سلامت و ایمنی در پمپ ها

1  عمومی

این نوشته شامل اطلاعات و دستورالعمل هایی پیرامون ایمنی عمومی  است. این نوشته  به همراه مرسولات و محموله های بزرگ تجهیزات و وسایل ارایه می گردد و بدین منظور طراحی گردیده که وجودآگاهی و اطلاعات کافی و مناسب پیرامون سلامت و ایمنی اولیه در میان کارکنان مشغول در حوزه بررسی، نصب ،راه اندازی وکاربرد و یا نگهداری این تجهیزات را تضمین نماید.

دفترچه راهنمای نصب، عملکرد و نگهداری (دفترچه راهنمای IOM) که به طرف قرارداد ارائه می شود شامل جزئیات و اطلاعات ویژه ای پیرامون ایمنی می باشد و همینطور دستورالعمل ها و اطلاعات عمومی زیر در رابطه با این موضوع را نیز در بر میگیرد. دفترچه های راهنمای ضمیمه شده به تجهیزات که از سوی جزئی فروشان نیز بایستی در بر دارنده اطلاعات کافی پیرامون موضوع ایمنی و سلامت باشند.

در حالی که دستورالعمل ها، اطلاعات و اصول مربوط به ایمنی و سلامت در حوزه ملی، منطقه ای، محلی و مکانی با دستورالعملهای کلی زیر متفاوت هستند اما دستورالعملهای ملی، منطقه ای، محلی و مکانی بایستی دنبال و رعایت شوند.

1.1.1 خطر نادیده گرفتن اصول ایمنی در سلامت و ایمنی در پمپ ها

نادیده گرفتن اصول ایمنی ریسک ایجاد خطر برای کارکنان و وارد آمدن خسارت و آسیب به تجهیزات یا محیط را  افزایش میدهد.

1.1.2 شناسایی اطلاعات و علایم ایمنی و سلامت در سلامت و ایمنی در پمپ ها

1.1.2.1 مستند سازی در سلامت و ایمنی در پمپ ها

در این نوشته و دفترجه راهنمای IOM ارائه شده، دستورالعملهای ایمنی که در مورد روشها یا عملیات ویژه ای اعمال میگردند از طریق کاربرد نمادهای زیر بیان میشوند

          عدم رعایت این دستورالعملها میتواند موجب آسیب دیدن کارکنان گردد

          مجموعه پمپ با تجهیزات وابسته بایستی به خوبی جهت تخلیه بار الکتریکی اضافی به زمین متصل شوند

          عدم رعایت این دستورالعملها میتواند منجر به  وارد آمدن خسارات و آسیبهایی به تجهیزات گردد .

نظام نمایش اطلاعات مربوط به سلامت و ایمنی در دفترچه های راهنمای ضمیمه تجهیزاتی که بطور جزئی فروخته میشوند بایستی توضیح داده شود.

1.1.2.2 تجهیزات در سلامت و ایمنی در پمپ ها

هر کجا که لازم است، برچسبهای ایمنی به طور مستقیم روی تجهیزات چسبانده میشوند.این موارد عبارتند از:

 • علامتهای پیکان برای بیان نمایش جهت صحیح چرخش
 • علایمی برای نمایش اتصالات سیا ل و …

برچسبها بایستی در وضعیتی نگهداری شوند که همواره خوانا و قابل استفاده باشند.

1.1.3. فهرست محتوا در سلامت و ایمنی در پمپ ها

این راهنما شامل بخشهای عمده زیر میباشد:

 • عمومی
 • آموزش و توانمند سازی کارکنان
 • دریافت/ بررسی و رسیدگی
 • نصب و نگهداری مجموعه پمپ
 • به کار اندازی مجموعه پمپ
 • ملاحظات محیطی مربوط به عملکرد مجموعه پمپ

2.1.آموزش و توانمند سازی کارکنان در سلامت و ایمنی در پمپ ها

تمامی وظایف مربوط به رسیدگی، نصب، عملکرد و یا نگهداری که روی تجهیزات انجام میپذیرد بایستی توسط کارکنان توانمند و دارای صلاحیت کافی و مناسب صورت بگیرد. در مواردی که کارکنان دانش و مهارتهای مناسب و درخور را ندارند بایستی تحت تعلیم قرار بگیرند تا به میزان مورد نیازی از مهارت و دانش دست بیابند. DANAI طبق درخواست مصرف کننده یا مشتری خدمات آموزشی ارائه میدهد.

مسئولیت تضمین این مطلب که تمامی کارکنان فعال در فعالیتهای بررسی، نصب، عملکرد یا نگهداری دارای صلاحیتهای زیر هستند بر عهده مشتری میباشد:

 • این که کارکنان تا سطح استاندارد مناسبی آموزش دیده و توانمندی انجام وظایف خود را دارند.
 • اینکه از اطلاعات، دستورالعملها و روشهای تفصیل یافته پیرامون رسیدگی، نصب، عملکرد و نگهداری در راهنمای IOM و یا هر راهنمای دیگری درتجهیزاتی که به طورجزیی فروخته می شوند آگاهی دارند.
 • اینکه کارکنان از هرگونه دستورات یا دستورالعمل هایی که رسیدگی، نصب،عملکرد ویا نگهداری از تجهیزات را تخت تاثیر قرار می دهند ، آگاهی داشته وآنها را به خوبی درک می کنند.
 • اینکه آنها نسبت به هرگونه اصلاحات استاندارددر رابطه با شیوه های بررسی، نصب، عملکرد یا نگهداری که از تجربه کسب شده از کارکرد تجهیزات ناشی میشودآگاهی داشته و آن را درک میکنند.
 • اینکه نسبت به اقداماتی که بایستی در شرایط اضطراری یا غیر عادی صورت پذیرد آگاهی داشته باشند.

1.3 دریافت/ بررسی در  سلامت و ایمنی در پمپ ها

1.3.1 انتقال در سلامت و ایمنی در پمپ ها

در مورد وظایف مربوط به انتقال و یا بالا بردن قوانین کلی مهندسی و مقررات و اصول عمومی پیرامون ممانعت از بروز حوادث بایستی به دقت مد نظر قرار بگیرد. یک ناظر ماهر و توانمند در تخصص خود بایستی به منظور تحت نظر گرفتن و نظارت بر تمامی وظایف مربوط به انتقال و بالا بردن منصوب گردد.

تجهیزات انتقال بایستی مورد بررسی قرار بگیرد تا مناسب بودن آن برای میزان بار مورد نظر تضمین گردد. امنیت بار مورد نظر در طی انتقال بایستی به درستی تامین گردد تا از تکان خوردن آن جلوگیری گردد.

          وزن کلی واحدهای ارسال شده در سند ارسالی ذکر شده است.

1.3.2 تجهیزات بالابر در سلامت و ایمنی در پمپ ها

اطمینان حاصل نمایید که تمامی تجهیزات بالابر در وضعیت مساعدی قرار داشته و ظرفیت و نوع مناسبی برای این وظیفه دارند. منحصرا از شیوه های ایمن استاندارد بررسی تجهیزات سنگین استفاده نمایید.

هنگام انتخاب جرثغیل مناسب وزن تجهیزات بالابر و نیز تمامی تجهیزات بررسی که تحت پشتیبانی این جرثغیل (میله بالابر، زنجیرها وتسمه ها، پایه ها و… ) بایستی به وزن کلی قطعات مورد نظر برای حمل افزوده گردد. مزیت استفاده از جرثغیل توانایی بالابردن ایمن سنگین ترین اقلام است.

          وزن کلی محموله های ارسال شده در سند ارسالی ذکر میشود. وزن اقلام اصلی تجهیزات روی طرح GA مجموعه پمپ در دفترچه راهنمای IOM بیان میشود.

در صورتی که تجهیزات بالابر فراهم نشود، تجهیزات بالابر عملگر سایت در صورتی مناسب تلقبی میگردد که :

 • در شرایط مناسب و قابل خدمت رسانی و بهره برداری قرار داشته باشد.
 • برای هدف مورد نظر مناسب است
 • اندازه و ساختار قابل قبولی دارد
 • بدون وارد آوردن خسارت به تجهیزات دیگر قابل استفاده میباشد
 • وزن ایمن قابل حمل آن به اندازه ای باشد که از وزن کلی لازم مورد قبول بیشتر باشد.

1.3.3 اصول و دستورالعملهای مربوط به ایمنی تسمه اتصال در سلامت و ایمنی در پمپ ها

 • اطمینان خاصل نمایید که بار مورد نظر برای بالا بردن با یک تسمه مناسب است. این تسمه یا قلاب در جرثغیل باید به گونه ای باشد که آسیبی به بار و خود تسمه وارد نشود
 • اطمینان حاصل نمایید که وزن ایمن تسمه مورد استفاده با توجه به روش اتصال تسمه برای بالا بردن بار مناسب است.
 • اطمینان حاصل نمایید که تسمه مورد استفاده در وضعیت خوبی قرار دارد تسمه های آسیب دیده بایستی بی درنگ از چرخه سرویس دهی خار ج شوند.
 • اطمینان حاصل نمایید که بار مورد نظر در حین بالا بردن ثابت و دارای توازن خواهد بود. هر جا ممکن است تسمه ها را به نقاط طراحی شده برای بلند کردن متصل نمایید.

1.3.3.1 اتصال تسمه ها/طنابها به جعبه های شکستننی در سلامت و ایمنی در پمپ ها

به علایم هشدار روی جعبه ها به ویژه موقعیت اتصال تسمه ها و اوزانی که باید جابجا شوند توجه کنید. این هشدارها و علایم امکان یافتن مرکز ثغل (جرم) بار را فراهم می آورد که در جعبه های بسته به راحتی قابل ارزیابی نمی باشد.

شکلی که در بالا سمت و راست نشان داده شده نمونه ای از نشانه گذاری روی جعبه ها به منظور نمایش موقعیت صحیح تسمه ها می باشد. همانطور که در خارج جعبه نشان داده شده است جعبه ها بایستی به همین ترتیب بالا برده شوند.

تصویر سمت چپ بیانگر روش توصیه شده برای اتصال تسمه ها به جعبه ها میباشد. بمنظور محافظت از طرفین جعبه در طی بالا بردن آن بهتر است از پخش کننده های بار استفاده کنید.

1.3.3.2 اتصال تسمه ها/طنابها به مجموعه های پمپ یا اجزای اصلی تجهیزات

روش استاندارد برای اتصال تسمه ها به یک مجموعه پمپ یا بخش اصلی تجهیزات در دفترچه راهنمای IOM پیوست آن به تفضیل بیان شده است.

1.3.3.3 بالابردن مجموعه های پمپ یا اجزای اصلی تجهیزات در سلامت و ایمنی در پمپ ها

          به دستورالعمل های مفصل در دفترچه راهنمای IMO مراجعه نمایید.

طی بارگیری و جابجایی تمامی مراحل بستن تسمه ها و بالابردن بایستی توسط کارکنان دارای صلاحیت و با استفاده از تجهیزات بالابر مناسب انجام پذیرد.

شیوه های بلند کردن بار بایستی تمامی جزئیات مربوط به اوزان و ابعاد تجهیزاتی که بایستی بالا برده شوند را در نظر بگیرند.

تسمه ها و دیگر ابزارهای بالابر را برای حفظ سطح مشخصی از زمین به هنگام بلند کردن تنظیم نمایید تا خسارتی به لوله های و دیگر اجزا وارد نشود

تجهیزات را روی پایه ها یا تیرهایی حفاظت کنید تا تغییر مکان بعدی به منظور نصب یا انبار سازی تسهیل گردد. با فراهم آوردن تعداد کافی از حفاظها و تیرها از خم شدن آنها جلوگیری نمایید. تجهیزات را روی هم انباشته نکنید.

منحصرا از روش استاندارد اتصال تسمه های بالابر به یک مجموعه پمپ یا بخش اصلی تجهیزات استفاده کنید. تحت هیچ شرایطی تسمه ها را به دیگر نقاط ماننده پیچ هی سر سوراخ روی روکش محافظ و … متصل نکنید، چرا که این بخشها منحصرا به منظور بالا بردن بخش مجزا طراحی میشوند.

هنگام بلند کردن مجموعه مراقب باشید که تسمه ها بهع لوله ها گیر نکنند.

از زیر بار معلق در هوا عبور نکنید.

1.4 نصب و نگهداری مجموعه پمپ در سلامت و ایمنی در پمپ ها

1.4.1 دستورالعمل ایمنی عمومیبرای کارکنان بخش نصب و نگهداری

دستورالعملهای ایمنی زیر در رابطه با همه کارکنان شرکت کننده یا حاضر در هر فرآیند نصب یا نگهداری صورت پذیرنده روی تجهیزات عرضه شده اعمال میگردد.

در حالی که دستورالعمل ها، اطلاعات و اصول مربوط به ایمنی و سلامت در حوزه ملی، منطقه ای، محلی و مکانی با دستورالعملهای کلی زیر متفاوت هستند اما دستورالعملهای ملی، منطقه ای، محلی و مکانی بایستی دنبال و رعایت شوند.

 • تمامی کارکنان شرکت کننده در هر فرآیند نصب یا نگهداری تجهیزات بایستی با دستورالعملهای ایمنی مذکور در IOM و دیگر دفترچه های راهنمای پیوست آشنایی داشته باشند. این دفترچه های راهنما بایستی برای رجوع در دسترس بوده و در نزدیکی تجهیزات نصب شده حاضر باشند.
 • کارکنان بخش نصب یا نگهداری پیش از آغاز کار بایستی به خوبی آموزش دیده و دارای صلاحیت باشند و با بخشهای مختلف راهنمای IMO آشنایی داشته باشند. تمامی وظایف مربوط به نصب یا نگهداری تجهیزات بایستی مطابق با اطلاعات، دستورالعمل ها و طرز کارهای مشمول در راهنمای IMO و دیگر دفترچه راهنماهای مرتبط با آنها صورت پذیرد.
 • دستورالعملهای ایمنی مذکور در بخش 1.5.1 – دستورالعملهای ایمنی کلی برای اپراتورها، را به هنگام انجام هر یک از وظایف اپراتور به دقت مورد ملاحظه قرار دهید.
 • هرگز تنها کار نکنید. در صورت نیاز از وسایل ایمنی ماننده ماسک یا دستگاه تنفس، طناب ایمنی و … استفاده کنید.
 • کلاه ایمنی و کفش محافظ بپوشید.در صورتی که کار شما پر سر و صدا بوده و یا شرایط آن برای چشمها و یا دستهایتان زیان آور است از محافظ گوش عینک محافظ و یا دستکش استفاده کنید. اگر در محیط کارتان وجود غبار، بخار و یا گازهای سمی دستگاه تنفسی شما را تحدید میکند حتما باید از ماسک و فیلتر مناسب استفاده کنید.
 • پیش از انجام اقدامات در جهت بلند کردن تجهیزات به بخشهای مناسبی از بخش 1.3 مراجعه نمایید.
 • هنگام جابجایی اجزا طی پیاده سازی و یا جمع کردن آنها اطمینان حاصل نمایید که پمپ بخوبی حفاظت میشود و اجزا باز شده نیز از امنیت کافی برخوردارند.
 • پیش از جوشکاری و یا استفاده از ابزارهای دستی الکتریکی خطر و احتمال آتش سوزی یا انفجار را بررسی کنید.
 • هنگامی که تجهیزاتی در حال کار است تمامی حفاظها بایستی متناسب و مطلوب باقی بماند. به دنبال اتمام هر کار و پیش از روشن کردن مجدد تجهیزات اطمینان حاصل نمایید که همه حفاظها به درستی بار دیگر تنظیم میشوند.

جریان الکتریسته میتواند منجر به مرگ شود! پیش از انجام هرگونه اقدامی در جهت نصب یا نگهداری تمامی تجهیزات را در برابر انرژی الکتریکی عایق کنید. این کار بایستی به دقت کنترل و بررسی شود و البته سیستم «جواز آغاز کار» توصیه میشود.

مجموعه پمپ و تجهیزات وابسطه بایستی به خوبی برای تخلیه بار الکتریکی به زمین متصل شوند.

 • پیش از پیاده سازی تمامی لوله های متصل به پمپ را خشک و تخلیه فشار نمایید تا از خطر نشت ناگهانی جلوگیری به عمل آید. چنانچه سیال جابجا شونده ماهیتی خطرناک دارد احتیاطهای لازم را انجام دهید. اطمینان حاصل نمایید که فشار پمپ ایزوله شده است. تمامی سوپاپهای مکش، تخلیه و کمکی لوله ها را ببندید.

پیش از شل یا باز کردن اتصالات لوله ها عدم وجود سیالات سمی یا مضر را بررسی نمایید. طبق مقررات محیطی کنونی سیالات سمی یا مضر را جمع آوری و از محیط خارج نمایید تا مانع از به خطر افتادن کار کنان یا محیط گردد.

 • پیش از آغاز کار اطمینان حاصل نمایید که تجهیزات در دمایی معادل با دمای محیط قرار دارند.
 • طی تعویض روغن مراغب باشید چراکه محفظه روغن تحط فشار قرار دارد.
 • در مقابل در محفظه روغن تکه پارچه کهنه ای نگهدارید تا از پاچیده شدن آن به داخل چشمها و پوست جلوگیری شود
 • هنگام باز کردن و تعویض قطعات فرسوده مراقب باشید چرا که آنها لبه های تیزی دارند.
 • در اطراف منطقه کاری حصار مناسبی بکشید بویژه در جایی که حذف تجهیزات پمپاژ کننده موجب به جا ماندن چاهها و گودالهای در سطح زمین میشود.

همه اصول ایمنی طرز کارها و الزامات محلی را دنبال نمایید.

1.4.2 ملاحظات مربوط به ایمنی نصب و نگهداری در سلامت و ایمنی در پمپ ها

 • طی نصب باید دقت کافی بعمل آید تا تضمین گردد که چیزی در بخش پمپ نیافتاده و یا به جا نمیماند. چنانچه چیزی داخل بخش پمپ بیافتد بایستی برداشته شده و پمپ بطور کامل بررسی گردد تا اطمینان حاصل آید که هیچ بخش یا جزء اضافی و یا سستی در داخل باقی نمانده است.

عدم حذف هر جزء بجا مانده منجر به آسیب دیدن بخش پمپ و یا مشین وابسته به آن میشود.

 • نورپردازی مطلوب حائز اهمیت است و پمپ بایستی از تمامی جهات به راحتی قابل دسترس باشد

طی فرآیند و به محض تکمیل فرآیند اتصال لوله های مکش و تخلیه، همترازی و تنظیم بودن پمپ و شفت گرداننده بایستی بار دیگر بررسی گردد. چنانچه اختلاف سطحی در اتصال لوله به وجود آید منجر به عدم توازن شفت شده و لوله بایستی حتما باز و اصلاح گردد تا همترازی و تنظیم شفت پس از بسته شدن مجدد لوله تحت تاثیر قرار نگیرد

 • با حذف پیچهای پایین نگه دارنده پمپ و پینهای متصل کننده (و کلیدهای تنظیم هنگامی که نصب صورت گرفت) جریان لوله را بررسی نموده و حرکت شفت پمپ را ملاحظه کنید. نشانمهرهای مدرج عقربه ای را روی شفت هدایت کننده قرار دهید تا  حرکت شفت پمپ در جهات افقی و عمودی را اندازه گیری نمایید.

چنانچه مقادیری فراتر از حدود تایین شده در دفترچه راهنمای IOM وجود داشته باشد بایستیتنظیماتی در لوله کشی ها صورت پذیرد در غیر اینصورت خسارات جدی به پمپ را ناشی خواهد شد.

 • اتصالات را با هم ترکیب نکنید. پس از نصب اولیه و به دنبال خاموش کردن دستگاه بمنظور تعمیر و نگه داری کار کردن لوله را بررسی کنید. تمامی اتصالات را به لحاظ ایمنی و صحت بررسی نمایید.
 • سالم بودن تمامی پیچ های اتصال دهنده و پایین نگه دارنده را پس از نصب و همینطور پس از تکمیل شدن تعمیرات بررسی نمایید

لوله کشیهای ممتد که به روزنه ها و زه کشی های روی پمپ ثابت شده اند بایستی به سمت یک مکان یا محفظه ایمن و مناسب هدایت شوند.

پیش از جفت سازی فاصله گذار اتصال دهنده (بخش انتقال)به دفترچه راهنمای سازنده کوپلینگ متحرک / اطلاعات / طرح ها و همینطور به راهنمای IOM مراجعه نمایید.

1.5 عملکرد مجموعه پمپ

1.5.1 دستورالعملهای ایمنی کلی برای اپراتورها

دستورالعملهای ایمنی زیر در رابطه با همه کارکنان شرکت کننده یا حاضر در هر فرآیند نصب یا نگهداری صورت پذیرنده روی تجهیزات عرضه شده اعمال میگردد.

در حالی که دستورالعمل ها، اطلاعات و اصول مربوط به ایمنی و سلامت در حوزه ملی، منطقه ای، محلی و مکانی با دستورالعملهای کلی زیر متفاوت هستند اما دستورالعملهای ملی، منطقه ای، محلی و مکانی بایستی دنبال و رعایت شوند.

 • تمامی کارکنان شرکت کننده در هر فرآیند نصب یا نگهداری تجهیزات بایستی با دستورالعملهای ایمنی مذکور در IOM و دیگر دفترچه های راهنمای پیوست آشنایی داشته باشند. این دفترچه های راهنما بایستی برای رجوع در دسترس بوده و در نزدیکی تجهیزات نصب شده حاضر باشند.
 • کارکنان بخش نصب یا نگهداری پیش از آغاز کار بایستی به خوبی آموزش دیده و دارای صلاحیت باشند و با بخشهای مختلف راهنمای IMO آشنایی داشته باشند. تمامی وظایف مربوط به نصب یا نگهداری تجهیزات بایستی مطابق با اطلاعات، دستورالعمل ها و طرز کارهای مشمول در راهنمای IMO و دیگر دفترچه راهنماهای مرتبط با آنها صورت پذیرد.
 • کلاه ایمنی و کفش محافظ بپوشید. در صورتی که کار شما پر سر و صدا بوده و یا شرایط آن برای چشمها و یا دستهایتان زیان آور است از محافظ گوش عینک محافظ و یا دستکش استفاده کنید. اگر در محیط کارتان وجود غبار، بخار و یا گازهای سمی دستگاه تنفسی شما را تحدید میکند حتما باید از ماسک و فیلتر مناسب استفاده کنید.
 • در حالیکه هیچ وسیله ای کار نمیکند تمامی محافظها بایستی کاملا برقرار باشند.
 • از هیچ وسیله ای  خارج از چارچوب پارانمترهای عملیاتی پذیرفته شده برای آن استفاده نکنید.
 • تجهیزات بویژه یاطاقان ها و استاتورها را بطور منظم  بررسی نمایید تا در صورت افزایش بیش از حد دما در آنها متوجه گردید.
 • لکه ها و پاشیدگی هر گونه سیال را به سرعت پاکسازی نموده و در صورتی که سیال مورد نظر ماهیت خطرناک دارد هشدارهای لازم را اعمال نمایید.در جهت برطرف کردن دللیل نمایان شدن چنین لکه ها و نشتی هایی اقدام لازم را صورت دهید.

همه اصول ایمنی طرز کارها و الزامات محلی را دنبال نمایید.

1.5.2 ملاحظات مربوط به ایمنی عملیاتی در سلامت و ایمنی در پمپ ها

عدم باز کردن بستهای نگهدارنده بوش مکانیکی پیش از آغاز به کار پمپ موجب آسیب دیدن بوش مکانیکی و اجزای پمپ خواهد شد.

به مکانهای دکمه های توقف اضطراری پیش از روشن کردن تجهیزات توجه نمایید چراکه در موارد بروز مشکلات عملکردی سریع لازم است تا از  وقوع آسیب احتمالی جلوگیری به عمل آید.

پیش از بکار انداختن پمپ اطمینان حاصل ننمایید که همه سوپاپها و کنترلها در وضعیت آغازین صحیح خود قرار دارند.

1.6 ملاحظات محیطی

1.6.1 فرآورده های مبتنی بر روغن معدنی

این فرآورده ها مبتنی بر روغن های روان سازنده بسیار تصفیه شده میباشد که از بخشهایی از نفت که دارای نقطه جوش بالا هستند مشتق میشوند. این فرآورده ها با طیف گسترده ای از غلظت دردسترس بوده و اغلب حاوی افزودنی های ویژه ای هستند. افزودنی هایی که بطور متداول به کار میروند عبارتند از اصلاحگرهای پلیمری غلظت، فشار شدید، ضد فرساینده ها، آنتی اکسیدانها، فرونشاننده های کف و ضد زنگها میباشند. برای اهداف ایمنی وسلامت آنها را میتوان بطور مجموع یک گروه تلقی کرد.

در پمپهای DANAI و تجهیزات تابع و کمکی آن اغلب ازانواع مختلفی از روغنها و گریسها برای روان سازی یاطاقان ها و انتقال قدرت هیدرولیک و … استفاده میکنند.  فهرست هشدارهای زیر را میتوان بعنوان راهنمایی برای تجزیه و جابجایی ایمن چنین فرآورده هایی به کار برد.

احتیاطهای کلی در سلامت و ایمنی در پمپ ها

 • از تماس مرتب یا طولانی مدت با پوست اجتناب نمایید. لباس وعینک محافظ بپوشید.
 • غبارها یا بخارها را  استشمام نکنید
 • از بلعیدنن این فرآورده ها اجتناب نماید. مواد غذایی و نوشیدنی ها را بایستی دور از منطقه ای نگهدارید که این محصولات انبار یا استفاده میشوند
 • تسهیلات و لوازم شستشوی کافی و مناسب و همینطور عوامل پاک کننده مناسب باید در دسترس باشند
 • در محیط کار از میزان رطوبت TLV در 5 mg/m2 برای روغن معدنی تجاوز نکنید.
 • پس از مصرف تمامی محفظه ها و درب ظروف حاوی این مواد را ببندید.
 • لکه ها را بسرعت پاک کنید
 • پیش از جابجایی و استفاده از روغن ها از کرمهای محافظ استفاده کنید.
 • برای پاک کردن روغن از روی پوست آن را با آب و صابون بشویید.
 • استفاده از فرچه ناخن کمک موثری است
 • مواد دستشویی ویژه به پاک کردن دستهای کثیف کمک میکنند
 • از بنزین، سوخت دیزل، گازوییل یا هر حلال دیگری استفاده نکنید
 • از تماس پوست با لباسهای روغنی جلوگیری نمایید
 • پارچه های روغنی را در جیبهای خود نگه ندارید
 • لباسهای آلوده خودرا پیش از استفاده مجدد بشویید

مصرف روغن مصرف شده در سلامت و ایمنی در پمپ ها

 • روغن مصرف شده را طبق مقررات و اصول محلی جمع آوری و دوباره استفاده کنید.
 • روغن استفاده شده را روی زمین، داخل کانالها، رودخانه ها یا دریا یا نهرها و جویها نریزید.
 • به اطلاعات ایمنی و سلامت ارائه شده از سوی سازند روغن مورد استفاده مراجعه کنید
 • همواره برای حذف روغن استفاده شده شرکت مورد قبول و تایید شده ای را استخدام نمایید. اطمینان حاصل نمایید که یادداشت ارسالی برای جمع آوری و استفاده از روغن ازبین رفته بخوبی تکمیل شده رونوشتی از آن برای ارجاع بعدی در دست میباشد.

1.6.2 مصرف تجهیزات فرسوده یا اوراق در سلامت و ایمنی در پمپ ها

استفاده از تجهیزات یا مواد کهنه، اوراق یا باطله مطابق با طرز کارها و اصول محلی