معایب – راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور

راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور

راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور

راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور

معایب و محل احتمالی راهنمای رفع عیب

موتور روشن نمی شود یا به سختی روشن می شود قبلا موارد زیر را بررسی کنید: الف- لوله های سوخت گرفتگی دارد؟ ب- سوخت در باک موجود نیست؟ ج- در لوله های فشار ضعیف هوا وجود دارد؟ ه- فیلتر سوخت بسته شده است؟ و- پمپ اولیه کار نمی کند؟ ز- لوله ها را بررسی کرده و در صورت لزوم آن ها را با فشار هوا با سیم نازک پاک کنید. ح- سوخت باک را بازدید کنید. س- مدار را هوا گیری کنید. ر- در باک را باز کرده عمل سوخت رسانی را امتحان کنید. ز- فیلتر را سرویس کنید. المنت معیوب را تعویض کنید. ل- سوپاپ های پمپ یا فنر آن را کنترل کنید.

راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور - 1

راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور – 1

موتور می کوبد

الف- لقی یاتاقان های اصلی زیاد است ب- گژن پین سائیده شده است ج- رینگ ها شکسته اند د- کف پیستون را دوده گرفته است ه- تایپیت ها خوب کار نمی کند و- موتور خیلی گرم است ز- روغن کاری خوب انجام نمی شود. ح- سوپاپ ها سفت هستند. – اگر با بستن پیچ ها لقی گرفته نشود آنها را تعویض نمایید. – واتر پمپ را کنترل یا تسمه پروانه را سفت کنید. – فشار روغن را کنترل و مدار روغن را سرویس کنید. – با ریختن نفت چسبندگی را برطرف نمایید.

دود خروجی سیاه رنگ است

الف- سوخت زیاد است ب- فیلتر هوا کثیف است ج- زمان تزریق سوخت ریتارد است د- لقی سوپاپ ها کم است ه- سوپاپ های دود کاملا بسته نمی شود و- انژکتورها گرفتگی داشته یا فرسوده اند ز- محفظه ی احتراق یا شمع ها خیلی کثیف هستند – پمپ را تنظیم کنید – آن را سرویس کنید – پمپ را روی موتور با لوله ی سر کج تنظیم کنید – سوپاپ ها را در حالت گرم تنظیم کنید – آب بندی کرده و لقی آنها را میزان کنید – انژکتورها را سرویس کنید – کربن گیری شود.

 دود خروجی ابی رنگ است 

الف- موتور روغن سوزی دارد ب- از راه راهنمای سوپاپ ها روغن می سوزاند – رینگ های پیستون فرسوده بوده و موتور نیاز به تعمیر اساسی دارد – لاستیک های آب بندی راهنمای سوپاپ ها را بررسی کنید.

 دود خروجی سفید رنگ است

الف – انژکتورها معیوب اند ب- فشار تراکم موتور کم است – آنها را سرویس و تنظیم کنید – محل عیب را از رینگ ها با سوپاپ ها پیدا کنید و آن را مرمت کنید.

موتور زیاد گرم می کند

الف-مقدار آب موتور کم است ب- پمپ اب خوب عمل نمی کند ج- مقدار سوخت تزریق شده در سیلندرها برابر نیست د- ترموستات خوب عمل نمی کند ه- واشر سرسیلندر آب بندی نمی کند و- رادیاتور گرفتگی دارد – اندازه ی آب را کامل تنظیم کنید – محور پمپ را تنظیم نموده و تسمه پروانه را سفت نماید و آن را در صورت فرسودگی تعویض کنید – پمپ را تنظیم کنید – آن را تعویض نماید – آن را سرویس کنید

موتور نامنظم کار می کند

الف- اسبک ها خوب کار نمی کند ب- پمپ اولیه خوب کار نمی کند ج- شانه گاز گیر می کند د- محور رگلاتور گیر می کند ه- محور رگلاتور لقی زیادی دارد و- فنرهای رگلاتور شکسته است ز- لحظه ی تزریق صحیح نیست ح- دور آرام منظم نیست _ روغن کاری اسبک ها را کنترل کنید – سوپاپ های آن خراب است و یا هوا در مدار وجود دارد – آن را با روغن روان کنید – آن را ابتدا با نفت و سپس با روغن روان کنید – آن را تعویض کنید – آن را تعویض کنید – بازی بیش از اندازه کوپلینگ کنترل و برطرف شود – دور آرام را با پیچ تنظیم میزان کنید.