ZEOLITE

زئولايت ها چه موادي هستند؟

زئولايتها خردبالهاي جامد سه بعدي با ساختمان كاملا معين شده كه داراي آلومينيوم ، اكسژن و سيليكون در چارچوب مرتبشان يون مثبت و آب در خلل و فرج آن قرار دارد. سيليكون و و اتمهاي آلومينيوم است هماهنگ با يكديگر در سر تا سر اتم هاي            ا كسيژن تقسيم شده اند.زئولايتهامواد طبيعي هستند كه معدنهاي زيادي در سراسر جهان دارند . بيشترين زئولايتها از نظر تجاري از روي قواعد تركيب محصولات استفاده ميشوند .زئولايتها داراي فضاي خالي(داء الثعلب يا كانال)  هستند كه ميتوانند گروه يون مثبت ،آب يا ديگر مولكولها داشته باشند. به خاطر نظم و ساختمان تجديد ناپذيرشان اين مواد در در روش قابل پيش بيني حركت ميكند.

2-زئولايتها چه هنگام كشف شدند؟

زئولايت ها چه موادي هستند؟

در سال 1756يك معدنشناس سوئدي(axel Fredrick cronstedt) كشف كرد كه ( stilbite)  يك ماده معدني طبيعي و نامرئي است كه هنگامي كه حرارت ببيند آب خود را از دست ميدهد.cronstedt آن را طبقه اي از مواد زئولايت كلاسيك يونان ” boiling stones”” به معني سنگ سخت ناميد تقريبا برا ي200 سال زئولايتها به عنوان گروه مبهمي از كانيها با مشخصه هاي بي نظير مطرح شدند و cronstedt  مقدمهاي براي كشف نيكل به دست آورد .

3-

زئولايت ها چه موادي هستند؟

جذب سطحي – زئولايتها براي جذب كردن مواد متنوعي استفاده ميشوند. اين شامل: استعمال در خشك كردن ، پاليش ( تخليص)  و تفكيك است. زئولايتها  اب را در فشار بسير پاييني ميتوانند بزدايند.و جذب كنندههاي بسيار موثري با ظرفيت بالا و بيش از 25% وزنشان در آب هستند. زئولايتهاساختمان شيميايي فرار را از جريان هوا، تفكيك كردن همتركيبها ، مخلوطي از گازها  دور ميكنند.

تجزيه (catalysis) – زئولايتها ميتوانند شكل انتخابي تجزيه را از يكي از اين دو داشته باشند : بوسيله تحول حسن انتخاب كيفيت يا بوسيله دفع واكنش رقابت كننده بر اساس ضخامت مولكولي . زئولايتها همچنين ميتوانند حالت اسيدي داشته باشند و تكيه گاهي براي مواد فعال يامعرفها استفاده شوند .همچنين ميتوان  از آنها براي تجزيه عملتركيب اكسيژن باجسم ديگر استفاده كرد.

مصارف مهم استفاده سنتي زوئولايتها  عبارتند از:تصفيه نفت خام ، توليدات synfuels ، و محصولات پتروشيمي زئولاتهاي تركيبي تجزيههاي مهمي در پالايشگاههاي پتروشيمي هستند .

معاوضهlon exchange)) بيشترين حجم استفاده براي زئولايتها در قاعده سازي پاك كننده ها ست كه جايگزيني براي فسفات دارند كه عامل كاستن ( نرم كردن) اب هستند زئولايتها اين كاررا بوسيله تبادل سديم  در زئولايت براي كلسيم و منيزيم موجود در آب.

4-كاركرد زئولايتها به عنوان مبادله يون چيست؟

زئولايت ها چه موادي هستند؟

چهار چوب آلومينيوم و يسلسكون محدود كننده يكديگرند به خاط تقسيم شدن اتم هاي اكسيژنsio4 بخش طبيعي است : si+4/4 o- ولي Alo4  نتيجه ايست در وزن يك شبكه منفي  شبكه منفي عهده دار  تعادل  را بوسيله cation كه در ميان تركيب هاي  موجود  بر قرار ميكند. اين cation بسيار سيار هستند مو با انواع cationicديگر معوضه ميشوند.

5-چه انواع ياز زئولايتها موجود است؟

زئولايت ها چه موادي هستند؟

زئولايتها بطور طبيعي تعداد بيشماري اند زئولايتهايoccurring   ، synthetic( تركيبي) هر كدام با ساختمان مجزا.  اندازه منفذ  حدود تجاري فراهم ميكنند از تقريبا3a تا تقريبا8a بعضي از مولدهاي تجاري عبارتند از : Beta and mordenite. Y.zsm-5.

6-آيا زئولايتها پايدار هستند؟

زئولايت ها چه موادي هستند؟

بسياري از زئولايتها پايدار حرارتي هستند در بالاي c 500  بعضي ديگر در حالت قليايي محيط و بعضي در محيط اسيدي.زئولايتها همچنين در پرتو افشاني ionizing و ميتوان از آنها در جذب سطحي يون مثبت راديو اكتيو استفاده كرد.

7-زئولايتها مولكولها را چطور از هم جد ا ميكنند؟

زئولايت ها چه موادي هستند؟

زئولايتها ميتوانند مولكولها را از نظر : سايز ، شكل، تضاد( تمايل قطبي) درجه نوسازي ( تجديد) جا كنند در ميان مواد ديگر .

8-آيا زئولايتها دوباره قابل استفاده هستند؟

زئولايت ها چه موادي هستند؟
زئولايتها ميتوانند احيا شوند براي استفاده به روش نسبتا سادهاي اين چنين كه : گرم شوند براي زدودن مواد مجذوب ، تبادل يون با سديم براي زدودن يونهاي مثبت(cotions) يا اهتزاز فشار براي دفع جذب گازهاي سطحي

9-چطور زئولايتها تعديل ميشوند؟

زئولايت ها چه موادي هستند؟

زئولايتها  ضمن يك مبادله تغيير ناپذير تعديل ميشوند بر خلاف شباهت معاوضه يون يا جذب سطحي آن.در اينجا يك تعداد از روشهاي مختلفي است كه كه زئولايتها ميتوانند تعديل شوند.چارچوب زئولايتها تعديل ميشوند به وسيله ي تركيب كردن زئولايت با ماده ديگر  يون مثبت كه آلومينيوم و سيلسكون در چارچوبشان باشد. چارچوب زئولايت ها تعديل ميشوند بوسيله dealumination  توسعه ميدهد سيليكا و افزايش ميدهد hydrophobic  طبيعي هز زئولايت . در اينجا روشهاي تحقيقاتي وجود دارد كه تعديل ميكند زئولايت را كهمشخصه هاي بينظيري از آنها را بيان ميكند.

10-زئولايتها چطور در دسترس اند.

زئولايت ها چه موادي هستند؟

زئولايتها مانند پدر يا توليدات فرمي در دسترس هستند به مانند extrudates.زئولايتها مثل ديگر جامدات بي خطر و قابل لمس هستند و استفاده از آنها آسان است در راكتورها( عامل واكنش) متنوع.

11-اولين زئولايتهاي تركيبي در چه هنگام ساخته شدند؟

در بين سال 1930R. BARRER AND Sameshima بسيار كار كردند در زمينه زئولايتهاي تركيبي. در سال 1948Richard barrerhاولين بار  توليدكرد  يك تركيبي زئولايت كه يك نقطه مقابل طبيعي نداشت.در  تقريبا يك زمان مشخص milton  مادههايي را كه قرين نداشت مثل زئولايت A ساخت.

12-آيا ميتوان هنوز زئولايتهاي جديد آفريد؟

زئولايتهاي طبيعي جديد هنوز پيدا ميشوند. تركيبات جديد زئولايتها در بسياري از لابراتوارهاي پيرامون جهان اختراع ميشود.

13-چطور زئولايتهاي مخصوص ساخته ميشوند هنگامي كه با ديگر مواد اكسيده جامد مقايسه شوند؟

تركيب از بسياري از مشخصه ها : نهاد خردبالها از توليدات زياد يك شكل مشخصه تبادل يون ،توانايي توسعه دروني ( داخلي) اسيديته استحكام گرمايي زياد ، سطح داخلي بالاي محيط از اينهازئولايتهاي بي نظير در ميان سطح جامد ساخته ميشوند  .

14-سلامتي و ايمنيظاهري سطح زئولايتها چگونه است؟

زئولايتهاهميشه مطالعه نشدند ولي مطالعه  وسيعي بر روي آنها انجام شد كه در فر آوردههاي مصرف كننده از آن استفاده ميشود. اين مطالعات اثبات كردند كه زئولايتها واقعا سمي نيستند از طريق زباني –پوستي، چشمي،و تنفسي مسيرها از در معرض گذاشتن يك نوعي از زئولايتها همچنين پيدا شدند كه براي محيط ايمن باشند.