راهنمای خرید و فروش کمپرسورها

راهنمای خرید و فروش کمپرسورها و تجهيزات كمكي :

2-1 كمپرسورهاي جابجايي (Displacement compressors) در راهنمای خرید و فروش کمپرسورها

2-1-2 كمپرسورهاي جابجايي بطور كلي (Displacement compressors in general)

2-1-3 كمپرسورهاي پيستوني (Piston compressors)

2-1-4 كمپرسورهاي پيستوني روغن كاري نشونده (Oil-free piston compressors)

2-1-5 كمپرسورهاي ديافراگمي (Diaphragm compressors)

2-1-6 كمپرسورهاي مارپيچي (Screw compressors)

2-1-5-1 كمپرسورهاي مارپيچي روغن كاري نشونده (Oil-free screw compressors)

2-1-5-2 كمپرسورهاي مارپيچي مايع تزريقي (Liquid injected screw compressors)

2-1-6 كمپرسور دندانه دار (Tooth compressor)

2-1-7 كمپرسور فرفره اي (Scroll compressor)

2-1-8 كمپرسور پره اي (Vane compressor)

2-1-9 كمپرسور حلقه روغني (Liquid-ring compressor)

2-1-10 دمنده ها (Blowers)

 

2-2  كمپرسورهاي ديناميك (Dynamic compressors) در راهنمای خرید و فروش کمپرسورها

2-2-1 بررسي كلي كمپرسورهاي ديناميكي (Dynamic compressors in general)

2-2-3 كمپرسورهاي گريز از مركز (Centrifugal compressors)

2-2-4 كمپرسورهاي محوري (Axial compressors)

 

2-3 كمپرسورهاي ديگر (Other compressors) در راهنمای خرید و فروش کمپرسورها

2-3-1 پمپ هاي خلاء (Vacuum pumps)

2-3-2 كمپرسورهاي كمكي (Booster compressors)

2-3-3 تشديد كننده هاي فشار (Pressure intensifiers)

 

2-4  تصفيه سازي هواي فشرده (Treatment of compressed air) در راهنمای خرید و فروش کمپرسورها

2-4-1 خشك كردن هواي فشرده (Drying compressed air)

2-4-1-1 پس خنك كاري (Aftercooler)

2-4-1-2 خشك كن تبريدي (Refrigerant dryer)

2-4-1-3 تراكم بيش از حد (Over-compression)

2-4-1-4 خشك كردن جذبي نافذ (Absorption drying)

2-4-1-5 خشك كردن جذبي سطحي (Adsorption drying)

2-4-2 صافي ها (Filters)

 

2-5 سيستم هاي كنترل و تنظيم (Control and Regulation systems) در راهنمای خرید و فروش کمپرسورها

2-5-1 بررسي كلي تنظيم (Regulation, general)

2-5-2 قواعد كلي در تنظيم كمپرسورهاي جابجايي (Regulation principles for displacement compressors)

2-5-2-2 فشارشكن (Pressure relief)

2-5-2-3 مسير جنبي (Bypass)

2-5-2-4 تنظيم مجراي ورودي (Throttling the intake)

2-5-2-5 فشارشكن به همراه تنظيم مجراي ورودي (Pressure relief with throttled intake)

2-5-2-6 روشن كردن/خاموش كردن (start / stop)

2-5-2-7 تنظيم سرعت (Speed regulation)

2-5-2-8 مجراي تخليه متغير (Variable discharge port)

2-5-2-9 بي بارسازي شير مكش (Suction valve unloading)

2-5-2-10 ضريب مجاز حجم (Clearance volume)

2-5-2-11 بار دهي ـ بي بارسازي ـ خاموش (Load – unload – stop)

2-5-3 قواعد تنظيم در كمپرسورهاي ديناميكي (Regulation principles for dynamic compressors)

2-5-3-1 تنظيم مجراي ورودي (Throttling the intake)

2-5-3-2 پره هاي راهنماي مجراي ورودي (Inlet guide vanes)

2-5-3-3 پره هاي راهنماي مجراي خروجي (Outlet guide vanes (diffuser))

2-5-3-4 فشار شكن (Pressure relief)

2-5-3-5 باردهي ـ بي بارسازي ـ خاموش (Load – unload – stop)

2-5-3-6 تنظيم سرعت (Speed regulation)

2-5-4 كنترل و فرابيني (Control and monitoring)

2-5-4-1 اصول كلي (General)

2-5-4-2 باردهي ـ بي بار سازي ـ خاموش (Load – unload – stop)

2-5-4-3 كنترل سرعت (Speed control)

2-5-5 كنترل و فرابيني (Control and monitoring)

2-5-5-1 اندازه گيري دما (Temperature measurement)

2-5-5-2 اندازه گيري فشار (Pressure measurement)

2-5-5-3 فرا بيني (Monitoring)

2-5-6 سيستم كنترل جامع (Comprehensive control system)

2-5-6-1 انتخابگر راه اندازي مراحل (Starting sequence selector)

2-5-7 كنترل مركزي (Central control)

2-5-8 فرابيني از راه دور (Remote monitoring)

 راهنمای خرید و فروش کمپرسورها