راهنماي سبك شناسائي فيلتر هوا کمپرسور Filter Compressor

راهنماي سبك شناسائي فيلتر هوا

در این مطلب قصد داریم نحوه خوانش و پیدا کردن نوع فیلتر هوا را به شما عزیزان آموزش دهیم . امیدوارم مطلب فوق مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد

A1 : فيلتر هوا به شكل دايره با دو پلاستي سول كه بر دو لبه آن قرار گرفته است. در قسمت داخلي آن صافي سيمي قرار دارد كه در قسمت خارجي تور فلزي و واسطه كاغذي چين خورده قرار دارد.

A1: Air Filter Is Standard Round Design With Plastisol Seals On Both Ends. Element Has Screen Wire Inner Body, Expended Metal Outer Body And Pleated Paper Media.

A2 : المنت فيلتر بيضي شكل مي باشد، بر دو لبه آن پلاستي سول قرار دارد با صافي سيمي در قسمت داخلي و تور فلزي و واسطه كاغذي چين خورده كه در قسمت خارجي آن قرار دارد.

A2: Filter Element Is Elliptical In Shaps. Plastisol End Seals On Both Ends With Screen Wire Inner Body, Expended Metal Outer Body And Pleated Paper Media.

A3 : المنت فيلتر تخم مرغي شكل است. بر دو لبه آن پلاستي سول قرار گرفته و صافي سيمي در قسمت داخلي آن و واسطه كاغذي چين خورد و تور فلزي كه در قسمت خارجي آن قرار دارد.

A3: Filter Element Is Oval In Shape. Element Has Plastisol End Seals, Screen Wire Inner Body, Expanded Metal Outer Body And Pleated Paper Media.

A4 : فيلتر هواي مدور با پلاستي سول در دو لبه آن و از لحاظ قطر از مدل A1 كوچكتر است.

A4: Round Air Filter With Plastisol End Seals. Smaller In Diameter Than A1 Design

A5 : المنت مخروطي شكل است با دو انتهاي پلاستي سول و واسطه كاغذي چين خورده كه يك طرف آن بسته است.

A5: Element Is Conical Shaped With Plastisol Ends And Pleated Paper Media. One End Is Closed.

A6 : المنت نوعي پانل كه مي تواند به شكل مربع يا مستطيل باشد كه يك طرف آن در اطراف كاغذ چين خورده با پلاستي سول قالبگري شده است. فيلتر ممكن است داراي تور فلزي به منظور استحكام، باشد.

A6: Panel Type Element Which Can Be Square Or Rectangular. A Plstisol Seal Is Molded Around The Perimeter Of One Edge Of The Pleated Paper Media. The Filter May Contain An Integral Expended Metal Reinforcement.

A7 : المنت فيلتر مخصوص كار سنگين كه دو انتهاي آن باز و فلزي است. غالبا در دو طرف داراي لايي است. تور فلزي در قسمت هاي داخلي و خارجي كاغذ چين خورده مياني را مي پوشاند.

A7: Heavy Duty Type Air Filter Element. Filter Has Open Metal End Caps On Both Ends. Typically Will Have Gaskets On Both Ends. Expended Metal Inner And Outer Bodies Enclose Pleated Paper Media.

A8 : اين نوع فيلتر مخصوص كار سنگين است با انتهاي رويي با سرپوش فلزي بسته كه ممكن است داراي حفره دو سر رزوه باشد يا نباشد. انتهاي زيرين با سرپوش فلزي بايد باز باشد و اغلب داراي يك لايي است. تور فلزي قسمت هاي داخلي و خارجي كاغذ چين خورده مياني را مي پوشاند.

A8: Heavy Duty Type Filter With A Closed Top Metal End Can Which May Or May Not Contain Stud Hole. Top End Cap Will Have A Gasket Attached. Bottom Metal End Cap Will Be Open And Will Typically Contain A Gasket. Expanded Metal Inner And Outer Bodies Enclose Pleated Paper Media.

A9 : اين نوع فيلتر در مصارف كار سنگين بكار مي رود با سرپوش انتهاي رويي بسته از جنس فلز كه ممكن است داراي حفره رزوه دار باشد يا نباشد.

A9: Heavy Duty Type Filter With Closed Top Metal End Cap With No Gasket May Or May Not Contain Stud Hole. Open Bottom Metal End Cap Typically Has Gasket Attached. Expended Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media.

A10 : سرپوش انتهاي رويي بدون لايي است و ممكن است باز يا بسته باشد و يا داراي حفره دو سر رزوه شده باشد يا نباشد سرپوش انتهاي زيرين باز است و داراي لايي است. تور فلزي داخلي و خارجي كاغذ چين خورده مياني را مي پوشاند و پره پلاستيكي كه در نزديكي انتهاي زيرين قرار دارد.

A10: Top Metal End Cap Is Non-Gasketed And May Be Open Or Closed With Or Without A Stud Hole. Bottom Metal End Cap Is Open With A Gasket Attached. Expended Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper  Media. Plastic Fin Located Near The Bottom Of The Element.

A11 : فيلتر هواي مدور با سرپوش انتهاي رويي فلزي كه غالبا داراي حفره دو سررزوه است. سرپوش انتهاي زيرين باز است و معمولا داراي لايي است . صفحه فلزي توري يا مشبك قسمت داخلي كاغذ مياني را مي پوشاند.

A11: Round Air Filter With Closed Top Metal End Cap Which Will Typically Contain A Stud Hole End Cap Is Open And Usually Has A Gasket Attached. Expended Or Perforated Metal Inner Body Supports Paper Media.

A12 : فيلتر هواي مدور با سرپوش انتهاي رويي و زيرين فلزي باز قسمت داخلي كه كاغذ مياني را محافظت مي كند.

A12: Round Air Filter With Open Top And Bottom Metal And Caps. No Attached Gaskets. Expended Or Perforated Metal Inner Body Supports Paper Media.

A13 : فيلتر هواي با طراحي خاص كه سرپوش هاي دوانتهاي آن با پلاستيك سخت پوشيده شده است. كه در اطراف كاغذ چين خورده نيم دايره قرار دارد. تركيب فيلتر هواي داراي اتصال خروجي و داراي لايي است.

A13: Special Design Air Filter With Molded Rigid Plastic End Caps Around Semi-Circular Pleated Paper Media. Air Filter Assembly Has A Gasketed Outlet Connector.

A14 : فيلتر هواي نوع پانل مربع شكل يا مستطيل شكل است. لبه انعطاف پذير كه روي قسمت پلاستيكي را كه كاغذ چين خورده مياني را مي پوشاند.

A14: Panel Type Air Filter Rectangular Or Square In Shape. A Flexible Lip Seal Extends Around The Top Of An Outside Hard Plastic Molded Body Which Encloses Pleated Paper Media.

A15 : فيلتر هواي نوع پانل مدور، يك قسمت پلاستيكي كاغذ چين خورده مياني را محافظت ميكند و يك حفره در مركز فيلتر هوا قرار دارد.

A15: Round Panel Type Air Filter. A Hard Plastic Molded Body Supports Circular Pleated Paper Media. A Single Location Hole Is Near The Center Of The Filter Body.

A16 : ساختار نوع پانل مدور كه قسمت پلاستيكي سخت بطور محدودي كاغذ چين خورده مياني را محافظت مي كند كه حفره هاي مضاعف درنزديكي مركز فيلتر قرار دارد.

A16: Round Panel Type Constructions. A Hard Plastic Molded Body Supports Axially Pleated Paper Media. Double Location Holes Are Near The Center Of The Filter Body.

A17 : فيلتر هواي نوع پانل مدور كه قسمت پلاستيكي سخت كاغذچين خورده مياني را محافظت مي كند.

A17 : Round Panel Type Air Filet With Hard Plastic Molded Body Supporting Circular Pleated Paper Media.

A18 : فيلتر هواي نوع پانل مربع يا مستطيل شكل با يك لبه انعطاف پذير كه اطراف قسمت پلاستيكي سخت خارجي را كه اطراف كاغذ چين خورده قرار دارد را مي پوشاند.

A18: Rectangular Or Square Panel Type Air Filter. A Flexible Lip Seal Extends Around The Center Of The Outside Hard Plastic Molded Body Which Encloses Pleated Paper Media.

A19 : فيلتر هواي مدور با دو انتهاي باز كه روي آنها، پلاستي سول پوشيده شده است كه تور فلزي داخلي يا خارجي كاغذچين خورده مياني را مي پوشاند.

A19: Round Air Filter With Open Plastisol End Seals On Both Ends. Expanded Or Perforated Metal Inner End/Or Outer Body Supports Paper Media.

A20 : ساختار مدور خاص كه فيلتر داراي سرپوش انتهاي روي فلزي بسته است كه كه داراي اتصال دهنده خروجي جدايي ناپذير است و فلز مشبك كاغذ چين خورده را محافظت مي كند.

A20: Special Round Construction. Filter Has Closed Top Metal End Cap And An Open Bottom Hard Plastic Molded End Cap With Integral Molded Outlet Connector. Expanded Or Perforated Metal Inner Body Supports Paper Media.

A21 : فيلتر تخم مرغي شكل با سرپوش فلزي انتهاي رويي بدون لايي كه سرپوش فلزي انتهاي زيرين باز داراي يك فلانژ است كه روي لايي قرار دارد. فلز مشبك داخلي كاغذ مياني را محافظت مي كند.

A21: Oval Filter With Non-Gasketed Top Metal End Cap And Open Bottom Metal End Cap Has A Flange Mounted Seal Gasket Around Outside. Expanded Or Perforated Metal Inner Body Supports Paper Media.

A22 : طراحي انعطاف پذير با لبه رويي و زيرين داخلي كه با پلاستي سول پوشيده شده است. بدون قسمت هاي استحكام كننده.

A22: Flexible Design With Top And Bottom Inside Edge Plastisol Seals. No Reinforcement Bodies.

A23 : فيلتر هواي مربع شكل،‌ كه يك حلقه انعطاف پذير اطراف لبه كاغذچين خورده را با يك هواكش اسفنجي فيلتر داخلي در يك طرف را مي پوشاند.

A23: Rectangular Panel Air Filter. A Flexible Seal Is Molded Around The Perimeter Of On Edge Of The Pleated Paper Media With An Integral Foam Breather Filter On One End.

A24 : طرح تخم مرغي منحصر به فرد با حلقه پلاستيكي سخت كه در قسمت داخلي تور سيمي و درقسمت خارجي تور فلزي كه كاغذ را مي پوشاند قرار دارد.

A24: Unique Oval Design With Hard Molded Plastic End Seals. Screen Wire Inner Body And Expended Metal Outer Body Supports Paper Media.

A25 : فيلتر هواي پانل اسفنجي، لايه تخم مرغي كه شامل دولايه اسفنج متخلخل چسبيده است. مواد متناسب با قالب بندي فيلتر O.E است و فيلتر بسته است.

A25: Foam Panel Air Filter. Oval Shaped Pad Consisting Of Dual Porosity Foam Media Bonded Together. Material Fits Inside Frame Work Of O.E. Filter And Is Self-Sealing.

A26 : تخم مرغي شكل كه دو انتهاي باز آن داراي حلقه پلاستي سول است. تور فلزي داخلي و خارجي كاغذچين خورده را مي پوشاند.

A26: Oval Shape With Open Plastisol End Seals On Both Ends. Expended Or Perforated Metal Inner And/Or Outer Body Supports Paper Media.

A27 : دايره اي شكل كه واسطه اسفنجي توسط فلز مشبك داخلي كه در بدنه بسته است محافظت مي شود.

A27: Circular Shaped Foam Media Supported By A Perforated Inner And Outer Metal Body Which Is Self-Sealing In  Housing.

A28 : فيلتر هواي تخم مرغي كه لايه هايي به سرپوش هاي دو انتهاي رويي و زيرين متصل شده است وتور فلزي كاغذمياني را محافظت مي كند.

A28: Oval Air Filter With Gaskets Attached To Both Top And Bottom Metal End Caps Expanded Or Perforated Inner And/Or Outer Body Supports Paper Media.

A29 : فيلتر نوع مربعي يا مستطيل شكل،‌ يك بخش اوتان اسفنجي نازك با يك لبه كه يك پيش آمدگي در اطراف مركزقرار دارد و داراي كاغذ چين خورده است مياني است.

A29: Rectangular Or Square Panel Type Air Filter. A Soft Molted Foam Urethane Body With Integral Lip Seal With Indexing Protrusion Extends Around The Center Of The Body. Pleated Paper Media.

A30 : فيلتر هواي مربع يا مستطيل شكل داراي بخش اورتان اسفنجي داراي حلقه لبه كه اطراف يك لبه كاغذ چين خورده را مي پوشاند.

A30: Rectangular Or Square Panel Air Filter Con-Structed Of Soft Molded Foam Urethane Body With Integral Lip Seal Extending Around The Perimeter Of One Edge Of The Pleated Paper Media.

A31 : فيلتر نوع پانل مربع يا مستطيل شكل، بخش اورتان نازك با حلقه لبه لاينفك كه اطراف مركز بخش كاغذ چين خورده قرار مي گيرد.

A31: Rectangular Or Square Panel Type Air Filter. Soft Molded Urethane Body With Integral Lip Seal Extending Around The Center Of The Body Pleated Paper Media.

A32 : طراحي خاص، تخم مرغي و سه وجهي. حلقه پلاستي سول برروي دو انتهاي آن قرار دارد. تور سيمي در قسمت داخلي و فلز مشبك در قسمت خارجي قرار دارد و همچنين داراي كاغذ چين خورده است.

A32 : Special Design, Tri-Oval Shape. Open Plstisol End Seals On Both Ends. Screen Wire Inner Body. Expended Metal Outer Body. Pleated Paper Media.

A33 : فيلتر هواي با كاربرد سنگين با سرپوش فلزي انتهاي رويي لبه دار كه ممكن است داراي حفره دو سر رزوه شده باشد يا نباشد. غالبا لبه ممكن است داراي حلقه داخلي باشد. سرپوش فلزي انتهاي زيرين باز است و ممكن است داراي لايي باشد يا نباشد. فلز مشبك داخلي يا خارجي كاغذ را احاطه  مي كند.

A33: Heavy Duty Type Air Filter With Flanged Closed Top Metal End Cap Which May Or May Not Con-Tain A Stud Hole. Flange Will Typically Have An Internal Seal Gasket. Bottom Metal End Cap Is Open And May Or May Not Have A Gasket Attached. Expanded Or Perforated Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media.

A34 : فيلتر هواي با كاربرد سنگين با سرپوش فلزي انتهاي رويي بدون لايي كه سرپوش فلزي زيرين اغلب داراي لايي است. قسمت هاي فلزي مشبك داخلي و خارجي كاغذرا در برمي گيرد و پره پلاستيكي در انتهاي رويي قرار دارد.

A34 : Heavy Duty Air Filter With Non-Gasketed Top Metal End Cap May Be Open Or Closed With Or Without Stud Hole. Open Bottom Metal End Cap Typically Has Gasket Attached. Expended Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media. Plastic Fin Located At Top End.

A35 : فيلتر هواي نوع كاربرد سنگين داراي سرپوش فيلتر داراي لايي كه ممكن است با حفره دو سررزوه با بدون آن باز يابسته شود. سرپوش انتهاي زيرين فلزي باز غالبا داراي لايي است. قسمت هاي فلزي مشبك داخلي و خارجي كاغذ را احاطه مي كند و پره پلاستيكي در انتهاي رويي قرار دارد.

A35: Heavy Duty Type Air Filter With Gasketed Top Metal End Cap Which May Be Open Or Closed With A Without A Stud Hole. Open Bottom Metal End Cap Typically Has Gasket. Expended Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media. Plastic Fin Located At Top End.

A36 : فيلتر هواي مخروطي با كاربرد سنگين،‌ كه سرپوش فلزي رويي بدون لايي است و اغلب بسته است. سرپوش فلزي زيرين بالا اغلب داراي لايي است و فلز مشبك داخلي وخارجي كاغذ را احاطه مي كند.

A36: Cone Shaped Heavy Duty Type Air Filter. Has Non-Gasketed Top Metal(Small End) End Cap Which Is Typically Closed. Open Bottom Metal End Cap Typically Has Gasket Attached. Expanded Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media.

A37 : كارتريج فيلتر واحد خودكفايي پلاستيكي يا فلزي است. نمي توان فيلتر را جدا يا تميز كرد و بدنه داراي يك اتصال دهنده خروجي است.

A37 : Filter Cartridge Is Self-Contained In A Plastic Or Metal Disposable Unit Assembly. Filter Cannot Be Disassembled Or Cleaned.

Housing Has One Outlet Connector.

A38 : فيلتر هواي با كاربرد سنگين با سرپوش رويي فلزي بسته كه ممكن است با بوسيله يا بدون حفره دوسر رزوه داراي لايي باشد يا نباشد. سرپوش فلزي زيرين باز داراي لايي لبه است و فلز مشبك داخلي يا خارجي كاغذ را احاطه مي كند.

A38: Heavy Duty Air Filter Which Closed Top Metal End Cap Which May Or May Not Be Gasketed With Or Without A Stud Hole. Open Bottom Metal End Cap With Flange Gasket. Expended Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media.

A39 : فيلتر هوا با كاربرد سنگين داراي سرپوش فلزين رويي باز كه ممكن است حفره دوسر رزوه داشته باشد يا نداشته باشد و ممكن است داراي لايي باشد. سرپوش فلزي زيرين باز معمولا داراي لايي است شبكه فلزي كاغذ را احاطه مي كند. پره پلاستيكي در مركز يا نزديك ته فيلتر قرار دارد . برخي مدل ها ممكن است داراي محدوديت هاي درجه بندي سرپوش رويي باشند.

A39 : Heavy Duty Type Air Filter With Closed Top Metal End Cap With Or Without A Stud Hole. Top Gasket May Be Attached. Open Bottom Metal End Cap Usually Has Gasket Attached. Expended Or Perforated Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media. Plastic Fin Located At Center Or Near Bottom Of Filter. Fittings In Top End Cap.

A40 : فيلتر هوا با محفظه مخصوص كار سنگين،‌ كارتريج فيلتر واحد خودكفايي فلزي است. فيلتر را نمي توان تميز يا جدا كرد. بدنه در يك سمت داراي سوراخ شبكه دار است.

A40 : Heavy Duty Housing/Air Filter Assembly. Filter Cartridge Is Self-Contained In A Metal Disposable Or Cleaned. Housing Has Grated Opening On Side.

A41 : فيلتر هواي مخصوص كار سنگين مخروطي شكل با سرپوش فلزي رويي بسته بدون لايي و سرپوش بالبه در اطراف قطر خارجي و سرپوش فلزي زيرين باز اغلب داراي لايي است. فلز مشبك داخلي و خارجي كاغذ را احاطه مي كند.

A41 : Cone Shaped Heavy Duty Type Air Filter Non-Gasketed Closed Top(Small End) Metal End Cap With Flange Around Outside Diameter. Open Bottom Metal End Cap Typically Has Gasket. Expanded Or Perforated Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media.

A42 : فيلتر هواي مخصوص كار سنگين داراي سرپوش فلزي رويي بسته با لبه اطراف قطر خارجي كه داراي يك حلقه لايي است،‌ سرپوش فلزي زيرين باز با لبه اطراف قطر خارجي كه داراي حلقه لايي است. فلز مشبك داخلي و خارجي كاغذ را احاطه مي كند.

A42 : Heavy Duty Type Air Filter With Closed Top Metal End Cap With Flange Around Outside Diameter Containing A Seal Gasket. Open Bottom Metal End Cap With Flange Around Outside Diameter Containing Seal Gasket. Expanded Or Perforated Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media.

A43 : فيلتر هواي مخصوص كار سنگين با سرپوش فلزي رويي بدون لايي كه ممكن است حفره دوسر رزوه داشته باشد يا نداشته باشد. سرپوش پلاستي سول زيرين باز داراي عايق مهره اي درزبند است. فلز مشبك داخلي و خارجي كاغذ را احاطه مي كند.

A43 : Heavy Duty Type Air Filter With Non-Gasketed Top Metal End Cap May Or May Not Contain Stud Hole. Open Bottom Plastisol End Cap With Sealing Bead. Perforated Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media.

A44 : فيلتر هواي مخصوص كار سنگين ياصنعتي داراي سرپوش رويي بدون لايي كه اغلب داراي حفره دو سر رزوه است قسمت زيرين باز (بدون سرپوش) داراي حلقه لايي دراطراف قطر خارجي زيرين است. فلز مشبك داخلي وسيله نمدي را محافظت مي كند.

A44 : Industrial/Heavy Duty Type Air Filter With Non-Gasketed Top End Cap Typically Has Stud Hole. Open Bottom (No End Cap) With Sealing Gasket Around Bottom Outside Diameter. Perforated Inner Body Supports Felt Media.

A45 : فيلتر هواي مخصوص كار سنگين داراي حلقه پلاستي سول رويي بسته و حلقه پلاستي سول زيرين باز است فلز مشبك داخلي و خارجي كاغذ را احاطه مي كند.

A45 : Heavy Duty Type Air Filter With Closed Top Plastisol End Seal And Open Bottom Plastisol End Seal. Expanded Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media.

A46 : فيلتر هواي مخصوص كار سنگين داراي سرپوش فلزي با سرپوش فلزي رويي گنبدي به همراه لبه اطراف قطر خارجي و پيچ مهره گوشه دار درقسمت مركزي است. سرپوش فلزي زيرين باز داراي لبه اطراف قطر خارجي است. فلز مشبك داخلي و خارجي كاغذ را احاطه مي كند.

A46 : Heavy Duty Type Air Filter With Dome Top Metal End Cap With Flange Around Outside Diameter With Included Center Wing Nut. Open Bottom Metal End Cap With Flange Around Outside Diameter. Expended Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media.

A47 : فيلتر هواي استاندارد مدور با سرپوش هاي پلاستي سول انتهاي باز در دو انتها است. تورسيمي،‌ صفحه مشبك فلزي داخلي و خارجي واسطه كاغذي چين خورده را احاطه مي كند لفاف اسفنجي بر روي قطر خارجي فيلتر قرار دارد.

A47 : Standard Round Air Filter With Open Plastisol End Seals On Both Ends. Screen Wire, Expended Metal Or Perforated Metal Inner And Outer Bodies Enclose Pleated Paper Media. Foam Wrap On Outside Diameter Of Filter.

A48 : فيلتر هواي نوع پانل مربع يا مستطيل شكل و حلقه اورتان در اطراف يك انتها آن بصورت قالب قرار گرفته است. فيلتر داراي صفحه مشبك فلزي تقويتي با لبه مركزي بالا آمده است.

A48 :Panel Type Air Filter Square Or Rectangular Configuration. A Urethane Seal Is Molded A Round The Perimeter Of One Edge Of The Pleated Paper Media. The Filter Contains A Flat Perforated Metal Reinforcement With A Raised Central Ridge.

A49 : فيلتر اصلي هوانوع مخصوص كار سنگين داراي سرپوش انتهايي فلزي بسته داراي لايي كه يك گيره يا چنگك در مركز آن قرار گرفته است. انتهاي زيرين باز باقالب اورتان براي حلقه شعاعي داخلي فيلتر دوم در نظر گرفته شده است. فلز مشبك داخلي و خارجي واسطه كاغذي را احاطه مي كند.

A49: Heavy Duty Type Air Primary Filter Gasketed Closed Top Metal End Cap With Central Located Bail. Open Bottom Molded Urethane End Seal Allows For Inside Radial Seal Of Secondary Filter. Expanded Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Medial.

A50 : فيلتر هواي ثانوي مخصوص كار سنگين با سرپوش فلزي رويي داراي لايي بسته است. حلقه اورتان زيرين باز براي حلقه شعاعي خارجي فيلتر اوليه (اصلي) است.

A50 : Heavy Duty Type Air Secondary Filter Gasketed Closed Top Metal End Cap Open Bottom Molded Urethane End Seal Allows For Outside Radial Seal Of Primary Filter. Expended Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media.

A51 : اين نوع فيلتر هوا داراي سرپوش فلزي رويي و زيرين بالا بدون لايي است،‌ فلز مشبك داخلي و خارجي كاغذ را احاطه مي كند.

A51: Heavy Duty Type Air Filter With Open Top And Bottom Metal End Caps With No Gaskets. Expended Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media.

A52 : فيلتر هواي مخصوص كار سنگين مخروطي شكل است و سرپوش فلزي داراي رويي اغلب بسته است. سرپوش فلزي زيرين داراي لايي است و فلز مشبك داخلي و خارجي كاغذ را احاطه مي كند.

A52 : Cone Shaped Heavy Duty Type Air Filter. Gasketed Top Metal (Small End) End Cap Is Typically Closed. Gasketed Open Bottom Metal End Cap. Expended Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media.

A53 : فيلتر مربع يا مستطيل شكل با تعداد متفاوتي لوله هاي فيلتري به اندازه برابر است كه تعداد لوله ها از 4 تا 64 عدد در هر المنت است. حلقه (درزگير) به لبه پيشامده درچهار طرف متصل است.

A53 : Square Or Rectangular Filter With Varying Number Of Filter Tubes Of The Same Height. The Number OfTubesRange From Four To Sixty-Four Per Element. The Seal Is Achieved By The Over-Hanging Lip Extending Around The Four Sides.

A54 : فيلتر پانل مربع يا مستطيل شكل كه ممكن است داراي لايي باشد يا نباشد. كاغذ چين خورده بوسيله فلز مشبك محافظت مي شود.

A54 :Heavy Duty Square Or Rectangular Panel Filter. May Or May Not Have Sealing Gasket Attached. Pleated Paper Media Protected With Perforated Metal.

A55 : فيلتر نوع پانل با كاغذ چين خورده كه در قاب فلزي قرار گرفته و بوسيله فلز مشبك محافظت مي شود ممكن است داراي يك لايي باشد.

A55 : Panel Type Filter With Pleated Paper Encased In Metal Frame And Protected With Perforated Metal. A Sealing Gasket May Or May Not Be Attached.

A56 : فيلتر مخصوص كار سنگين با سرپوش فلزي رويي بسته كه ممكن است حفره دوسر رزوه داشته باشد يا نداشته باشد. سرپوش لبه دار فلزي زيرين باز ممكن است لايي داشته باشد يا نداشته باشد. تور فلزي داخلي و خارجي كاغذ را احاطه مي كند.

A56 : Heavy Duty Type Filter With Non-Gasketed Closed Top Metal End Cap Which May Or May Not Contain Stud Hole. Open Bottom Metal Flanged End Cap May Or May Not Have Gasket. Expended Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media.

A57 : فيلتر هواكش نوع Screw-On با شيارهايي با قطر بزرگ و داراي كاغذچين خورد است.

A57 : Screw-On Type Breather Filter With Large Diameter Male Threads. Pleated Paper Media.

A58 : فيلتر هواي مخصوص كار سنگين داراي لايي (Rain Boot) در سرپوش فلزي رويي بسته كه ممكن است داراي حفره دو سر رزوه شده باشد يا نباشد. سرپوش فلزي زيرين ممكن است لايي داشته باشد يا نداشته باشد. فلز مشبك داخلي و خارجي كاغذ را احاطه مي كند.

A58 : Heavy Duty Type Air Filter With Rain Both Gasket On Closed Top Metal End Cap Which May Or May Not Contain Stud Hole. Open Bottom Metal End Cap May Or May Not Have Gasket. Expended Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media.

A59 : فيلتر هواي مخروطي شكل مخصوص كار سنگين داراي سرپوش فلزي زيرين باز داراي لايي است. فلز مشبك داخلي و خارجي كه كاغذ را احاطه مي كند.

A59 : Cone Shaped Heavy Duty Type Air Filter With Non-Gasketed Flanged Closed Top Metal End Cap (Small End) Housing Lid. Open Bottom Metal End Cap Typically Has Gasket Attached. Expended Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media.

A60 : فيلتر نوع كيفي (كيسه اي)

A60 : Bag Type Air Filter.

A61 : فيلتر هواي نوع مخصوص كار سنگين با سرپوش فلزي رويي داراي لايي كه اغلب بسته است و داراي حفره دو سر رزوه شده است يا بدون اين حفره است. سرپوش لبه دار فلزي زيرين باز ممكن است لايي داشته باشد يا نداشته باشد و فلز مشبك داخلي و خارجي كاغذ را احاطه مي كند.

A61 : Heavy Duty Type Air Filter With Gasketed Top Metal End Cap Which Is Typically Closed With Or Without Stud Hole. Open Bottom Metal Flanged End Cap May Or May Not Have A Gasket. Expended Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media.

A62 : فيلتر هواي مخصوص كار سنگين داراي سرپوش فلزي رويي بسته بدون لايي و سرپوش فلزي زيرين بدون لايي است كه صفحه فلزي مشبك داخلي و خارجي كه قسمتي از جنس پشم شيشه كه كاغذ چين خورده پوشانده است را احاطه مي كند.

A62 : Heavy Duty Air Filter With Non-Gasketed Closed Top Metal End Cap. Non-Gasketed Open Bottom Metal End Cap. Perforated Or Expended Metal Inner And Outer Bodies Enclose Non-Woven Batt Media. Wrapped Around Pleated Paper Media.

A63 : فيلتر هواي داراي سرپوش فلزي رويي بدون لايي كه اغلب بسته است. سرپوش فلزي زيرين لبه دار باز كه داراي پيچ دوسر رزوه است كه ممكن است لايي داشته باشد يا نداشته باشد صفحه فلزي داخلي و خارجي كاغذ را احاطه مي كند.

A63 : Heavy Duty Type Air Filter With Non-Gasketed Top Metal End Cap Which Which Is Typically Closed. Open Bottom Flanged Metal End Cap With Integral Stud May Or May Not Have Gasket. Expended Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media .

A64 : فيلتر مربع شكل مخصوص كار سنگين كه به عنوان بخشي از تركيب بدنه است. كه اين واحد ممكن است داراي سوراخ هاي ورودي عمودي يا افقي باشند.

A64 : A Square Heavy Duty Filter Which Also Serves As Part Of The Housing Assembly. Unit May Have Horizontal Or Vertical Inlet Openings.

A65 : فيلتر هواي نوع مخصوص كار سنگين كه داراي سرپوش فلزي رويي قبه مانند با لبه اي كه در اطراف قطر خارجي آن قرار دارد كه داراي مهره گوشه دار و قسمت مركزي است. سرپوش فلزي زيرين باز اغلب داراي لايي است. پره پلاستيكي دراطراف سرپوش زيرين قرار دارد. صفحه فلزي مشبك كاغذ را احاطه مي كند.

A65 : Heavy Duty Type Air Dome Top Metal End Cap With Flange Around Outside Diameter With Included Center Wing-Nut. Open Bottom Metal End Cap Typically Has Gasket. Plastic Fin Located Around Bottom End Cap. Expended Or Perforated Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media .

A66 : فيلتر هواي مخصوص كار سنگين داراي سرپوش فلزي رويي قبه مانند با پيچ دوسر رزوه شده بالا آمده است. سرپوش زيرين باز با رزوهاي بالا آمده ماده بر روي قطر داخلي سرپوش است . فلز مشبك قسمت داخلي كاغذ محافظت مي كند.

A66 : Heavy Duty Type Air Dome Top Metal End Cap With Threaded Mounting Stud. Open Bottom End Cap With Female Mounting Threads On Inside Diameter Of Cap. Expended Or Perforated Metal Inner Body Supports Paper Media.

A67 : فيلتر هواي اصلي نوع مخصوص كار سنگين داراي سرپوش اورتان رويي بسته است. سرپوش اورتان زيرين باز براي حلقه داخلي شعاعي (منشعب) در نظر گرفته مي شود.

A67 : Heavy Duty Type Primary Air Filter With Molded Closed Top Urethane End Cap. Molded Open Bottom Urethane End Cap Allows For Inside Radial Seal. Expended Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media .

A68 : فيلتر هواي ثانوي نوع مخصوص كار سنگين داراي سرپوش اورتان رويي بسته است. سرپوش اورتان زيرين باز براي حلقه شعاعي خارجي درنظر گرفته شده است. صفحه فلزي داخلي و خارجي كاغذ يا فيبر مصنوعي را احاطه مي كند.

A68 : Heavy Duty Type Secondary Air Filter With Molded Closed Top Urethane End Cap. Molded Open Bottom Urethane End Cap Allows For Outside Radial Seal. Expended Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media Or Synthetic Fiber Wrap.

A69 : فيلتر هواي مربع يا مستطيل شكل قسمت پلاستيكي سخت بدون لايي كاغذچين خورده را احاطه مي كند.

A69 : Panel Type Air Filter Rectangular Or Square Configuration, Non-Gasketed Hard Plastic Molded Body Enclosing Pleated Paper Media.

A70 : فيلتر هواي داراي بدنه ويژه با سرپوش هاي پلاستيكي كه كاغذچين خورده را احاطه مي كند كه اين كاغذ بوسيله فلز مشبك محافظت مي شود، لوله داخلي واقع در سرپوش انتهاي باز داراي حلقه انعطاف پذير است.

A70 : Special Housing Air Filter Assembly-Round Molded Hard Plastic End Caps Enclosing Pleated Paper Media Supported By Inner Perforated Metal Body, Integral Inlet Tube Mounted On Open End Cap Has Flexible Seal/Stop.

A71 : فيلتر هواي مخروطي مدور داراي دماغه مخروطي شكل كروي در قسمت بالاي كاغذچين خورده است و داراي سرپوش اورتان زيرين است.

A71 : Conical Round Type Air-Molded Plastic Hemispherical Nose Cone Attached To Top (Small Diameter End) Of Pleated Paper Media, Open Urethane Bottom End Cap Seal.

A72 : طرح منحصر به فرد فيلتر هوا نوع پانل كه شامل 7 ضلع نابرابر با لبه قابل انعطاف مجزاي داراي نقاط متعدد و در قسمت خارجي اطراف كاغذچين خورده قرار دارد.

A72 : Panel Type Air-Unique Design Comprised Of 7 Unequal Length Molded Hard Plastic Sides With A Separate Flexible Lip Seal With Multiple Indexing Points About The Outside Totally Enclosing Pleated Paper Media.

A73 : فيلتر مربع يا مستطيل شكل نوع پانل چين خورده  در قالب پلاستيكي قرار گرفته است كه ممكن است داراي لايي پيرامون خارجي باشد يا نباشد. اين فيلتر براي تصفيه آلاينده هايي كه وارد سيستم تهويه مي شوند بكار مي رود.

A73 : Panel Type Cabin Air Square Or Rectangular Configuration Pleated Media Is Contained Within A Plastic Support Frame That May Or May Not Have An External Perimeter Seal Gasket. This Filter Is Designed To Filter Out Allergen Contaminants Entering The Passenger Compartment Ventilation System.

: A74 فيلتر مربع يا مستطيل شكل نوع پانل داراي حلقه لاستيكي است كه اطراف فلزي كه Pan (تشتك) را كه در آن كاغذ چين خورده قرار دارد را محافظت مي كند .

A74 :Panel Type Square Air Or Rectangular Configuration. A Molded Rubber Seal Is Attached A Round The Perimeter Of A Stamped Metal Support Pan Within Which The Pleated Paper Media Is Sealed.

A75 : فيلتر هواي اسفنجي داراي شكل هندسي نوع اسفنجی

A75 : Foam Type Geometric Shaped Foam Air Filter.

A76 : فيلتر هوا نوع مخصوص كار سنگين داراي سرپوش فلزي رويي بسته بدون لايي كه ممكن است حوزه دوسر رزوه داشته باشد يا نداشته باشد. سرپوش فلزي زيرين باز غالبا داراي لايي است . تور فلزي يا پلاستيكي داخلي و خارجي وسيله لفاف داررا احاطه مي كند.

A76 : Heavy Duty Type Air Filter With Closed Top Metal Endcap With No Gasket May Or May Not Contain Stud Hole. Open Bottom Metal End Cap Typically Has Gasket Attached. Expended Or Perforated Metal Or Plastic Inner And Outer Bodies Enclose Wrapped Style Media.

A77 : نوع مخصوص كار سنگين با سرپوش فلزي بسته رويي داراي لايي يا بدون لايي كه ممكن  است حفره سر رزوه داشته باشد. سرپوش لبه دار فلزي زيرين باز ممكن است لايي داشته باشد يا نداشته باشد تور فلزي يا پلاستيكي داخلي و خارجي وسيله لفاف دار را احاطه مي كند.

A77 : heavy duty type gasketed or non-gasketed closed top metal end cap which may or may not contain stud hole. open bottom metal flanged end cap may or may not have a gasket. expended or perforated metal or plastic inner and outer bodies enclose wrapped style media.

A78 : فيلتر هواي نوع مخصوص كار سنگين ممكن است سرپوش فلزي رويي كه ممكن است لايي داشته باشد يا نداشته باشد و سرپوش فلزي زيرين لبه دار ممكن است داراي لايي باشد يا نباشد و تور فلزي يا پلاستيكي داخلي يا خارجي وسيله لفاف دار را احاطه مي كند.

A78 : heavy duty type air filter open top metal end cap may or may not contain seal gasket-flanged bottom metal end cap may or may not contain seal gasket expended or perforated metal or plastic inner and outer bodies enclose wrapped style media.

A79 : فيلتر هواي نوع مخصوص كار سنگين داراي سرپوش فلزي لبه دار رويي قبه مانند با پيچ گوشه دار كه ممكن است لايي داشته باشد يا نداشته باشد. سرپوش فلزي زيرين باز ممكن است لايي داشته باشد يا نداشته باشد تورفلزي داخلي و خارجي كاغذ را احاطه مي كند.

A79 : heavy duty type air filter dome top flanged metal end cap with retained wing nut assembly may or may not contain seal gasket. open bottom metal end cap may or may not contain seal gasket. expended or perforated inner and outer metal bodies enclose paper media.

A80 : فيلترهواي نوع مخصوص كار سنگين ممكن است لايي يا حفره دوسر رزوه داشته باشد يا نداشته باشد سرپوش زيرين در اين فيلتر وجود ندارد. وسيله لفاف دار در خارج از تور فلزي داخلي و خارجي امتداد مي يابد تا حلقه انتهاي زيرين را ايجاد كند.

A80 : heavy duty type air filter dome top metal end cap may or may not contain stud hole or seal gasket. no end cap seal on bottom end of filter. wrapped type media extends beyond expended or perforated metal inner and outer bodies top provide bottom end seal.

A81 : فيلتر هواي نوع پانل به شكل مربع يا مستطيل، حلقه پلاستي سول يا اورتان در اطراف كاغذ چين خورده بصورت قالب قرارگرفته است. فيلتر ممكن است جهت استحكام داراي تورفلزي غير قابل جداشدن باشد. يك صفحه اسفنجي به سطح خارجي قسمت چين خورده به منظور تصفيه ابتدايي چسبيده شده است.

A81 : panel type air filter with square or rectangular configuration. a urethane or plastisol seal is molded around the perimeter edge of the pleated paper media pack. the filter may or may not contain an integral expended metal reinforcement. a foam sheet is bonded top the inlet side of the pleated pack for primary filtration.

A82 : فيلتر هوا با شكل دايره يا هندسي داراي اسفنج چسبيده يا محافظت شده با يك صفحه استحكامي فلزي يا پلاستيكي.

A82 : air filter with round or geometric configuration, has foam media bonded or secured to a plastic or metal reinforcing plate.

A83 : فيلتر هواي مدور داراي حلقه انتهاي رويي اورتان بسته و حلقه انتهاي زيرين اورتان لبه دار باز است كاغذچين خورده فاقد قسمت استحكامي داخلي و خارجي است.

A83 : round configuration air filter, closed urethane top end seal. open bottom flanged urethane end seal. pleated paper media lacks inner and outer reinforcement bodies.

A84 : فيلتر هواي نوع پانل بيضي شكل كه قاب پلاستيكي بطور محوري كاغذچين خورده را محافظت مي كند. حفره هاي مضاعف در مركز قاب قرار دارند.

A84 : Panel Type Air Elliptical Configuration, Plastic Molded Frame Supports Axially Pleated Paper Media. Double Locating Holes NearCenter OfFrame.

A85 : فيلتر هواي مدور با سرپوش انتهاي رويي قبه مانند بسته و سرپوش انتهاي زيرين باز داراي زوائد خارجي چند وجهي است.

A85 : Round Configuration Air, Closed Dome Top End Cap. Open Bottom End Cap With Multiple External Locating Tabs.

A86 : فيلتر هواي نوع HD داراي حلقه شعاعي ابتدايي و انتهاي رويي باز و حلقه اورتان انتهاي زيرين است. تور فلزي داخلي و خارجي كاغذ را احاطه مي كند.

A86 : HD Type Air With Primary Radial Seal, Open Top And Bottom Urethane End Seal. Expanded Metal Inner And Outer Bodies Enclose Paper Media.

A87 : فيلتر هواي مدور يا بيضي داراي سرپوش فلزي انتهايي رويي قبه مانند و بسته كه ممكن است حفره دوسر رزوه داشته باشد يا نداشته باشد و سرپوش انتهاي فلزي زيرين باز است كه قسمت خارجي مشبك و تور سيمي داخلي كاغذ را با لفاف اسفنجي احاطه مي كند.

A87 : Round Of Oval Configuration Air With Closed Domed Top Metal End Cap. May Or May Not Contain Stud Hole. Open Bottom Metal End Cap. Expended Or Perforated Outer Body And Screen Wire Inner Body. Enclosed Paper Media With Foam Wrap.

A88 : فيلترهاي چندگانه هوا در فاصله هاي موازي در داخل محفظه قرار گرفته و داراي يك حلقه لايي در اطراف آنها است.

A88 : Industrial Panel Type Air-Multiple Filter Packs Housed In Parallel Spacing With A Common Gasketed Sealing Flange.

A88 : فيلتر هواي غبارگير صنعتي داراي ساختار H.D باسرپوش فلزي رويي بسته و سرپوش فلزي انتهاي زيرين باز داراي لايي و لبه دار كه داراي لبه اضافي است عمود بر لبه مهار كننده است.

A89 : Industrial Dust Collection Type Air-H.D Style Construction-Closed Top Metal End Cap-Flanged Gasketed Open Bot-Tom Metal End Cap With Additional Affixed Flange Perpendicular To Mounting Flange

A90 : اين فيلتر ممكن است كلا از فيبر فيلتر هوا شكل گرفته باشد (FFAF) يا ممكن است داراي لبه پلاستيكي در اطراف وسيله به همراه حلقه لاستيكي باشد كه ممكن است لبه اورتان به يك لبه پلاستيكي بچسبد.

A90 : This Filter May Be Formed As An All Fiber Air Filter(FFAF) Or, May Or May Not Have A Plastic Molded Lip Around The Media With A Rubber Gasket Seal Attached Or, May Or May Not Have A Urethane Molded Lip Seal Attached To A Molded Plastic Lip.

پیشنهاد: چنانچه قصد خرید انواع فیلتر هوا را دارید با انتخاب اطلس کاسپین، می‌توانید بهترین و باکیفیت‌ترین فیلتر هوا را با مارک اطلس کوپکو و … را تهیه فرمایید. ، فروشگاه اینترنتی ما به آدرس : compressoryar.ir آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است.

همچنین اگر در هر یک از مراحل خرید، با مشکل مواجه شدید، می‌توانید با شماره های :

33357480 028

09122000264

09122000359

تماس بگیرید تا کارشناسان و متخصصان ما، به تمامی ابهامات و سوالات شما پاسخ دهند.