جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

سیستم TT

سیستم TT 621-4- شرایط اختصاصی سیستم TT 621-4-1- وصل بدنه های هادی به زمین در سیستم TT     کلیه بدنه های هادی که دارای یک وسیله حفاظتی مشترک می باشند باید همراه با هادیهای حفاظتی آنها به یک الکترود زمین مشترک وصل شوند.   621-4-2- مشخصه های تجهیزات حفاظتی و مقاومت الکترود زمین در سیستم […]