جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

شرایط استفاده از یک یا دو اتصال زمین در پستهای تراسفورماتور

2P2-2- شرایط استفاده از یک یا دو اتصال زمین در پستهای تراسفورماتور 4P2-2-0- پیشگفتار در این بخش، اتصال به زمین از دیدی متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد. در تاسیسات، هدف اصلی این است که با همبندی همه بدنه ها و اجزای ساختمانی تا جایی که ممکن است از بروز اختلاف پتانسیل جلوگیری شود. اما […]