سيستم خنك كننده ( ‍Cooling system )

3-2-1 كمپرسورهاي آب خنك كاري شونده ( Water cooled compressors ) در سيستم خنك كننده

3-3-1-1 بررسي كلي ( General ) در سيستم خنك كننده

يك كمپرسور آب خنك نياز كمتري به تهويه اتاقك فشرده سازي دارد ، به اين علت كه بخش عظيمي از گرماي ايجاد شده آن توسط آب خنك كننده به بيرون هدايت مي شود . آب خنك كننده در يك كمپرسور آب خنك ، به صورت حرارتي ، شامل تقريباً  %90  انرژيي است كه توسط موتور الكتريكي مصرف مي شود .

سيستم آب خنك كننده كمپرسور را مي توان بر اساس يكي از سه اصل بنيادين طراحي كرد : به عنوان يك سيستم مدار باز بدون گردش آب ، به عنوان يك سيستم مدار باز با گردش آب و به عنوان يك سيستم گردشي مدار بسته .

3-3-1-2 سيستم باز بدون گردش آب ( Open system without circulating water ) در سيستم خنك كننده

سيستم باز بدون گردش آب به اين معني است كه آب از منابع آب شهري ، درياچه ، نهر و يا چاه تاٌمين و براي خنك كردن كمپرسور مورد استفاده قرار ميگيرد و سپس به عنوان فاضلاب تخليه مي شود . سيستم بايد توسط يك ترموستات كنترل شود تا دماي مطلوبي را حفظ و مصرف آب را نيز كنترل نمايد . فشار آب خنك كننده بايد پايين تر از فشاري باشد كه قسمت هاي دستگاه براي آن طراحي شده اند .

بطور كل نصب يك سيستم باز ساده و كم خرج است ، اما راه اندازي آن پر خرج است ، خصوصاً  اگر آب خنك كننده از منبع آب شهري گرفته شود . آب درياچه يا نهر بطور معمول آزاد است اما براي اينكه مشكل گرفتگي در سيستم خنك كننده ايجاد نكند بايد از صافي گذرانده شود و خالص گردد. گذشته از اين آب حاوي آهك باعث ايجاد رسوب در خنك كننده و افت توان خنك كاري مي گردد . اين موضوع عيناً در خصوص استفاده از آب شور نيز در صورت طراحي هاي مشابه صادق مي باشد .

3-3-1-3 سيستم باز با گردش آب ( Open system with circulating water ) در سيستم خنك كننده

يك سيستم باز با گردش آب به اين معني است كه آب خنك كاري برگشتي از كمپرسور در يك برج خنك كننده دوباره سرد مي شود .

آب با روش خنك مي شود كه همزمان با پاشش آب به داخل محفظه خنك كننده ، هواي محيط نيز دميده مي شود ، كه بدين طريق قسمتي از آب بخار مي شود و آب باقي مانده در دماي محيط تا ˚C 2 خنك مي شود (مي تواند با توجه به درجه حرارت و ميزان رطوبت نسبي متغير باشد) . سيستم هاي باز با گردش آب عمدتاً در مواقعي استفاده مي شوند كه ميزان آب موجود كم مي باشد . از جمله نقطه ضعف اين سيستم اين است كه آب توسط هواي محيط آلوده مي شود . به علت تبخير بايد پيوسته اين سيستم آب رساني شود .

نمك هاي نامحلول بر سطوح فلزي گرم رسوب مي دهند ، اين امر ظرفيت پخش حرارتي برج خنك كننده را كاهش مي دهد . آب بايد بطور مستمر مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و با مواد شيميايي تصفيه شود تا از پديداري جلبكهايي كه در آب رشد مي كنند ممانعت شود . طي مدت زمستان ، وقتي كه كمپرسور كار نمي كند ، برج خنك كننده را بايد خالي يا آب آن را گرم كرد تا از يخ زدن آن جلو گيري به عمل آيد .

 

3-3-1-1 سيستم مدار بسته ( ‍Closed system ) در سيستم خنك كننده

در كمپرسوري كه با سيستم مدار بسته خنك مي شود ، آب ، بين كمپرسور و دستگاه خنك كننده در گردش است . اين خنك كننده به نوبه خود توسط مدار آب ديگر يا هواي محيط اطراف خنك مي شود . معمولاً وقتي كه آب به وسيله جريان آب ديگري خنك مي شود ، يك مبدل حرارتي مسطح مورد استفاده قرار مي گيرد .
وقتيكه آب به وسيله هواي محيط اطراف خنك مي شود . برج خنك كننده اي مورد استفاده قرار ميگيرد ، اين برج شامل لوله ها و فلنج هاي خنك كننده است . هواي محيط توسط يك يا چند پروانه تحت فشار قرار مي گيرد تا در اطراف برج جاري گردد . هوا مقدمتاً بطور معمول از صافي گذارنده مي شود تا از ايجاد انسداد جلوگيري شود . اين روش در مواقعي كه آب مورد نياز محدود است ، مناسب است . ظرفيت خنك كنندگي مدارهاي باز يا بسته تقريباً يكسان است ، به عنوان مثال آب كمپرسور تا ˚C  5 بالاتر از دماي ماده خنك كننده مي شود .

اگر آب توسط هواي محيط سرد شود ، افزودن ضد يخ ، به عنوان مثال ،  گليكول لازم است . سيستم آب خنك كننده بسته با آب خالص و نرم پر مي شود . وقتيكه گليكول اضافه مي شود جريان آب سيستم كمپرسور بايد دوباره محاسبه گردد ، زيرا نوع و غلظت گليكول ظرفيت گرمايي و گرانروي را تحت تأثير قرار مي دهد . اضافه كردن عوامل شيميايي ديگر نيز ظرفيت آب خنك كننده را تحت تأثير قرار ميدهد .

همچنين مهم است كه كل سيستم را قبل از اينكه براي اولين بار پركنيم به خوبي تميز كنيم .

سيستم آب مدار بسته اي كه به درستي طراحي و اجرا شده باشد ، نياز اندكي به كنترل دارد و هزينه هاي مربوط به نگهداري و تعمير آن نيز كم است . در تأسيساتي كه آب خنك كننده موجود در آن بصورت خورنده است ، لازم است كه از كولري استفاده كنيم كه از مواد مقابل كننده با خوردگي و فرسايش ساخته شده باشد.