوختگي سرمايي ايجاد شد مصدوم سريعاً بايد به بيمارستان منتقل شود.

اقدامات آتش‌نشاني در ضوابط ايمني دستگاه

خطرات بخصوص: گاز طبيعي مايع (LNG) در درجه حرارت‌هاي پايين‌تر از محيط نيز گاز اشتعال‌پذيري آزاد مي‌كند و سريعاً تركيب قابل اشتعالي با هوا تشكيل مي‌دهد.

مواد مناسب براي خاموش كردن آتش: مواد شيميايي خشك، دي اكسيدكربن، هالون يا آب. با اين وجود آتش خاموش نمي‌شود مگر اينكه جريان گاز سريعاً متوقف گردد.

انجام مراحل بخصوص: آتش‌ حاصله از گاز خاموش نمي‌گردد مگر اينكه جريان گاز را بتوان سريعاً متوقف كرد. منبع نشتي گاز را متوقف كنيد و اجازه دهيد كه گاز كاملاً بسوزد. اگر مايع سرريز شده آتش نگرفته است. مشخص كنيد كه آيا پاشيدن آب ممكن است به پراكنده كردن گاز يا بخار كمك كند و بدين‌ترتيب افرادي كه تلاش مي‌كنند نشتي گاز را متوقف كنند حفاظت شوند.

درجه حرارت احتراق خودبخود:

نقطه اشتعال: گاز قابل اشتعال در ضوابط ايمني دستگاه

حد پايين اشتعال‌پذيري: 5%

حد بالاي اشتعال‌پذيري: 15%

اقداماتي در خصوص جلوگيري از خطرات تصادفي در ضوابط ايمني دستگاه

اقدامات احتياطي كاركنان: كاركنان غيرضروري را از محل خارج كنيد و تمام منابع احتمال احتراق را ايمن كنيد. در نواحي خطرناك به هيچ‌وجه آتش يا سيگار روشن نكنيد. جهت باد را در نظر بگيريد، در خلاف جهت باد بايستيد. جهت مسير توليد را مورد ارزيابي قرار دهيد.

ابر بخار سرد ممكن است كه سفيدرنگ باشد اما با پراكنده شدن ابر رنگش از بين مي‌رود با اين حال هنوز خطر آتش و انفجار وجود دارد.

رو‌ش‌هاي پاكيزه‌سازي: منطقه را تهويه كنيد.

كنترل و ذخيره در ضوابط ايمني دستگاه

شيوه‌هاي كنترل: شير را به آرامي باز كنيد تا از فشار ناگهاني جلوگيري شود. از ايجاد هر گونه خسارت فيزيكي به سيستم ممانعت كنيد. سيستم را از گازهاي اشتعال‌پذير و مواد اشتعال‌پذير ديگر جدا كنيد. از تهويه كافي استفاده كنيد.

شرايط مورد نياز براي ذخيره: گاز بايد در يك محل سرد و با تهوية كافي ذخيره شود.

 كنترل مقدار گاز در محيط/ حفاظت از كاركنان

تهويه: از تهويه كافي استفاده كنيد تا ميزان تجمع اين گاز در محيط پايين‌تر از حدود اشتعال‌پذيري باشد.

حفاظت از چشم: براي محافظت در برابر گازهاي تحت فشار از ماسك‌هاي صورت استفاده كنيد.

دستكش: دستكش‌هاي عايق به دست كنيد.

ماسك اكسيژن: اگر ميزان تجمع گاز در محيط بالاتر از حدود استاندارد شغلي بود از يك ماسك اكسيژن به همراه شيشة نجات يا دستگاه تنفس خودكار (SCBA) استفاده كنيد، اين ماسك اكسيژن بايد مورد تأييد NIOSH/MSHA باشد.

پايداري و واكنش‌پذيري در ضوابط ايمني دستگاه

واكنش‌پذيري: مقاوم در فشارها و درجه حرارت‌هاي معمولي

مواردي كه بايد اجتناب شود: از اكساينده‌هاي قوي، منابع احتراق و گرما دوري كنيد.

تجزيه‌هاي خطرناك: دي‌اكسيدكربن، مونوكسيدكربن و هيدروكربن‌هاي مشتعل نشده.

پليمريزاسيون (هم پيوندي): احتمال هم پيوندي وجود ندارد.

اطلاعات سم‌شناسي در ضوابط ايمني دستگاه

متان و اتان كه عناصر اصلي گاز طبيعي هستند، از نظر تأثيرات فيزيولوژي به عنوان عناصر بي‌اثر محسوب مي‌شوند. اين دو عنصر در مقادير بالا به صورت مواد خفه‌كننده عمل مي‌كنند و باعث مرگ مي‌شوند.

اطلاعات اكولوژيكي در ضوابط ايمني دستگاه

اين محصول به طوركل به حالت بخار در اتمسفر هوا وجود دارد.

مسائل مربوط به دفع و تخليه در ضوابط ايمني دستگاه

گاز در هوا ناپديد خواهد شد. براي تعيين روش‌هاي مناسب براي تخليه اين گاز با فدرال، قوانين فضولات محلي و ايالتي مشورت كنيد.

اطلاعات مربوط به حمل و نقل در ضوابط ايمني دستگاه

درجة خطر: 2.1

شمارة شناسايي: UN 1971

برچسب محموله: گاز اشتعال‌پذير (Flammable Gas)

كارخانه‌هاي گاز غيربرودتيتكنيك‌هاي غيربرودتي در دهه 1970 بوجود آمد. در صنايعي كه به اكسيژن و نيتروژن در مقياس كوچكي نياز دارند، روش‌هاي غيربرودتي مي‌تواند جايگزين خيلي مناسب و مقرون به صرفه‌اي كه جاي كپسول‌هاي گاز پرفشار يا خريداري محصولات مايع فله‌اي باشد. روش‌هاي PSA و سيستم‌هاي غشايي بيشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و بطور پيوسته براي توليد گاز در مقياس كوچكتر و در محل كارخانه استفاده مي‌شوند.در فرايند جداسازي غيربرودتي از ويژگي‌هاي فيزيكي گازها استفاده مي‌شود و بدين‌ترتيب عناصر تشكيل دهخندة هوا در دماي معمولي جدا شده و تصفيه مي‌شود و فرآورده‌هاي باارزش نجاري توليد مي‌گردد. در مواقعي كه به محصولات با كيفيتي نياز است و يا اينكه به توليد در مقياس بالا نياز نيست اين نوع روش جداسازي مي‌تواند مناسب و مقرون به صرفه باشد.سيستم‌هاي غيربرودتي را مي‌توان به چند دسته تقسيم كرد:PSA (برآشامندگي توسط نوسان فشار)سيستم PSA اولين روش غيربرودتي بود كه براي توليد اكسيژن يا نيتروژن در سطح تجاري استفاده شد. دستگاههاي PSA از غربال‌هاي مولكولي كربن و زيوليت براي توليد نيتروژن و اكسيژن استفاده مي‌كنند بدين‌ طريق كه هوا را از مخزن‌هايي كه حاوي يك يا چند مادة جاذب است عبور مي‌دهند.محصول مورد نياز توسط اين جاذب، جذب مي‌شود و عناصر باقي مانده از سيستم خارج مي‌گردد.VSA (برآشامندگي توسط نوسان خلع)

سيستم VSA بطور رايج در مولدهاي اكسيژن براي توليد اكسيژن با كيفيت پايين خصوصاً با درجة خلوص 95% تا 90 استفاده مي‌شود. مراحل سيستم VSA تقريباً مشابه مراحل PSA است، با اين وجود فرايند جداسازي در دامنه فشار متفاوتي صورت مي‌گيرد. بر طبق اظهارات كارشناسان، اگر ميزان توليد از 30 تا 20 تن در هر سال بيشتر باشد سيستم‌هاي VSA نسبت به سيستم‌هاي PSA مقرون به صرفه‌تر هستند.

سيستم‌هاي غشايي نيتروژن

اگر به دنبال سيستمي هستيد كه مصرف انرژي  پاييني داشته باشد، قابل اطمينان بوده، و مراقبت و نگهداري آن ساده باشد، دستگاه جداساز غشايي نيتروژن بهترين انتخاب است. اين سيستم بطور رايج براي توليد در اندازه‌هاي بالاتر استفاده مي‌شود و از لوله‌هاي گروهي كه از پوليمرهاي بخصوصي ساخته شده است استفاده مي‌كند. تركيب‌بندي اين لوله‌ها مشابه مبدل حرارتي پوسته غشايي است.

هنگام انتخاب يك تكنولوژي مناسب عوامل متعددي را بايد در نظر بگيريد از جمله حجم مورد نياز، درجه خلوص مورد نياز، پيوستگي عرضه، دماي پايين، موقعيت مشتري و غيره. اگرچه سيستم‌هاي PSA، VSA و VPSA هنگام جذب سطحي گازها توسط مواد بخصوص براي توليد و جداسازي گازهاي موردنظر داراي تفاوت‌هايي مي‌باشند ولي كل سيستم فيزيكي در آنها مشابه است.