جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

روشهای حفاظت در برابر برقگرفتگی

603- روشهای حفاظت در برابر برقگرفتگی 603-0- پیشگفتار        قسمت 61 شامل بخشهای بسیاری است که کل روشهای حفاظت در برابر برقگرفتگی و مسایل جنبی را در بر می گیرد. در این فصل راجع به مدارها و مسیرهای عبور جریان برقگرفتگی به تفصیل صحبت خواهد شد، اما اگر در این مرحله راجع به آن بخش […]