سيستم های پمپاژ 

2-2 معرفی سيستم های پمپاژ (Introduction of pumping system )

نخست باید از فشار و توسعه­ی آن در درون سيستم های پمپاژ آغاز کنیم.اعمال فشار در درون  جامدات کار ساده­ای است در حالی که برای اعمال فشار بر روی یک سیّال نیاز به ديواره­های مهارکننده  داریم. سیال را تنها زمانی­که در درون یک ظرف باشد می­توان تحت فشار قرار داد. این ظرف گاهی از نظر مقیاس می­تواند به بزرگی یک اقیانوس باشد البته این بدین معنی نیست که لزوما ظرف ما باید دربسته باشد حتی اگر این ظرف یک خروجی نیز داشته باشد باز هم سیال می­تواند تحت فشار قرار بگیرد. برای اثبات این واقعیت می­توان از یک سرنگ معمولی استفاده کرد وقتی که سرنگ پر از آب باشد می­توان به راحتی فشار قابل توجهی بر آن وارد کرد تا آب از سوراخ آن به بیرون بپرد.( این واقعیت توسط مقدار فشار اعمال شونده بر یک پیستون پشتیبانی می­شود)

شکل1-2: مقایسه فشار و فشارهیدرواستاتیک


فشارهيدرواستاتيک فشاری است که با آبهای ساکن روی زمین مرتبط می­باشد.فشارِ درون آب درجات متفاوتی دارد و به طور مستقیم با عمق آب ارتباط دارد. غواصان به­خوبی از این واقعیت اطلاعدارند و می­دانند که هر چه در عمق آب بیشتر پایین بروند فشار بر روی پردة گوش آنها بیشتر می شود.

وزن سيال علت ایجاد فشار هیدرو استاتیک است. در شکل 1-2برش باریکی از مایع جدا شده است تا نیروهایی که آن را احاطه کرده است نشان داده شود. اگر ما این برش را نازکتر کنیم فشار در پایین و بالای این برش برابر خواهد بود. این برش به وسیله­یبُردارهای نیرو از دو جهت متضاد بالا و پایین در فشار قرار گرفته است. مایع در داخل این برش فشاری را نیز در جهت افقی  در برابر دیواره­ی لوله به کار می­برد و مجموعه­ی این نیروها توسط تنشی که در درون لوله ایجاد شده است به حالت تعادل می­رسند فشار در پایین این برش برابر است با وزن مایع در بالای آن.

وزنِ ارتفاعِ ستونِ مايع (z)برابر است با :

] 1-2[

فشار (P) برابر است با وزن سيال(F) تقسيم بر سطح مقطع (A) در نقطه­ای که فشار محاسبه

می­شود.

[ 2-2]

که در آن

=F  نيروی ناشی از وزن مايعات

=Vحجم

=G شتاب ناشی از گرانش ft/s 2) 17. 32 )2m/s 8/9

= Pچگالی مايع در توده پوند به ازای هر واحد حجم

=  چگالی مايع در نيروی پوند به ازای هر واحد حجم

                                   شکل2-2: اشکال گوناگون ظروف مایع در برابر هد فشار

توجه داشته باشيدکه رابطه بين فشار (P) وارتفاع ستون مايع (Z) مستقل ازحجم کل درظرف می­باشد. فشار توليد شده توسط وزن آب در کف یک استخر 3 متری با فشار تولید شده در عمق 3 متری یک دریاچه برابر است.

2-3-1 سه شکل انرژی ( Three forms of energy

سه صورت از انرژی وجود دارند که در ارتباط با هم بوده و هميشه باهم در يک سيستم سيال رخ می­دهند:انرژی­پتانسیل،انرژی جنبشی و  انرژی فشار.

در اين بخش بطور خلاصه جهت آشنایی خوانندگان با این اصطلاحات به تعريف آنها می­پردازيم.

اگر ما انرژی را تقسيم بروزن سيال کنيم به انرژی مخصوص یا هِد دسترسی پيدا می­کنيم.

انرژی مختص پتانسیل (Specific energy potential) 

انرژی مختص پتانسیل برابر است با:z

 

                              شکل 3-2: انرژی پتانسیل از اختلاف در ارتفاع ذرات مایع حاصل می­شود.

 

انرژی جنبشی ( Kinetic energy ) در سيستم های پمپاژ

انرژی جنبشی برابر است با:

 

            شکل 4-2: انرژی جنبشی بواسطهحرکت ذرات مایع حاصل می­شود.


انرژی مختص فشار
(Specific energy push) در سيستم های پمپاژ

انرژی فشار برابر است با: