سيکلون (cyclone separator)

سيکلون (cyclone separator)

سيکلون (cyclone separator)

سيکلون (cyclone separator) : جهت خنک کردن و تمیز کردن مکانيکال سيل، عمل flushing را انجام می دهند. يکی از روش های flushing، گرفتن يک line از discharge و انتقال سيال جهت شستشو و خنک کاری به مکانيکال سيل می باشد. درصورتی که سيال تميز بوده و فاقد ذرات جامد باشد، اين نحوه شستشو مفيد خواهد بود، ايجاد مشکلی در مکانيکال سيل نخواهد کرد. درصورتی که ذرات جامد در داخل سيال وجود داشته باشد، امکان گير کردن ذرات ما بين سطوح مکانيکال سيل وجود دارد.
سيکلون (cyclone separator)

سيکلون (cyclone separator)

ذرات جامد می تواند باعث خراشيدگی rotating face و stationary face فرسايش سريع آنها و نشتی مکانيکال سيل و خرابی آن شود و يا ما بين سطوح مکانيکال سيل و شافت گير کرده و باعث خراشيدگی شافت شود. بنابراين زمانی که سيال شستشو دهنده حاوی ذرات جامد است، بايد به نحوی آنها را حذف نمود. برای اين منظور از cyclone استفاده مي شود.

مثلا سيکلون (cyclone separator) در استاندارد plan ,31API جهت شستشو يک line از discharge گرفته شده است. سيال شستشو دهنده قبل از ورود به مکانيکال سيل وارد يک سيکلون شده، ذرات جامد آن حذف شده و سيال تميز جهت شستشو از سر سيکلون خارج می شود، ذرات جامد آن حذف شده و سيال تميز شستشو از سر سيکلون خارج می شود. ذرات جامد از يک line که از انتهای سيکلون گرفته شده به دهانه suction فرستاده مي شود.

 نحوه کار کردن سيکلون (cyclone separator) بدين صورت است که سيال حاوی ذرات از قسمت بالای آن وارد سيکلون می شوند. به علت مخروطی بودن آن و چرخش گردابی سيال، ذرات سنگين تر به سمت پايين و چسبيده به بدنه حرکت می کند و سيال تميز و سبک تر از وسط اين جريان گردابی به طرف بالا حرکت کرده و از بالای سيکلون خارج شده و به داخل مکانيکال سيل فرستاده می شود.

برای اين که سيکلون (cyclone separator) بتواند ذرات جامد را حذف کند، ذرات جامد بايد چگالی معادل 2 برابر سيال را داشته باشند. برای بيشتر پمپ هايی که سيال هيدروکربنی را پمپاژ می کنند، بجز در شرايط راه اندازی اوليه که مواد جامد متعددی در لوله ها وجود دارد. در بقيه موارد بيشترين ماده جامد موجود در سيال، کک می باشد. از مقايسه چگالی coke با سيالات هيدروکربنی مشخص است که سيکلون جهت حذف کک، مفيد نخواهد بود. ولی برای پمپ هايی که از درياچه و يا چاه پمپاژ را انجام می دهند، استفاده از سيکلون با توجه به چگالی شن و ماسه و سنگ مفيد خواهد بود.

فيلتر و strainer

ورود ذرات جامد به داخل پمپ می تواند باعث انسداد پروانه، فرسايش شافت و پوسته و مشکلاتی از اين قبيل شود. برای جلوگيری از بروز مشکلات ذکر شده، با استفاده از فيلتر يا strainer مبادرت به حذف ذرات جامد از سيال می کنند. معمولا strainer در لوله suction و قبل از پمپ نصب می شود. ولی گاهی اوقات برای محافظت بيشتر از تجهيزاتی که بعد از پمپ قرار دارند، در لوله discharge نيز يک strainer نصب می شود.

تفاوت ميان فيلتر و strainer تنها به اندازه مش هايی استفاده شده بر می گردد. فيلتر برای حذف ذرات خيلی کوچک استفاده می شود، در حالي که strainer توانائی حذف ذرات بزرگتری را دارد. اگر ذرات جامد با چشم ديده نشوند، جهت حذف آنها بايستی از فيلتر استفاده کرد. درصورتی که با چشم ديده شوند از strainer استفاده می کنند.

Dasket strainer از نظر ساختمانی شامل بدنه، basket و فلنج می باشد که جهت تميز کردن basket، فلنج باز شده و basket در آورده شده و شسته می شود.

در بين انواع strainer استفاده از Y-Strainer متداول تر است. با توجه به شکلش به اين نام ناميده می شود. Y-strainer شامل يک محفظه است که يک توری مشبک کوچک (screen) در داخل آن قرار و در انتها يک cover وجود دارد که با باز کردن پيچ های آن، مواد جامد انباشته شده در Strainer تخليه می شوند. تعويض screen از اين محل انجام می پذيرد. سيال پس از ورود به deflect ،strainer می شود و يا به عبارتی جهت آن تغيير می کند. بنابراين در Y-Strainer،افت فشاری به علت تغيير جهت سيال ايجاد می شود.

فيلتر و strainer

T-strainer به علت شکل ظاهری اش به اين نام ناميده می شود. از لحاظ ساختمانی نيز شامل بدنه، screen و فلنج است که با باز کردن فلنج، تعويض و تميزی فيلتر صورت می گيرد. سيال پس از ورود به آن بر خلاف نوع Y مستقيم به حرکت خود ادامه می دهد و deflect نمی شود.

تفاوت ميان : T-Y strainer ,basket strainer

سيکلون (cyclone separator) - 1

سيکلون (cyclone separator) – 1

1- اگر ميزان ذرات جامد موجود در سيال کم باشد از T-strainer ،Y strainer استفاده می شود. ولی در صورتی که ميزان ذرات جامد زياد باشد، بايستی از basket strainer  استفاده نمود.

2- Y-T strainer را به صورتی افقی و عمودی می توان نصب کرد، درحالی که basket strainer فقط به صورت افقی نصب می شود، بنابراين basket strainer فقط در لوله های افقی استفاده می شود.

3- basket strainer برای گرفتن ذرات جامد از مايعات استفاده می شود، ولی Y-T strainer  را می توان برای گازها و مايعات استفاده کرد.

4- افت فشار ايجاد شده در Y- strainer از basket بيشتر است، چون فضای آزاد Y-strainer از basket کوچکتر است.