راهنمای نصب پمپها

1 سلامت و ایمنی در راهنمای نصب پمپها

1.1  عمومی در راهنمای نصب پمپها

      این نوشته شامل اطلاعات و دستورالعمل هایی پیرامون ایمنی عمومی  است. این نوشته  به همراه مرسولات و محموله های بزرگ تجهیزات و وسایل ارایه می گردد و بدین منظور طراحی گردیده که وجود آگاهی و اطلاعات کافی و مناسب پیرامون سلامت و ایمنی اولیه در میان کارکنان مشغول در حوزه بررسی، نصب ،راه اندازی وکاربرد و یا نگهداری این تجهیزات را تضمین نماید.

دفترچه راهنمای نصب، عملکرد و نگهداری (دفترچه راهنمای IOM) که به طرف قرارداد ارائه می شود شامل جزئیات و اطلاعات ویژه ای پیرامون ایمنی می باشد و همینطور دستورالعمل ها و اطلاعات عمومی زیر در رابطه با این موضوع را نیز در بر میگیرد. دفترچه های راهنمای ضمیمه شده به تجهیزات که از سوی جزئی فروشان نیز بایستی در بر دارنده اطلاعات کافی پیرامون موضوع ایمنی و سلامت باشند.

در حالی که دستورالعمل ها، اطلاعات و اصول مربوط به ایمنی و سلامت در حوزه ملی، منطقه ای، محلی و مکانی با دستورالعملهای کلی زیر متفاوت هستند.