راهنماي سبك شناسائي فيلتر کمپرسور چرخشی Rotary compressor filter

راهنماي سبك شناسائي فيلتر کمپرسور چرخشی

در این مطلب قصد داریم نحوه خوانش و پیدا کردن نوع فیلتر کمپرسور چرخشی را به شما عزیزان آموزش دهیم . امیدوارم مطلب فوق مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

B1 : نوع Pad (نرم) از جنس مواد اسفنجي يا بافته نشده براي سيستم تهويه كارتر اتومبيل مثبت يا سيستم هاي كنترل خروج سوخت بكار مي رود. شكل آن مي توان مربع، مستطيل، مدور، يا برش خاص باشد.

B1: Pad Type Non-Woven Or Foam Material For Positive Crankcase Ventilation Or Fuel Emission Control Systems. Specialized Shape Can Be Square, Rectangular ,Round Or Special Cut.

B2 : نوع محفظه بطور كلي از جنس پلاستيك است كه در داخل كاربراتور محفظه فيلتر هوا قرار مي گيرد. دراي يك فرم خميده در پشت آداپتور لوله پلاستيكي قرار دارد كه از يك سمت امتداد مي يابد. داراي يك Pad فيلتر از نوع فيبر است كه مي توان آنرا جدا كرد.

B2 : Housing Type Generally Of Plastic Material Usually Located Inside The Carburetor Air Filter Housing. Will Have A Curved Form Back With A Hose Adapter Extending From One Side. Has A Fiber Type Filter Pad Media Insert That Can Be Pulled Out.

B3 : داراي محفظه پلاستيكي با فيلتر كاغذي چين خورده كه به سرپوش محفظه چسبيده است. كليه سيستم پس از مصرف دور انداخته مي شود.

B3 : Plastic Housing Type With Exposed Pleated Paper Filter Media Attached To Housing Cap. Entire Unit Is Disposable.

B4 : هواكش داراي محفظه فلزي يا پلاستيكي با فيلتري كه در داخل محفظه قرار گرفته است.

B4 : Plastic Or Metal Housing Type Air Breather With Filter Media Sealed Inside Housing.

B5 : قالب پلاستي سول يا اورتان با كاغذچين خورده كه در داخل قاب است.

B5 : Molded Urethane Or Plastisol Seal Body With Pleated Paper Molded Into Body.

راهنماي شناسائي فيلتر چرخشي Spin-On

C1 : فيلتر نوع Spin-On (چرخشي) براي كليه كاربردها از نوع مايع به كار مي رود. فيلتر داراي لايي نوع به سمت داخل است براي بسته شدن به پايه است. فيلتر ممكن است شيار آچار داشته باشد يا نداشته باشد.

C1 : Spin-On Type Filter For All Liquid Type Applications. The Filter Will Have An Inboard Type Gasket For Seal To Mounting Base. The Filter May Or May Not Have Wrench Flats (Flutes) On Shell.

C2 : فيلتر نوع Spin-On براي كليه كاربردهاي از نوع مايع استفاده مي شود. فيلتر براي بسته شدن به پايه داراي لايي خارجي مي باشد. بر روي محفظه ممكن است شيار آچار باشد يا نباشد.

C2 : Spin-On Type Filter For All Liquid Type Applications. The Filter Has An Outboard Type Gasket For Seal To Mounting Base. Filter May Or May Not Have Wrench Flats (Flutes) On Shell.

C3 : فيلتر نوع Spin-On براي كليه كاربردهاي از نوع مايع استفاده مي شود. فيلتر داراي حلقه لايي براي شل كردن پايه به كار مي رود. ممكن است شيار آچار روي محفظه باشد يا نباشد.

C3 : Spin-On Type Filter For All Liquid Type Applications. Filter Has Gasket Seal For Mounting Base Packaged Loose. Filter May Of May Not Have Wrench Flats (Flutes) On Shell.

C4 : فيلتر Spin-On (چرخشي) با رزوه هاي از نوع كوزه دهان گشاد كه در مورد كليه كاربردهاي نوع مايع به كار مي رود.

C4 : Spin-On Type Filter With Mason Jar Type Threads For All Liquid Type Application.

C5 : فيلتر نوع Spin-On (چرخشي) براي كليه كاربردهاي نوع مايع استفاده مي شود. فيلتر براي بسته شدن به پايه داراي حلقه لايي به سمت داخل مي باشد. فيلتر داراي پيچ تخليه نوع تخليه يا رزوه به منظور تخليه در انتهاي قبه مانند فيلتر است. روي محفظه فيلتر ممكن است شيار آچار باشد.

C5 : Spin-On Type Filter For All Liquid Type Applications. The Filter Has An Inbound Type Gasket Seal For Seal To Mounting Base. The Filter Has A Drain Plug Or Petcock Type Drain Or Thread For Drain Attachment On Dome End Of Filter. Filter May Or May Not Have Wrench Flats(Flutes) On Shell.

C6 : فيلتر نوعSpin-On (چرخشي) براي كليه كاربردهاي نوع مايع به كار مي رود. براي بسته شدن به پايه داراي لايي خارجي است. فيلتر داراي شير تخليه يا رزوه هايي براي تخليه روي انتهاي قبه مانند است. فيلتر ممكن است روي محفظه شيار آچار داشته باشد يا نداشته باشد.

C6 : Spin-On Type Filter For Liquid Type Applications. Has Outboard Type Gasket For Seal To Mounting Base. Filter Has A Drain Or Petcock Type Drain, Or Threads For Drain Attachment On Dome End. Filter May Or May Not Have Wrench Flats(Flutes) On Shell.

C7 : فيلتر نوع Spin-On براي كليه كاربردهاي نوع مايع به كار مي رود. فيلتر داراي شيارهايي در انتهاي قبه مانند براي اتصال ظرف تخليه يا حسگر آب است. فيلتر ممكن است داراي لايي خارجي يا داخلي براي بسته شدن به پايه باشد. روي محفظه فيلتر ممكن است شيار آچار باشد يا نباشد.

C7 : Spine-On Type Filter For All Liquid Type Applications. Filter Has A Threads Portion At Dome End For Attachment Of Drain Bowl Or Water Sensor. Filter May Have An Inboard Or Outboard Type Gasket For Seal To Mounting Base. Filter May Or May Not Have Wrench Flats(Flutes) On Shell.

C8 : فيلتر نوع Spin-On براي كليه كاربردهاي مايع به كار مي رود. فيلتر داراي يك ظرف تخليه و يك درپوش تخليه يا شير تخليه در انتهاي قبه مانند است. فيلتر ممكن است داراي لايي داخلي يا خارجي براي بسته شدن به پايه است.

C8 : Spin-On Type Filter For All Liquid Applications. Filter Has An Internal Drain Bowl And A Drain Plug Or Petcock On Dome End. Filter May Have An Onboard Or Outboard Type Gasket For Seal To Mounting Base.

C9 : فيلتر نوع Spin-On براي كليه كاربردهاي مايع به كار مي رود. فيلتر ممكن است ظروف تخليه خارجي قابل باز و بسته شدن كه به فيلتر متصل مي شود باشد يا نباشد. ظرف تخليه ممكن است داراي سرپوش رزوه شده و يك حسگر آب باشد. فيلتر ممكن است داراي لايي داخلي يا خارجي براي بسته شدن به پايه باشد.

C9 : Spin-On Type Filter For All Liquid Applications. Filter May Or May Not Have A Removable External Drain Bowl Attached To Filter. Drain Bowl May Have A Threaded Drain Plug And A Water Sensor Attachment. Filter May Have An Inboard Or Outboard Type Gasket For Seal To Mounting Base.

C10 : فيلتر نوع Spin-On و كيت (Kit) پايه كه براي كليه كاربردهاي مايع به كار مي رود. اين نوع فيلتر ممكن است داراي ظرف تخليه و تخليه باشد يا نباشد و حلقه لايي نوع خارجي و داخلي براي بسته شدن به پايه است.

C10 : Spin-On Type Filter And Mounting Base Kit For All Liquid Type Applications. Filter Used Is Of Any Design With Or Without Drain Or Drain Bowl And Either Inboard Or Outboard Type Gasket Seal To Mounting Base.

C11 : نوع Spin-On براي كليه كاربردهاي نوع مايع بكار مي رود. داراي يك حلقه لايي داخلي و خارجي و يك لايي نگهدارنده داخلي است.

C11 : Spin-On Type For All Liquid Type Applications Has An(Inboard Or Outboard Seal Gasket) And An Inner Retainer Seal Gasket.

C12 : فيلتر نوع Spin-On بدون صفحه زيرين كه داراي شيارهايي به منظور اتصالات خط روغن در دو انتها فيلتر است. فيلتر ممكن است داراي پيچ تخليه روغن باشد.

C12 : Spin-On Type Filter With Out A Base Plate. Filter Has Threaded Fittings On Both End Of Filter Fuel Line Connections. Filter May Also Have Bleed Screw Attachments.

C13 : فيلتر نوع Spin-On (چرخشي) براي كليه كاربردهاي نوع مايع به كار مي رود. فيلتر داراي پيچ مهره است كه براي آچاردر نظر گرفته شده است. فيلتر داراي لايي پايه داخلي و خارجي است. فيلتر ممكن است روي محفظه شيار داشته باشد يا مسطح باشد.

C13 : Spin-On Type Filter For All Liquid Type Applications. Filter Has A Nut Attached To Dome End For Wrench Installation Or Removal. Filter Has An Inboard Base Seal Gasket. Filter May Have Flutes/Flats On Shell Or Be Smooth.

C14 : فيلتر نوع Spin-On (چرخشي) براي كليه كاربردهاي نوع مايع به كار مي رود. فيلتر داراي صفحه پايه رزوه شده به منظور اتصال به پايه است، اما حلقه لايي خارجي متداول را در انتهاي فيلتر ندارد. فيلتر بوسيله دو حلقه لايي داخلي به پايه نصب شده متصل مي شود.

C14 : Spin-On Type Filter For Or Liquid Applications. Filter Has A Threaded Base Plate For Attachment To A Mounting Base, But Douse Not Have A Conventional External Seal Gasket On The End Of The Filter. The Filter Is Sealed To The Mounting Base By Use Of Two Internal Seal Gaskets.

راهنماي شناسائي فيلتر كارتريج

D1 : فيلتر نوع Element (المنت) داراي سرپوش هاي انتهاي كاغذي است و المنت داراي لفاف خارجي كاغذي يا فلزي است.

D1 : Element Type Filter With Paper End Caps. Element Will Have Either Metal Or Paper Outer Wrapper.

D2 : المنت فيلتر داراي سرپوش هاي انتهاي فلزي در دو انتها و بدون لايي است. بدنه المنت ممكن است فلزي يا كاغذي باشد.

D2 : Filter Element With Metal End Caps On Both Ends And No Attached Gaskets. Element Body May Be Metal Or Paper.

D3 : المنت داراي سرپوش هاي انتهاي كاغذي يا فلزي داراي لفاف خارجي كاغذي يا فلزي است. يك لايي نوع واشر مسطح به يكي از سرپوش هاي انتهايي متصل مي شود.

 D3 : Element Has Metal Or Paper And Caps With Metal Or Paper Outer Wrapper. A Flat Washer Type Gasket Is Attached To One End Cap Only.

D4 : فيلتر نوع المنت با سرپوش هاي كاغذي يا فلزي كه داراي حلقه هاي لاستيكي با يك حلقه واشر نگهدارنده ميله روي دو انتها است. لفاف بدنه المنت ممكن است كاغذي يافلزي باشد.

D4 : Element Type Filter With Paper Or Metal End Caps That Have A Rubber Grommet Seal Or A Retained Bar Washer Seal On Both Ends. Element Body Wrapper May Be Paper Or Metal.

D5 : فيلتر نوع المنت داراي المنت انباشته مضاعف است . المنت ها داراي حلقه لاستيكي يا حلقه هاي ميله نوع ديگر است. يك المنت از نوع فرعي (By-Pass) با عمق نوع وسيله است. نوع ديگر از نوع  جريان كامل است كه داراي كاغذ چين خورده است.

D5 : Element Type Filter With Double Stacked Element. Elements Have Grommet Or Other Type Bar Seals. One Element Is A By-Pass Type With Depth Type Media. The Other Is A Full Flow Type With Pleated Paper Media.

D6 : فيلتر نوع المنت با سرپوش هاي فلزي كه داراي حلقه لاستيكي يا نوع ديگر حلقه لاستيكي ميله (Bar) مركزي است. انتهاي ديگر سرپوش محكم است. فيلتر ممكن است داراي يك بدنه كاغذ چين خورده نمايان است يا اينكه داراي يك لفاف خارجي از جنس كاغذ يا فلز است

D6 : Element Type Filter With Metal End Caps That Have A Rubber Grommet Seal Or Other Type Center Bar Seal Gasket On One End. The Other End Is A Solid Cap. The Filter May Have An Exposed Pleated Paper Body Or A Metal Or Paper Outer Wrapper.

D7 : المنت فيلتر با سرپوش هاي فلزي يا كاغذي كه داراي قطر داخلي (I.D.) باز در دوانت ها و يك لايي عريض مسطح در دو انتها است. المنت داراي بدنه كاغذي يا فلزي است.

D7 : Filter Element With Metal Or Paper End Caps That Have Open I.D. On Both Ends And A Flat Wide Gasket On Both Ends. Element Will Have A Paper Or Metal Body.

 D8 : نوع المنت داراي سرپوش هاي فلزي يا كاغذي است. يكي از سرپوش هاي انتهايي داراي قطر داخلي (I.D.) باز و يك لايي عريض مسطح است. سرپوش انتهاي ديگر بسته است. المنت ممكن است يك لفاف خارجي كاغذي يا فلزي يا چين هاي نمايان داشته باشد.

D8 : Element Type With Metal Or Paper End Caps. One End Cap Has An Open I.D. And A Flat Wide Gasket Attached. The Other End Cap Is Closed. The Element May Have Exposed Pleats Or A Metal Or Paper Outer Wrapper.

D9 : المنت نوع Sock‌ (جورابي) براي سوخت يا روغن به كار مي رود. لفاف خارجي از مواد نخي ساخته مي شود. المنت ممكن است يك وسيله قابل خارج كردن نوع Bail (چنگك) است.

D9 : Sock Type Element For Oil Or Fuel, Outer Wrap Is Made Of A Cloth Material. The Element May Have A Bail Type Pull-Out Device.

D10 : فيلتر داراي سرپوش هاي انتهايي فلزي و وسيله مشبك يا تورسيمي كه قطر داخلي آن در دو انتها باز است كه داراي حلقه واشر در دو انتها است. المنت لفاف خارجي ندارد.

D10 : Filter Has Metal End Caps And Pleated Screen Backed Media Or Wire Mesh Media Only. I.D. Is Open On Both Ends With A Recessed O-Ring Type Seal On Each End. Element Has No Outer Wrap.

D11 : فيلتر نوع المنت داراي سرپوش هاي انتهاي فلزي و وسيله مشبك يا فقط تورسيمي است. يك سرپوش انتهايي داراي قطر داخلي باز با حلقه واشر است. سرپوش ديگر بسته است و المنت لفاف خارجي ندارد.

D11 : Element Type Filter With Metal End Caps Pleated Screen Backed Media Or Wire Mesh Media Only. One End Cap Has An Open I.D. With An O-Ring Type Seal. The Other End Cap Enclosed. The Element Has No Outer Wrap.

D12 : فيلتر المنت داراي سرپوش هاي انتهاي فلزي است كه در دو انتها باز هستند و داراي حلقه واشر نو رفته است. المنت داراي يك لفاف خارجي از جنس كاغذ يا فلز است.

D12 : Filter Element Has Metal End Caps That Are Open On Both Ends And Have A Recessed O-Ring Seal. Element Has An Outer Wrap Of Metal Or Paper.

D13 : فيلتر المنت با سرپوش هاي فلزي كه بر يك قسمت فلزي متصل شده است كه داراي سوراخ هاي هواكش و قطر داخلي و انتها باز است. فيلتر ممكن است داراي يك حلقه لايي در يك يا دو انتها باشد و همچنين داراي يك وسيله بيرون آمدني چنگكي باشد.

D13 : Filter Element With Metal Lids Rolled Seamed To A Metal Body That Has Louvered Openings. Open I.D. On Both Ends. Filter May Have A Gasket Seal On One Or Both Ends And Have A Bail Pullout Device.

D14 : المنت داراي سرپوش هاي انتهاي فلزي است كه داراي حلقه لاستيكي در يك انتها و يك حلقه لايي واشر مسطح در انتهاي ديگر است.

D14 : Element Has Metal End Caps That Have A Rubber Grommet Seal On One End And A Flat Washer Type Gasket Seal On The Other End.

D15 : المنت داراي سرپوش هاي فلزي با يك حلقه لايي كه به دو انتها متصل است. المنت ممكن است داراي يك لفاف خارجي كاغذي يا فلزي باشد.

D15 : Element Has Metal Caps With And End Seal Gasket Attached To Both Ends. Element May Have A Metal Or Paper Outer Wrap.

D16 : نوع المنت با سرپوش هاي فلزي كه داراي حلقه لايي كه در شيار سرپوش انتهاي قرار مي گيرد. سرپوش ديگر بسته است. المنت ممكن است داراي لفاف خارجي فلزي يا كاغذ باشد.

D16 : Element Type With Metal End Caps That Have An End Seal Gasket Retained In The Groove Of The End Cap. The Other End Cap Is Closed. Element May Have A Paper Or Metal Outer Wrapper.

D17 : فيلتر به شكل كيسه است.

D17 : Filter Is A Bag Type Construction.

D18 : فيلتر سوخت نوع كانتينر (قوطي) به شكل مربع با محفظه شيشه اي يا فلزي است. فيلتر داراي حلقه هاي لاستيكي ورودي و خروجي يا خط سوخت رزوه شده است.

D18 : Canister Type Full Filter, Rectangular Shape, With Metal Or Glass Housing. Filter Has Rubber Grommet Inlet And Outlet Seals Or Threaded Fuel Line Fittings.

D19 : فيلتر سوخت نوع كانيستر (قوطي) مدور است و روكش فلزي دارد.

D19 : Canister Type Full Filter, Round In Shape With Metal Case.

D20 : فيلتر نوع المنت با سرپوش هاي انتهايي فلزي كه داراي واشر در روي يكي از سرپوش هاي انتهايي و يك سرپوش انتهاي بسته در انتهاي ديگر است. لفاف خارجي ممكن است فلز يا كاغذ باشد.

D20 : Element Type Filter With Metal End Caps That Have A Retained O-Ring Seal On Top Of One End Cap And A Closed End Cap On The Other End. Outer Wrap May Be Paper Or Metal.

D21 : فيلتر نوع المنت داراي سرپوش هاي انتهايي است كه واشر بالا آمده بر روي دو سرپوش انتهايي قرار دارد. لفاف خارجي ممكن است كاغذي يا فلزي باشد.

D21 : Element Type Filter With Metal End Caps That Have A Raised O-Ring On Top Of Both End Caps. Outer Wrap Can Be Paper OrMeta.

D22 : فيلتر نوع المنت با سرپوش هاي فلزي كه داراي روي دو سرپوش انتهاي واشر بالا آمده دارد. فيلتر لفاف خارجي ندارد. وسيله بصورت تور سيمي يا شبكه مشبك است.

D22 : Element Type Filter With Metal End Caps That Have A Raised Retained O-Ring Seal On Top Of Both End Caps. The Filter Has No Outer Wrap. Media Is Screen Wire Backed Or Is A Wire Mesh Media.

D23 : فيلتر نوع المنت داراي يك نگهدارنده فنر، فنري كه به يك انتها متصل است.

D23 : Element Type Filter That Has A Coil Retainer Spring Attached To One End.

D24 : فيلتر نوع المنت با سرپوش هاي انتهاي فلزي يا سرپوش هايي با درزهاي پيچشي با مدخل هاي فلزي از هر انتها امتداد مي يابد لفاف خارجي ممكن است فلزي يا كاغذي باشد.

D24 : Element Type Filter With Metal End Caps Or Rolled Seam Type Lids With Metal Insert Extending Out Of Each End. Outer Wrapper May Be Paper Or Metal.

D25 : فيلتر نوع المنت داراي سرپوش هاي انتهايي يا سرپوش هاي كه شكاف پيچشي و يك مدخل فلزي از يك انتها امتداد مي يابد و يك حلقه لاستيكي يا لايي نوع نگهدارنده نواري بر روي انتهاي ديگر قرار دارد.

D25 : Element Type Filter With Metal End Caps Or Rolled Seam Type Lid With A Metal Insert Extending Out Of One End And A Grommet Or Retained Bar Type Seal Gasket On The Other End.

D26 : فيلتر نوع المنت كه طرح المنت مضاعف است. يك المنت داخل المنت ديگر است.

D26 : Element Type Filter That Is A Double Element Design. One Element Inside The Other.

D27 : اين نوع فيلتر روي يك انتها داراي شيارهاي خارجي است.

D27 : Filer Has An External Threaded Extension On One End.

D28 : فيلتر نوع گريز از مركز

D28 : Centrifugal Type Filter.

D29 : فيلتر نوع المنت با سرپوش هاي انتهاي فلزي يا سرپوش هاي داراي شيار پيچشي كه داراي يك لبه كوتاه در قطر داخلي است كه از قسمت خارجي المنت از هر دو طرف امتداد مي يابد.

D29 : Element Type Filter With Metal End Caps Or Rolled Seam Type Lids That Have A Short Lip On The I.D. Extending Outward From Element On Both Ends.

D30 : (طراحي خاص) طراحي به فرم هاي ديگر ارتباطي ندارد.

D30 : (Special Design) Design Not Related To Any Other Styles.

D31 : نوع المنت با سرپوش هاي انتهاي فلزي كه يك سرپوش داراي قطر داخلي باز بايك لبه برگشته و سرپوش ديگر بسته است. بسته ممكن است فلزي يا كاغذ باشد يا بدون بدنه باشد.

D31 : Element Type With Metal End Caps. One Cap Has A Open Id With A Turned Down Lip And The Other End Cap Is Closed. Body May Be Metal Or Paper Or No Body.

D32 : فيلتر نوع Sock (جورابي) با قطعه اتصالي شياردار Male كه از يك انتهاي فيلتر امتداد مي يابد كه انتهاي ديگر بسته است.

D32 : Sock Type Filter With Male Threaded Fitting Extensions Out From One End Of Filter The Other End Closed.

D33 : نوع المنت با شكل خاص (مدور نيست) و داراي سرپوش هاي فلزي رويي و زيرين كه ممكن است حلقه لايي داشته باشد يا نداشته باشد كه ممكن است داراي بدنه كاغذي باشد يا نباشد.

D33 : Element Type Of Special Shape (Not Round) Has Metal Caps Top & Bottom-With Or With Out Gasket Seal-With Or Without Metal Or Paperbody.

D34 : نوع المنت با سرپوش فلزي زيرين و رويي كه يك سرپوش داراي قطر داخلي باز است كه داراي حلقه واشر نگهدارنده است. سرپوش ديگر بسته است بدنه كاغذي چين خورده (بدون بدنه خارجي) است.

D34 : Element Type With Metal Cap Top & Bottom. One Cap Has Open Id With Retained O-Ring Seal. The Other Cap Is Closed. (No Outer Body) Plated Paper Body

D35 : نوع المنت با سرپوش هاي انتهايي فلزي كه يك انتها داراي يك نوار لاستيكي است كه انتهاي ديگر داراي واشر است و بدنه دريچه اطمينان ممكن است فلزي يا كاغذي باشد.

D35 : Element Type With Metal Caps One End Has A Grommet Bar Seal The Other End Has An O-Ring Seal And Relief Valve Body May Be Paper Or Metal.

D36 : دو المنت شامل يك المنت جريان كامل و يك المنت فرعي (اتصال داده نشده) است. سرپوش هاي كاغذي يا فلزي داراي بدنه يا بدون بدنه است و هر نوع حلقه قطر داخلي سرپوش است.

D36 : Two Element Kit Consisting Of A Full Flow Element And A By Pass Element (Not Connected). Metal Or Paper Caps – With & Without Body And Any Kind Of Cap Id Seals.

D37 : فيلترنوع Spin-On (چرخشي) كه اتصال رزوه شده ندارد. فيلتر داراي يك واشر با حلقه پلاستيكي براي اتصال با پايه است.

D37 : Spin-On Looking Type Filter That Has No Threaded Attachment. Filter Has An O-Ring Or Grommet Type Seal For Attachment To Mounting Base.

D38 : نوع المنت با سرپوش هاي فلزي كه يك حلقه لاستيكي بر يك انتها است و سرپوش انتهاي باز در انتهاي ديگر بدنه ممكن است فلزي، كاغذ يا بدون بدنه باشد.

D38 : Element Type With Metal Caps. Grommet Seal On One End And Open End Cap On The Other Cap. Body May Be Metal, Paper Or No Body.

D39 : نوع المنت با سرپوش هاي فلزي كه سرپوش رويي داراي پوشش پلاستيكي با حلقه واشر داخلي و حلقه واشر خارجي و رزوه است. سرپوش زيرين داراي حلقه لاستيكي است.

D39 : Element Type With Metal Caps. Top Cap Has A Snap-In Plastic Cover With Internal O-Ring Seal And Outer O-Ring Seal And Threaded Extension. Bottom Cap Has Gromment Seal.

D40 : فيلتر نوع المنت با سرپوش هاي انتهاي فلزي كه يك انتهاي آن داراي يك حفره رزوه شده داخلي درمركز سرپوش در يك انتها است. المنت ممكن است داراي يك بدنه خارجي ، يا يك وسيله قابل بيرون آوردن براي برداشتن المنت باشد.

D40 : Element Type Filter With Metal End Caps. One End Has An Internal Threaded Hole In Center For Cap On One End. Element May Have An Outer Body, Or A Pull Out Device To Remove Element.

D41 : نوع المنت داراي قطر داخلي باز در يك انتها و يك حلقه لايي است. انتهاي ديگر داراي يك لوله كه از خرج سرپوش امتداد مي يابد و يك دريچه فرعي نيز متصل شده است.

D41 : Element Type With Open I.D. On One End And A Gasket Seal. The Other End Has A Tube Extending Out From The End Cap And A By-Pass Valve Is Attached.

D42 : نوع المنت با سرپوش هاي انتهايي فلزي كه داراي يك حلقه لاستيكي كه در يك انتها و در انتهاي ديگر مسطح است. بدنه ممكن است فلزي، كاغذي يا بدون بدنه باشد.

D42 : Element Type With Metal End Caps That Have A Rubber Grommet Seal On One End And Plain On The Other End. Body May Be Metal, Paper Or No Body.

D43 : فيلتر نوع المنت با سرپوش هاي انتهايي فلزي كه يك انتها داراي حلقه واشر كه در محيط خارجي سرپوش انتهايي قرار گرفته است و انتهاي ديگر سرپوش محكمي دارد . فيلتر ممكن بدنه خارجي آن كاغذي يا فلزي باشد يا اصلا بدنه خارجي نداشته باشد.

D43 : Element Type Filter With Metal End Caps. One End Has An O-Ring Seal Encased On The Outside Periphery Of The End Cap, And The Other Has A Solid Cap. Filter May Have An Outer Body Of Paper Or Metal Or No Outer Body.

D44 : فيلتر نوع المنت با سرپوش هاي فلزي يا پلاستيكي يك انتها سرپوش باز است و داراي يك حلقه لايي مسطح است و انتهاي ديگر نيز باز است البته بدون لايي است. المنت ممكن است لفاف بدنه خارجي داشته باشد يا بدون آن باشد.

D44 : Element Type Filter With Metal Or Plastic Caps. One End Has An Open End Cap With A Flat Gasket Seal, And The Other End Is Also Open Except With Out A Gasket Seal. Element May Or May Not Have An Outer Body Wrap.

D45 : فيلتر المنت كه يك انتهاي آن بسته است و سرپوش انتهاي ديگر پلاستيكي است. المنت ممكن است بدنه خارجي داشته باشد يا نداشته باشد.

D45 : Element Type Filter With Closed End Cap On One End And A Molded Plastic Cap On The Other End. Element May Or May Not Have An Outer Body.

راهنماي شناسايي فيلتر هواكش In Line

D46 : فيلتر المنت غيرفلزي.(بدون فلز) داراي: سرپوش هاي انتهايي پلاستيكي در دو انتهاي فيلتر قرار دارد. سرپوش هاي انتهايي ممكن است در دو انتها باز باشد يا فقط در يك انتها باز باشد. ممكن است يك حلقه پلاستيكي يا زوائدي كه از يك انتها امتداد مي يابد داشته باشد. يك سرپوش انتهاي داراي يك پايه به همراه واشر است كه از قسمت خارجي از سرپوش امتداد مي يابد.

D46 : Non Metallic Element Filter (Metal Free) With : Plastic Type Material End Caps On Both Ends Of Filter. Ends May Be Open On Both Caps Or Opened On One End Only. May Or May Not Have A Seal Gasket Or Locator Tabs Extending From One End. One End Caps Has A Post With An O-Ring Attached, Extending Outward From The Cap.

راهنماي شناسائي فيلتر سوخت In – Line

E1 : فيلتر ها داراي محفظه فلزي و لوله هاي متصل خرطومي ورودي وخروجي در دو انتهاي فيلتر قرار گرفته است.

E1 : Filters With Metal Case And Straight Inlet And Outlet Hose Connection Tubes On Opposite Ends Of Filter.

E2 : فيلتر ها داراي محفظه فلزي و دسته اي كه به فيلتر متصل شده است و لوله هاي متصل خرطومي ورودي وخروجي در دو انتهاي فيلتر قرار گرفته است.

E2 : Filter Have Metal Case And Mounting Bracket Attached To Filter. Straight Inlet And Outlet Hose Connector Tubes On Opposite Ends Of Filter.

E3 : فيلتر ها داراي پوشش پلاستيكي است و لوله هاي اتصال دهنده خرطومي ورودي و خروجي مستقيم در دو انتهاي فيلتر قرار دارد.

E3 : Filters Are Constructed With Plastic Case And Straight Inlet And Outlet Hose Connector Tubes On Opposite Ends Of Filter

E4 : پوشش پلاستيكي با لوله هاي اتصال دهنده خرطومي ورودي و خروجي در دو انتهاي فيلتر نصب شده است كه يك لوله مستقيم است وقتي كه لوله ديگر با زاويه 90° از خارج انتهاي مقابل امتداد مي يابد.

E4 : Plastic Case Construction With Inlet And Outlet Hose Connector Tubes On Opposite Ends Of Filter. One Tube Is Straight While The Other Tube Extends Out From Opposite End Of Filter At A 90° Angle.

E5 : پوشش فلزي با دسته اي كه به فيلتر متصل است. لوله هاي اتصال دهنده خرطومي ورودي وخروجي دردو انتهاي فيلتر نصب شده است. يك لوله مستقيم است و با زاويه 90° به طرف فيلتر خميده شده است.

E5 : Metal Case Construction With Bracket Attached. Inlet And Outlet Hose Connector Tubes Are On Opposite Ends Of Filters. One Tubes Are On Opposite Ends Of Filter. One Tube Is Straight Up And The Other Tube Is At A 90° Angle To Side Of Filter.

E6 : فيلتر با پوشش فلزي كه ممكن است دسته اي فلزي داشته باشد و همچنين داراي لوله هاي اتصال دهنده خرطومي ورودي و خروجي است. يك لوله به طرف خارج انتهاي رويي فيلتر با يك زاويه امتداد مي يابد و لوله ديگر به خارج از فيلتر امتداد مي يابد.

E6 : Filter With Metal Case, With Or Without Metal Bracket And Inlet And Outlet Hose Connector Tubes. One Tube Extends Out Of Top Of Filter And Turned At An Angle. The Other Tube Extends Out The Side Of The Filter Case.

E7 : فيلتر داراي پوشش پلاستيكي است و داراي لوله هاي اتصال دهنده خرطومي ورودي و خروجي است كه با زاويه °180 در نزديك يكديگر قرار گرفته اند.

E7 : Filters Have Plastic Case With Inlet And Outlet Hose Connector Tubes. Both Tubes Are On Top Of Filter And Located 180° Apart From Each Other.

E8 : فيلتر ها داراي پوشش پلاستيكي هستند و داراي لوله هاي اتصال دهنده خرطومي ورودي وخروجي است هر دو لوله در روي فيلتر قرار گرفته اند و با زاويه هاي متفاوتي نسبت به يكديگر قرار گرفته اند.

E8 : Filters Have Plastic Case With Inlet And Outlet Hoses Connector Tubes. Both Tubes Are On Top Of Filter And Located At Various Angles To Each Other.

E9 : فيلتر داراي محفظه فلز است با لوله هاي اتصال دهنده خرطومي ورودي و خروجي كه از انتهاي فيلتر خارج شده اند.

E9 : Metal Case Construction With Both Inlet And Outlet Hose Connector Tubes Extending Out Of One End Of The Filter.

E10 : فيلتر داراي محفظه فلزي است كه دسته اي فلزي به فيلتر متصل شده است و لوله هاي اتصال دهنده خرطومي ورودي و خروجي از يك انتهاي فيلتر خارج شده است.

E10 : Metal Case Construction With Metal Mounting Brocket Attached To Filter. Inlet And Outlet Hose Connector Tubes Extend Out Of One End Of The Filter.

E11 : فيلترها داراي محفظه پلاستيكي است و داراي لوله هاي اتصال دهنده خرطومي ورودي و خروجي است كه يك لوله از بالاي فيلتر خارج شده است و لوله ديگر از كنار محفظه فيلتر خارج شده است.

E11 : Filters Are Constructed With Plastic Case With Inlet And Outlet Hose Connector Tubes. One Tube Extends Out From The Top Of The Filter. The Other Tube Extends Out Of The Side Of The Filter Case.

E12 : فيلتر داراي محفظه پلاستيكي است و داراي سرلوله اتصال دهنده خرطومي است و دو لوله از بالاي فيلتر با زاويه اي نزديك به يكديگر از فيلتر خارج مي شوند.

E12 : Plastic Case Construction With There Hose Connector Tubes. Two Tubes Extend Out From The Top Of The Filter At Any Angle From Each Other. The Third Tube Extends Down From The Bottom Of The Filter.

E13 : فيلتر فلزي با سه لوله اتصال دهنده خرطومي كه دو لوله از يك انتهاي فيلتر با زاويه اي نزديك به يكديگر خارج شده اند. لوله ديگر در انتهاي مقابل با زاويه °90 از محفظه خارج مي شود.

E13 : Metal Filter With Three Hose Connector Tubes. Two Tubes Extend Out From One End Of The Filter At Any Angle To Each Other. The Other Tube Extends Straight Out At A 90° Angle From The Case At The Opposite End Of The Filter.

E14 : فيلتر داراي محفظه  فلزي است و داراي سه لوله اتصال دهنده خرطومي است كه دو لوله در يك انتهاي فيلتر به طور مستقيم خارج مي شود و يك لوله از انتهاي ديگر فيلتر بطور مستقيم خارج مي شود.

E14 : Filter With Metal Case And Three Hose Connector Tubes. Two Tubes On One End Of Filter Extends Straight Out And One Tube Extends Straight Out From The Other End Of The Filter.

E15 : فيلتر فلزي با سه لوله اتصال دهنده خرطومي است كه دو لوله بطور مستقيم از مركز فيلتر در يك انتها خارج مي شوند و لوله ديگر از محفظه فيلتر بطور مستقيم يا با زاويه اي بطور خميده خارج مي شود.

E15 : Metal Filter With Three Hose Connector Tubes. Two Tubes Extend Straight Out FromCenter OfFilter; One On Each End. The Other Tube Extends Straight Out Or At A Bent Angle From The Side Of Filter Case.

E16 : فيلتر فلزي با سرلوله اتصال دهنده خرطومي كه يك لوله از بالاي فيلتر بطور مستقيم از بالاي فيلتر خارج مي شود و يك لوله از زير فيلتر خارج مي شود. لوله ديگر با زاويه °90 درجه از لوله خروجي خارج مي شود.

E16 : Metal Filter With Three Hose Connecter Tubes. One Tube Extends Straight Out From The Top And One From The Bottom Of The Filter. The Other Tube Extends Out From The Outlet Tube At A 90° Angle.

E17 : فيلتر داراي محفظه فلزي است با دو لوله اتصال دهنده خرطومي كه يك لوله بطور مستقيم از بالاي فيلتر خارج مي شود و لوله ديگر با زاويه اي از فيلتر خارج مي شود.

E17 : Filter With A Metal Case With Two Hose Type Connector Tubes. One Tube Extends Straight Up From Filter, And The Other Tube Extends Out From The Filter At An Angle.

E18 : فيلتر فلزي با دولوله اتصال دهنده خرطومي كه هر دولوله از دو انتهاي فيلتر با زاويه هاي متفاوت بطور خميده خارج مي شود.

E18 : Metal Filter With Two Hose Connector Tubes. Both Tubes Extend From Opposite Ends Of The Filter And Both Are Bent At Various Angles .

E19 : فيلتر فلزي با دو اتصال دهنده خرطومي كه هر دو لوله از يك انتهاي فيلتر با دو زاويه متفاوت بطور خميده خارج مي شود.

E19 : Metal Filter With Two Hose Connector Tubes. Both Tubes Extend Out Of One End Of The Filter And Both Tubes Are Bent At Various Angles.

E20 : فيلتر فلزي با لوله اتصال دهنده خرطومي كه هر دو لوله از يك انتهاي فيلتر بطور مستقيم خارج مي شود و بر روي انتهاي ديگر يك قسمت رزوه شده قرار مي گيرد.

E20 : Metal Filter With Straight Hose Connector Tube Extending Out Of One End Of The Filter And An Internal Threaded Fitting On The Other End Of The Filter.

E21 : فيلتر فلزي با يك لوله اتصال دهنده خرطومي مستقيم كه از يك انتهاي فيلتر خارج مي شود و در انتهاي ديگر فيلتر يك قطعه اتصالي رزوه شده با يك چارچوب خط سوخت قرار دارد.

E21 : Metal Filter With A Straight Hose Connector Tube Extending Out Of One End Of The Filter. On The Other End Of The Filter Is A Threaded Fitting With A Fuel Line Cradle Attached.

E22 :فيلتر با محفظه فلزي و لوله خرطومي اتصال دهنده مستقيم كه از يك انتهاي فيلتر خارج مي شود و انتهاي ديگر داراي قطعه اتصالي رزوه شده است.

E22 : Filter With Metal Case With Straight Hose Connector Tube Extending Out Of One End Of The Filter. The Other End Has External Threaded Fitting.

E23 : فيلتر فلزي با دسته اتصال يافته كه يك لوله اتصال دهنده خرطومي مستقيم از يك انتهاي فيلتر خارج مي شود و انتهاي ديگر فيلتر يك قطعه اتصالي رزوه شده است.

E23 : Metal Filter With Bracket Attached. A Straight Hose Connector Tube Extends From One End The Filter. The Other End Of The Filter Has An External Threaded Fitting.

E24 : فيلتر فلزي با يك قطعه اتصالي رزوه شده داخلي در دو انتهاي فيلتر

E24 : Metal Filter With Internal Threaded Fitting On Each End Of The Filter.

E25 : فيلتر فلزي با سه قطعه اتصالي رزوه شده در داخل كه بر روي دو انتهاي فيلتر و همچنين كنار فيلتر قرار مي گيرد.

E25 : Metal Filter With Three Internal Threaded Fitting. One On Each End Of The Filter And One On The Side Of The Filter.

E26 : فيلتر فلزي با دو قطعه اتصال رزوه شده در داخل كه بر روي دو انتهاي فيلتر قرار مي گيرد و انتهاي زيرين داراي يك چارچوب خط سوخت است كه به قطعه اتصال متصل مي شود. فيلتر ممكن است داراي سگدست پرانتز باشد يا نباشد.

E26 : Metal Filter With Two Internal Threaded Fittings On Each End Of The Filter. Bottom Of This Filter Has A Fuel Line Cradle Attached To Fitting. Filter May Or May Not Have Mounting Bracket Attached.

E27 : فيلتر داراي دو قطعه اتصالي رزوه شده در هر انتهاي فيلتر مي باشد. قسمت رويي فيلتر داراي چارچوب خط سوخت است كه به فيلتر متصل مي شود.

E27 : Metal Filter With Two Internal Threaded Fit Tings, One On Each End Of The Filter. To Of The Filter Has A Fuel Line Cradle Attached To Fitting.

E28 : فيلتر فلزي داراي قطعه اتصالي رزوه شده داخلي در دو انتهاي فيلتر است. چارچوب سوخت به قطعه اتصالي هردوانتهاي فيلتر متصل مي شود. يك سگدست ممكن است به فيلتر متصل مي شود.

E28 : Metal Filter With Internal Threaded Fittings On Each End Of The Filter. A Fuel Line Cradle Is Attached To The Fitting On Each End Of The Filter. A Mounting Bracket May Or May Not Be Attached To The Filter.

E29 : فيلتر فلزي با دو قطعه اتصالي رزوه شده داخلي بر روي قسمت روي فيلتر مي باشد. يك قطعه اتصالي رو به بالا به يك چارچوب خط سوخت اتصال مي يابد. قطعه اتصالي ديگر به طرف جلو قرارگرفته و بدون چارچوب است.

E29 : Metal Filter With Two Internal Threaded Fittings On The Top Of The Filter. One Fitting Faces Upward With A Fuel Line Cradle Attached. The Other Threaded Fitting Faces Forward Without A Cradler.

E30 : فيلتر فلزي با دوقطعه اتصالي رزوه شده در قسمت بالاي فيلتر كه هر دوقطعه اتصالي به طرف بالا قرار گرفته اند و يك چارچوب خط سوخت به هر دو قطعه اتصالي متصل مي شود.

E30 : Metal Filter With Two Internal Threaded Fitting On Top Of The Filter. Both Threaded Fitting Face Upwards. A Fuel Line Cradle Is Attached To Both Fitting.

E31 : فيلتر فلزي با يك قطعه اتصالي ازداخل رزوه شده در انتهاي فيلتر و يك قطعه اتصالي كه از خارج رزوه شده در انتها ديگر قرار دارد.

E31 : Metal Filter With Internal Threaded Fitting On One End Of The Filter And On External Threaded Fitting On The Other End.

E32 : فيلتر فلزي با قطعه اتصالي رزوه شده از خارج بريك انتهاي فيلتر قرار دارد و يك سگدست پرانتز ممكن است متصل شويد يا اينكه متصل نشود.

E32 : Metal Filter With External Threaded Fitting On Each End Of The Filter. A Mounting Bracket May Or May Not Be Attached.

E33 : فيلتر فلزي يا پلاستيكي با لوله هاي اتصال دهنده خرطومي نوع گيره اتصال سريع كه بر روي دو انتهاي فيلتر قرار مي گيرد.

E33 : Metal Or Plastic Filter With Quick Connect Clip Type Hose Connector Tube On Each End Of The Filter.

E34 : فيلتر پلاستيكي يا فلزي با لوله هاي اتصال دهنده خرطومي نوع گيره اتصال سريع كه بر روي دو انتهاي فيلتر قرار مي گيرد و يك سگدست پرانتز به فيلتر متصل مي شود.

E34 : Metal Or Plastic Filter With Quick Connect Clip Type Hose Connector Tube On Each End Of The Filter. A Mounting Bracket Is Attached To The Filter.

E35 : فيلتر پلاستيكي يا فلزي با لوله اتصال دهنده خرطومي نوع گيره اتصال سريع male كه بر روي يك انتهاي فيلتر قرار مي گيرد و يك اتصال دهنده نوع سريع female بر روي انتهاي ديگر قرار مي گيرد. فيلتر ممكن است سگدست پرانتز داشته باشد.

E35 : Metal Or Plastic Filter With Male Quick Connect Clip Type Fuel Line Connector On One End Of Filter, And A Female Quick Connect Type Connector On The Other End. Filter May Or May Not Have A Mounting Bracket Attached To Filter.

E36 : ساختار فلزي با اتصال دهنده خرطومي و يك لوله اتصال دهنده نوع گيره اتصال سريع كه هر دو از يك انتهاي فيلتر خارج مي شوند و يك سگدست پرانتز ممكن است به آن متصل مي شود.

E36 :Metal Construction With Hose Connector Type Tube And A Quick Connect  Clip Type Connector Tube, Both Extending Out Of One End Of The Filter. A Mounting Bracket May Or May Not Be Attached.   

E37 : فيلتر نوع المنت با يك واسطه فيلتر بجز كاغذ كه معمولا از نايلون يا صفحه فلزي يا برنز كلوخه شده تشكيل شده است.

E37 : Element Type Filter Made With Filter Media Other Thane Paper. Commonly Constructed Of Nylon Or Metal Screen Or Sintered Bronze.

E38 : فيلتر متناسب يونيور سال با قطعات اتصالي از داخل رزوه شده و چارچوب هاي خط سوخت شل كه در موقع لازم متصل مي شود.

E38 : Universal Fit Filter With Internal Threaded Fittings And Loose Fuel Line Cradles That Are Attached To Filter As Required.

E39 : فيلتر فلزي با يك قطعه اتصالي از داخل رزوه شده كه بر روي يك انتهاي فيلتر قرار مي گيرد و يك لوله  اتصال سريع كه بر روي انتهاي ديگر قرار مي گيرد.

E39 : Metal Filter With An Internal Threaded Fitting On One End And A Quick Connect Tube On The Other.

E40 : فيلتر فلزي يا پلاستيكي با لوله اتصال دهنده خرطومي نوع گيره اتصال سريع كه به يك انتهاي فيلتر متصل مي شود و يك لوله خرطومي كه به انتهاي ديگر فيلتر با يك قطعه اتصالي سريع Female در انتهاي لوله خرطومي (لوله خرطومي ممكن است خميده باشد) متصل مي شود.

E40 : Metal Or Plastic Filter With Quick Connect Clip Type Hose Connector Tube On One End Of Filter And A Hose Attached To Other End Of Filter With A Female Quick Connect Fitting On End Of Hose (Hose May Be Bent @ Angle).

E41 : بدنه پلاستيكي يا فلزي فيلتر با 3 لوله كه به فيلتر متصل مي شود. هر لوله داراي يك اتصال دهنده خط سوخت Female با اتصال سريع بر انتهاي مقابل است كه ممكن است داراي سگدست قلاب باشد.

E41 : Metal Or Plastic Filter Body With 3 Lines Attached To Filter. Each Line Has A Female Quick-Connect Fuel Line Connector On Opposite End, May Have Brocket.

: E42 : بدنه فيلتر پلاستيكي يا فلزي با 2 دولوله سوخت با اتصال دهنده هاي ماده (Female) اتصال سريع و يك لوله اتصال سريع نر (Male) كه همه بر يك انتهاي فيلتر قرار دارد. فيلتر ممكن است داراي يك سگدست باشد.

E42 : Metal Or Plastic Body Filter With (2)Fuel Lines With Female Quick Connect Connectors And One Metal Quick Connect Tube, All On One End Of Filter. Filter May Have A Mounting Bracket.

E43 : فيلتر با بدنه پلاستيكي يا فلزي با يك لوله خرطومي كه داراي قطعه اتصالي سريع (ماده) Female و يك لوله اتصال سريع نر كه از يك انتهاي فيلتر خارج مي شود،‌ است. فيلتر ممكن است سگدست قلاب داشته باشد يا نداشته باشد.

E43 : Metal Or Plastic Body Filter With Hose Attached That Has A Female Quick-Connect Tube Extending From One End Of The Filter. Filter May Or May Not Have A Mounting Brocket Attached To The Filter.

E44 : فيلتر فلزي با دو لوله هاي اتصال سريع نر از يك انتهاي فيلتر و يك لوله اتصال سريع ماده از انتهاي ديگر فيلتر خارج مي شوند. لوله ها ممكن است با يك زاويه خميده باشند. فيلتر ممكن است سگدست داشته باشد يا نداشته باشد.

E44 : Metal Filter With Two Male Quick Connect Tubes Extending From One End Of The Filter And One Male Quick Connect Tube Extending From The Other End. Tubes May Be Bent At An Angle. Filter May Or May Not Have A Bracket Attached.

E45 : فيلتر با يك محفظه فلزي كه داراي هر دو لوله ورودي و خروجي كه از قسمت انتهاي بالاي فيلتر خارج مي شوند و لوله از نوع اتصال دهنده نوع اتصال سريع نر است.

E45 : Filter With A Metal Case. Has Both Inlet And Outlet Tubes Extending Upward From One End Of The Filter. Tubes Are Male Quick Connect Type Connectors.

E46 : فيلتر با محفظه فلزي و 2 عدد يا بيشتر لوله اتصال دهنده خرطومي كه از يك انتهاي فيلتر خارج مي شود . انتهاي ديگر فيلتر داراي لوله تخليه است. فيلتر ممكن است داراي پيچ هواگير باشد.

E46 : Filter With A Metal Case And Two Or More Hose Connector Tubes Extending Out From One End Of The Filter. The Other End Of The Filter Has A Drain Cock Attached. Filter May Have A Threaded Bleed Screw Attachment.

پیشنهاد: چنانچه قصد خرید انواع فیلتر را دارید با انتخاب اطلس کاسپین، می‌توانید بهترین و باکیفیت‌ترین فیلتر را با مارک اطلس کوپکو و … را تهیه فرمایید. ، فروشگاه اینترنتی ما به آدرس : compressoryar.ir آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است.

همچنین اگر در هر یک از مراحل خرید، با مشکل مواجه شدید، می‌توانید با شماره های :

33357480 028

09122000264

09122000359

تماس بگیرید تا کارشناسان و متخصصان ما، به تمامی ابهامات و سوالات شما پاسخ دهند.