خشک کن هوای فشرده تبریدی کمپرسور مانند يخچالهاي خانگي برای از بين بردن آب، با بوجود آوردن چگالش، هوا را تا 3 درجه سانتيگراد سرد کرده و ذرات بخار آب هوا را طي فرآيندي به آب تبديل، واز شيرهاي تخليه خارج مي کند.

هواي خروجی از المنت هواساز بشکل هواي کاملا اشباع با درجه حرارات بالا است که بايد با توجه به شرايط اقليمی محل انتخاب شود برای مناطق گرمسير و معتدل مناسب است حتی در شرايط کاری متغيرمناسب ميباشد.

 خشک کن هوای فشرده تبریدی کمپرسور

اين نوع درايرها بسيار باصرفه هستند و احتياج به نگهداري خاصي نداردو از مزاياي آن ميتوان به نقطه شبنم   Dew Point Temperature ( هر دمايي از هوا ي مرطوب که نسبت به سطح آب به اشباع برسد وتاآن درجه سردشود)PDP ثابت در وضعيت هاي کاري مختلف  ، راندمان بالا ، افت فشار بسيار پايين نام برد.