جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

رابطه فشار و جریان در هیدرولیک

2-5-6 رابطه فشار و جریان شکل 2-11 ونتوری را که شامل سه بخش زیر است را نشان می دهد: بخش همگرا تگنا بخش واگرا فرض بر این است که و ، سرعت های سیال در قسمت همگرا(بخش 1) و تگنا(بخش2) باشد با توجه به معادله پیوستگی سرعت جریان در دهانه بزرگتر از  است. معادله برنولی […]