سیستم TT

سیستم TT

621-4- شرایط اختصاصی سیستم TT

621-4-1- وصل بدنه های هادی به زمین در سیستم TT

    کلیه بدنه های هادی که دارای یک وسیله حفاظتی مشترک می باشند باید همراه با هادیهای حفاظتی آنها به یک الکترود زمین مشترک وصل شوند.

 

621-4-2- مشخصه های تجهیزات حفاظتی و مقاومت الکترود زمین در سیستم TT

 مشخصه های تجهیزات حفاظتی و مقاومت الکترود زمین در سیستمهای TT باید به نحوی باشند که در صورت وقوع اتصال کوتاه بین یکی از هادیهای فاز و بدنه هادی یا هادی حفاظتی   در هر نقطه ای از تاسیسات، مدار به طور خودکار حداکثر در زمان تعیین شده قطع کند تا طبق خواسته های مبحث پنجم (با توجه به حوزه بندیهای شکل 525-1) برقگرفتگی بروز نکند.

خواسته فوق در صورت احراز شرط زیر حاصل می شود:

(6-4)                                                  Ia

که در آن:

 = مجموع مقاومتهای هادی حفاظتی و الکترود زمین؛

Ia= شدت جریانی که سبب قطع خودکار وسیله حفاظتی می شود؛

=50 Vحداکثر ولتاژ مجاز تماس

یاد آوری1- در مواردی که وسیله حفاظتی یک وسیله جریان تفاضلی می باشد ،   است که   عبارت است از جریان تفاضلی اسمی عمل وسیله حفاظتی.

در سیستم TT به منظور ایجاد تمایز، می توان از وسایل جریان تفاضلی تیپ S، در مدارهای توزیع حداکثر جریان عمل به مدت یک ثانیه مجاز می باشد.

یادآوری2- برای وسایل جریان تفاضلی تیپ S به مدارک IEC 1008 مراجعه شود.

در موارد استفاده از وسایل نوع اضافه جریان، باید یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

  • وسیله حفاظتی باید دارای مشخصه عکس زمانی (inverse time) باشد و شدت جریان Ia آن را در مدت 5 ثانیه قطع کند.
  • وسیله حفاظتی باید با مشخصه زمانی آنی (instantaneous)  باشد و Ia حداقل شدت جریانی باشد که سبب کار آبی وسیله شود.

621-4-3- همبندی کمکی برای همولتاژ کردن در سیستم TT

     اگر در سیستم TT  شرایط گفته شده در بند 621-4-2 را نتوان برآورده نمود، بایداقدام به برقراری همبندی کمکی برای همولتاژ کردن طبق بند 621-2-2 و بخش 621-7 نمود.

 

621-4-4- وسایل حفاظتی مجاز در سیستم TT

در سیستمهای TT استفاده از وسایل حفاظتی زیر مجاز می باشد:

  • وسایل حفاظتی جریان تفاضلی (بند332-1 و 621-4-5 را ببینید)
  • وسایل حفاظتی اضافه جریان

 

یاد آوری 1

در عمل، استفاده از وسایل حفاظتی اضافه جریان در سیستمهای TT ممکن نخواهد بود، زیرا دستیابی به مقاومتهای بسیار کوچکی که برای احراز ایمنی لازم می باشد، عملی نیست. برای مثال یک فیوز 25 آمپر احتیاج به مقاومت زمین 57% اهم و یک فیوز 36 آمپر، احتیاج به مقاومتی برابر 39% اهم دارند. (بخش 332 وشکل 332-1 دیده شوند). اما اگر از وسایل حفاظتی جریان تفاضلی با جریان عمل 30 میلی آمپر استفاده شود، مقاومت زمین می تواند 16666 اهم باشد که کاملا قابل حصول است. (بند 332-1 و شکل 332-2 دیده شوند)

 

یاد آوری 2

                 در سیستمهای TT  استفاده از وسایل حفاظتی با ولتاژ عامل اتصال کوتاه  برای موارد مخصوصی که وسایل ذکر شده در بالا قادر به ایجاد ایمنی نباشند، مجاز می باشد پیوست  6P8 را ببینید.

یاد آوری 3

             در بخش 615 اشاره شده است که از کلیدهای جریان تفاضلی می توان به عنوان یک وسیله حفاظت ثانوی در برابر تماس مستقیم استفاده نمود. بعضی از شرکتهای سود جو این خاصیت کلید را بزرگ کرده و آن را مناسب برای حفاظت اصلی جا می زنند که در اصل این را باید خیانت به حساب آورد. پیوست 6P9بحثی را در این مورد ارائه می دهد.

شکل 621-10 طرحواره یک وسیله (کلید) حفاظتی جریان تفاضلی

621-4-5- روشهای استفاده از وسایل حفاظتی جریان تفاضلی در سیستم TN

      در سیستمهای TN به شرط رعایت نکاتی که در شکلهای زیر نشان داده شده است می توان از وسایل حفاظتی جریان تفاضلی استفاده کرد.

شکل 621-11 استفاده از وسایل حفاظتی جریان تفاضلی در سیستم TN-C-S

621-12 وسیله حفاظتی در سیستم TN-S و سیستم موضعی TT

621-4-6- الکترود و هادی اتصال زمین در سیستم TT

     در سیستم TT می توان از هر نوع الکترود زمین استفاده کرد جز اینکه از سیستم زمین پیش بینی  شده برای فشار قوی نباید برای وسایل جریان تفاضلی استفاده نمود. اگر چند وسیله جریان تفاضلی با جریانهای عامل مختلف دارای الکترودی مشترک باشند (برای مثال آمپر 03،-  و آمپر 5، 0 ) ، مقاومت آن باید مناسب برای وسیله حفاظتی با جریان عامل بزرگتر باشد (در مورد مثال باید  باشد که مناسب وسیله آمپر 5، 0 –  است در حالی که برای وسیله آمپر  می توان از مقاومت بزرگتر یعنی   استفاده کرد)

اگر در سیستم TT از الکترود اختصاصی استفاده شود، در فاصله بین وسیله مصرف کننده و وسیله جریان تفاضلی، هادی حفاظتی نباید در یک لوله یا یک غلاف کابل همراه با هادیهای فاز کشیده شود، زیرا در صورت بروز اتصالی بین فازو هادی حفاظتی در اثر خرابی در عایقبندی، کلید عمل خواهد کرد. کشیدن هادی حفاظتی همراه با هادیهای فاز در بالا دست کلید مانعی ندارد. شکل 621-13 این مطلب را به صورت طرحواره نشان می دهد.

از نظر سطح مقطع، هادی حفاظتی مدار بالا دست کلید در صورتی که از داخل یک لوله یا یک غلاف کابل همراه با فازها کشیده شده باشد، می تواند برابر با سطح مقطع هادی فاز یا خنثا باشد. اما در صورتی که هادی حفاظتی مستقل از هادیهای برقدار مدار کشیده شود. سطح مقطع آن در صورت داشتن حفاظت مکانیکی می تواند2،5 میایمتر مربع و اگر بدون حفاظت مکانیکی باشد. 4میلیمتر مربع باشد.

شکل 621-13 نحوه استفاده از یک کلید حفاظتی جریان تفاضلی در صورت وصل به الکترود اختصاصی

علت این است که جریانهای تفاضلی  بسیار کوچک می باشند و احتیاجی به سطح مقطع بزرگ ندارند. به همین دلیل در اغلب موارد حتی در صورتی که کشیدن هادیهای حفاظتی همراه با هادیهای فاز مجاز است، استفاده از هادیهای حفاظتی مستقل با سطح مقطعهای کوچک ذکر شده، از هر نظر با صرفه خواهد بود.

با توجه به اغلب استاندارد های ساخت کلیدهای جریان تفاضلی، زمان قطع این وسایل باید برابر یا کوچکتر از  ثانیه باشد. با توجه به جدول زمانهای مجاز (جدولهای 6-2 و 6-3) این مقادیر کاملاً منطقی می باشند، اما برای ایجاد تمایز بین وسایل جریان تفاضلی، آنها را با زمانهای قطع یا حساسیتهای مختلف دیگر نیز می رساند. برای مثال: 02، 0 ثانیه ،2، 0ثانیه و 5  ، 0 ثانیه.