سیستم TN

215-1 سیستم TN

یک نقطه از سیستم وصل به زمین است (خنثا) بدنه های هادی به خنثای زمین شده وصل اند.

شکل 215- نامگذاری سیستم TN

215   -2- سیستم TT

    یک نقطه از سیستم وصل به زمین است (خنثا) بدنه های هادی مستقیماً به زمین وصل اند.

شکل 215-2 نامگذاری سیستم TT

215-3- سیستم  IT

سیستم کلاً از زمین مجزا است بدنه های هادی مستقیماً به زمین وصل اند.

شکل 215-3 نامگذاری سیستم IT

215-4 زیر سیستمهای TN

از سه سیستم ذکر شده در بالا، سیستم توزیع TN  متداولترین سیستم مورد استفاده می باشد.دلیل این کار سادگی و کم خرجی آن نسبت به دو سیستم دیگر است. در این سیستم فیوز، که ارزانترین وسیله حفاظتی است، عامل اصلی در ایجاد ایمنی در برابر اتصال کوتاه فاز به بدنه های هادی تجهیزات و در نتیجه برقگرفتگی می باشد در حالی که در دو سیستم دیگر، بجز موارد استثنایی، استفاده از وسایل حفاظتی مخصوص (مانند کلید جریان تفاضلی) برای این منظور لازم می باشد.

در سیستم توزیع TN ، برای اتصال بدنه های هادی تجهیزات به زمین می توان از روشهای مختلفی استفاده کرد. این مسئله سبب می شود که این سیستم دارای سه زیر سیستم شود که برای مششخص کردن آنها علاوه بر دو حرف TوN  از دو حرف کمکی دیگر نیز استفاده می شود. این دو حرف عبارتند از حروف S وC.

حرف سوم از سمت چپ S،  یعنی بدنه های هادی از طریق یک هادی حفاظتی مخصوص (PE) در مبدا به نقطه خنثای سیستم وصل می شود. (سیستمTN-S )

حرف سوم از سمت چپ C، یعنی بدنه های هادی از طریق یک هادی حفاظتی مشترک حفاظتی و خنثا (PEN) به زمین وصل می شوند.(سیستمTN-C)

و علاوه بر این دو، زیر سیستم دیگری هم وجود دارد که از شروع تا نقطه ای از آن سیستم  به شکل TN-C و از آن نقطه به بعد، سیستم به شکل TN-S است و به کل آن سیستم TN-C-S  می گویند.

و به طور خلاصه سه زیر سیستم TN به صورت زیر خواهند بود:

TN-S                                                                                  

سیستمی که در سراسر آن هادیهای حفاظتی و خنثا ( هادیهای N و PE ) از یکدیگر مجزا می باشند.

TN-C                                                                            

سیستمی که در سراسر آن یک هادی مشترک وظیفه هادیهای حفاظتی و خنثا (PEN)  را به عهده دارد.

TN-C-S                                                                        

سیستمی  که تا نقطه ای از آن به صورت TN-C و از آن به بعد به صورت TN-S استفاده می شود.

شکلهای 216-217- را ببینید.

از سه سیستم TTو ITو TN فقط سیستمهای TTو IT به صورت دو حرفی قابل تشخیص می باشد ولی برای تشخیص کامل سیستم TN احتیاج به ذکر حروف اضافی است.

TN-S                                                                                     

TN-C                                                                                    

TN-C-S                                                                                

216- طرحواره های عمومی سیستمهای الکتریکی تکفاز متداول طبق IEC

طرحواره سیستمهای تکفاز متداول در شکلهای 216-1و 216-2و 216-3   نشان داده شده اند.

شکل 216-1 سیستم تکفاز نوع TN

شکل 216-3 سیستم تکفاز نوع IT

شکل 216-2 سیستم تکفاز نوع TT

217-طرحواره های عمومی سیستمهای الکتریکی سه فاز متداول طبق IEC

طرحواره سیستمهای سه فاز متداول در شکلهای 217-1 و 217-2 و 217-3 نشان داده شده اند.

شکل 217-1 سیستم سه فاز نوع TN

شکل 217-3 سیستم سه فاز از نوع IT

شکل 217-2 سیستم سه فاز نوع TT

218- طرحواره های عمومی سیستمهای الکتریکی جریان مستقیم طبق IEC

IEC برای تشخیص سیستمهای و هادیهای مختلف سیستمهای جریان مستقیم از همان اسامی و نشانه هایی استفاده می کند که برای جریان متناوب استفاده می شود. برای جریان مستقیم، IEC  از دو حرف لاتین اضافه بر جریان متناوب استفاده می کند که شرح آنها در بند 211-2 داده شده است.

در زیر، همه سیستمهای متداول جریان مستقیم طبق گروه بندی IEC نشان داده شده اند.

شکل 218-1 سیستم TN-S  d.c.      

شکل 218-2 سیستم TN-C  d.c.    

شکل 218-3 سیستم TN-C-S  d.c.  

شکل 218-4 سیستم TT   d.e.    

 شکل218-5 سیستم IT d.c.