جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

صافی ها

صافی ها یک صافی وسیله ای است که از صفحات مشبک سیمی ساخته شده و ذرات جامد بزرگ سیال را جذب می کند. صافی ها به عنوان بخشی از قطعات استاندارد مهندسی روی خطوط لوله قبل ار سوپاپها، پمپ ها و گلاتورها نصب می شوند تا از آنها در مقابل تاثیرات مخرب و آلودگی های […]