شناسايی کنتاکت های رله حرارتی :

شناسايی کنتاکت های رله حرارتی ، هر رله حرارتی سه کنتاکت قدرت می باشد. اين کنتاکت ها معمولا به خروجی کنتاکت ها قدرت کنتاکتور وصل می شود و جريان ورودی به سيم پيچ های الکتروموتور از داخل آنها عبور می نمايد. شکل زير کنتاکت های قدرت يک رله حرارتی در مدار تکفاز و سه فاز را نشان می دهد.

شناسايی کنتاکت های رله حرارتی

شناسايی کنتاکت های رله حرارتی

همچنين هر رله حرارتی دارای دو کنتاکت باز و بسته فرمان می باشد. کنتاکت بسته آن در حالت عادی وصل بوده و جريان را از خود عبور می دهد. اين کنتاکت در مدار فرمان کنتاکتور و در زير فيوز فرمان قرار می گيرد و کنتاکت باز که در حالت عادی قطع می باشد، در مسير يک لامپ خبر دهنده يا يک آژير قرار می گيرد.

نحوه کار اين دو کنتاکت به اين صورت است که هرگاه در اثر عبور جريان اضافی هر کدام از سه کنتاکت قدرت قطع شود، به همراه خود کنتاکت بسته را قطع کرده و کنتاکت باز را بسته يا وصل می کند. در نتيجه کنتاکت بسته موجب قطع کامل برق به موتور می گردد و از صدمه ديدن آن جلوگيری می کند و کنتاکت باز آژير را به صدا در آورد و وجود اشکال و اضافه بار در مدار خبر می دهد. برای اينکه کنتاکت های رله به حالت اوليه بر می گردند، شستی روی رله به حالت اوليه خود برگشته و آژير نيز قطع شود. از اين شستی برای آزمايش سالم بودن رله نيز استفاده می شود.

شکل های زير کنتاکت های باز و بسته رله حرارتی همراه با شماره های مشخصه آنها را نشان می دهد و شستی قرمز رنگی که بر روی رله ها نصب شده، کليد RESET ريست نام دارد.

ب) رله مغناطيسی در شناسايی کنتاکت های رله حرارتی :

از اين رله برای حفاظت ماشين های الکتريکی در مقابل اتصال کوتاه استفاده می شود. ساختمان داخلی اين رله ها از يک سيم پيچ تشکيل شده است، که به ازای يک جريان مشخص بو ين يا سيم پيچ خاصيت مغناطيسی پيدا کرده و موجب قطع برق می گردد. رله های مغناطيسی در دو نوع سه فاز و تکفاز در دسترس می باشند و نمای مدار آن طبق شکل روبرو می باشد.

ج) رله حرارتی – مغناطيسی در شناسايی کنتاکت های رله حرارتی :

اين رله ها ترکيبی از دو رله حرارتی و مغناطيسی می باشند و مدار را هم در مقابل اضافه بار و هم در مقابل اتصال کوتاه حفاظت می کنند. نمونه اين رله ها کليد فيوز مينياتوری می باشند که در انواع سه فاز و تک فاز وجود دارند. به طور کلی تمام وسايل حفاظتی اعم از فيوزها و رله ها به صورت سری در مدار نصب می شوند و در مدارات الکتريکی آنها را با حرف (C) نشان می دهند. شکل ها ی روبرو نمای فنی کليد يا رله مغناطيسی را نشان می دهد و شکل روبرو شکل رله مغناطيسی را نشان می دهد.

راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز بوسيله کنتاکتورها :

تعريف کنتاکتور : يک کليد الکترومغناطيسی است که با فرمان جريان کم مدارهای قدرت با جريان های بالا را راه اندازی می کند. مزايائی که باعث می شود در راه اندازی ماشين های الکتريکی به جای کليد های دستی (اهرمی، غلطکی و زبانه ای) از کنتاکتورها استفاده کنيم به شرح زير است :

 

1) کنترل و فرمان از راه دور ماشين به وسيله کنتاکتور امکان پذير است.

 

2) از خطرات ناشی از راه افتادن مجدد ماشين های که در اثر قطع ناگهانی برق از کار می افتند جلوگيری می شود.

 

3) به وسيله کنتاکتور امکان قطع و وصل ماشين های الکتريکی از چندين نقطه امکان پذير می باشد.

 

4) عمر مکانيکی کنتاکتور نسبت به ساير کليدها خيلی بيشتر است.

 

5) امکان مدار فرمان اتوماتيک به وسيله کنتاکتور امکان پذير است.

 

6) حفاظت دستگاه ها و ماشين های الکتريکی به وسيله کنتاکتور مطمئن تر و ايمن تر است.

ساختمان و طرز کار کنتاکتور در شناسايی کنتاکت های رله حرارتی :

کنتاکتور تشکيل شده است از يک آهنربای الکتريکی که يک قسمت از هسته آن متحرک بوده و به وسيله فنری از قسمت ثابت جدا نگه داشته می شود. يک سری کنتاکت عايق شده از يکديگر به آن متصل می باشد، که به همراه قسمت متحرک حرکت می کنند. در قسمت ثابت يک سری کنتاکت ديگر قرار گرفته اند. هنگامي که از سيم پيچ بوبين کنتاکتور جريانی عبور می کند، توسط نيروی مغناطيسی کنتاکت های ثابت و متحرک روی يکديگر فشرده می شوند. در همان حالت فنر بين دو قسمت هسته فشرده می شود، اما زماني که ولتاژ بوبين قطع شود و يا از حد معمول کمتر گردد، نيروی فنر موجب باز شدن کنتاکت ها بصورت اتوماتيک از يکديگر می شود. عکس اين حالت نيز صادق است يعنی در حالت بدون جريان بودن بوبين کنتاکتور يک سری از کنتاکت های ثابت و متحرک به يکديگر وصل هستند و زماني که جريان به بوبين کنتاکتور وصل می شود، ارتباط بين کنتاکت ها قطع می شود. پس نتيجه می گيريم که کنتاکت هايی راکه با وصل بوبين و فشرده شده فنر بين دو قسمت هستند به يکديگر وصل می شوند کنتاکت هايی باز و کنتاکت هايی کهبا وصل بوبين به برق از يکديگر جدا می شوند را کنتاکت های بسته می گويند.

حلقه های اتصال کوتاه روی هسته بوبين کنتاکتور (حلقه فراژه) در شناسايی کنتاکت های رله حرارتی :

روی قسمت ثابت هسته بوبين کنتاکتورها دو عدد حلقه بسته (اتصال کوتاه) قرار گرفته است. کار اين دو حلقه اين است که در يک ميدان مغناطيسی خود القايی کرده و در واقع مانند ثانويه ترانسفورماتور عمل می کنند. ميدان مغناطيسی توليد شده بوسيله اين دو حلقه سبب می شود تا از نوسانات و لرزش هسته متحرک جلوگيری به عمل آيد و کنتاکتور هنگام کار ايجاد سروصدا نکند. شکل های روبرو (الف و ب) چگونگی مسير فوران حاصل در هسته مغناطيسی کنتاکتور را نشان می دهند.

در صورتی که مدار تغذيه بوبين کنتاکتور قطع شود، در اثر نيروی فنری که داخل کليد قرار دارد اتصالات برقرار می شود و دوباره به حالت اول باز می گردد.