صافی ها

صافی ها

یک صافی وسیله ای است که از صفحات مشبک سیمی ساخته شده و ذرات جامد بزرگ سیال را جذب می کند. صافی ها به عنوان بخشی از قطعات استاندارد مهندسی روی خطوط لوله قبل ار سوپاپها، پمپ ها و گلاتورها نصب می شوند تا از آنها در مقابل تاثیرات مخرب و آلودگی های دیگرسیستم محافظت شود. دریک  طرح معمول صافی از دو صفحه استفاده می شود که به شکل سیلندر هستند. یک سیلندر داخل دیگری قرار گرفته و هر دو با یک فضای کوچک از هم جدا می شوند. سیلندر خارجی یک صفحه مشبک ضخیم و سیلندر داخلی یک صفحه مشبک ظریف است. سیال، ابتدا از سیلندر ضخیم عبور کرده و ذرات خارجی بزرگتر را جذب می کند و سپس از صفحه مشبک ظریف که ذرات کوچکتر را می گیرد می گذرد. تصویر(7-10) سطح مقطعی از یک صافی را نشان می دهد. انتهای صافی برای جمع آوری ذرات جامد خارجی به عنوان یک چاهک با حفره عمل می کند.

صافی را می توان براحتی با دو روش مختلف زیر تمیز کرد:

  1. در پوش بازدید سیستم را برداشته و از فشار داخل خط برای تمیز کردن ( از طریق وزیدن باد) اجزای ثابت استفاده کرد.
  2. مهره بزرگ واقع در انتهای دستگاه را باید برای بیرون آوردن صفحه مشبک از صافی و تمیز کردن آن در آورده و پس از انجام کار سر جای خود گذاشت.