خشک کن های تبریدی FD

خشک کن های مبرد FD

هوای فشرده که به شبکه هوا وارد می شود 100% از بخار آب اشباع شده است . هنگام سردکردن هوای فشرده رطوبت آن تقطير می شود .و نه تنها به سيستم هوای فشرده بلکه به توليد نهايی نيز آسيب می رساند.

اصلی کوپکو برای از بين بردن اين مشکل انواع جديدی از خشک کن های تبريدی FD را توليد کرده است اين خشک کن ها کارايی بالايی دارند و دقيقا با نصب و تجهيزات کار بردی کمپرسور G منطبق هستند .

بعلاوه  تکنولوژی پيشرفته اين دستگاههای به همراه مبردهای R1344,R404A اطمينان حاصل می کند که اين دستگاههاخطری برای محيط زيست ايجاد نمی کنند و تمام ضوابط و استانداردهای بين المللی کنونی و آينده محيط زيست را برآورده می کنند.

يک سيستم نمونه در خشک کن های تبریدی FD  :
کمپرسور
مخزن دريافت هوا
فيلتر DD : خارج ساختن ذرات تا اندازه 1 ميکرون (محتوای روغن در (20°C=0.5mg/m3
خشک کن FD
فيلتر PD : گيراندازی ذراتی به کوچکی 1 ميکرون (محتوای روغن در (20°C=0.01mg/m3
GA132-180 و 315VSD (موتور با سرعت متغيير )يک کمپرسور تک مرحله ای مارپيچی است که مستقيما توسط يک موتور الکتريکی با سرعت متغيير کار می کند.
از طريق مطابقت دادن سرعت موتور با فشار شبکه هوا، کمپرسور مصرف انرژی را بهبود می کشد و باندهای فشار عملياتی را کاهش می دهد .
اين مجموعه دردو نوع آب خنک شو وهوای خنک  شو توليد می شود.نوع Full Feature (تمام خصصيه ) همچنين در مواقعی که خشک کن تبريدی نصب می شود در بدنه کاری موجود می باشد . يک مجرای فرعی بر طبق استاندارد درماشين های Full Feature نصب می شود .همچنين GA315VSD مجهيز به يک خشک کن تلفيقی نيز است.

خشک کن های تبریدی FD

کمپرسور مار پيچی روغن تزريقی در خشک کن تبریدی FD ضوابط

تنظيم موتور سرعت  متغيير

 • از طريق مطابقت داده سرعت موتور با فشار شبکه هوا
 • کمپرسور های VGAVSD مصرف انرژی را بهينه سازی می کند و دامنه فشار
 • عملياتی را کاهش می دهد.
 • تنظيم گر بطور پيوسته سرعت موتور را تغيير می دهد .
 • و بدين ترتيب تا جايي که ممکن است فشار شبکه را کنترل می کند.بدين ترتيب
 • نوسان فشار خيلی پايين خواهد بود.
 • فشار تمام بار / بی بار اصلا وجود ندارد بلکه فشار فقط در همان نقطه از پيش
 • برنامه ريزی شده ثابت است.
 • موتور برطبق تقاضای هوا روشن و خاموش می شود. سرعت برطبق فشار شبکه
 • تغيير می کند.
 • اگر  فشار شبکه بالاتر باشد ، سرعت کاهش می يابد.
 • اگر فشار شبکه پايين تر باشد ، سرعت افزايش می يابد.

مراقبت و نگهداری آسان در خشک کن های تبریدی FD 

هواکش موتور هواکش و کلاهک هواکش به عنوان يک سيستم واحد با يکديگر تلفيق شده اند. کل اين مونتاژ توسط لوله به دستگاه متصل شده است که برای تميز کردن کولری می توان آنرا سريعا خارج کرد.

مخزن جدا کننده هوا / روغن نيز دارای يک چنين طرحی است: جابجايی دستگاه جدا کننده هوا / روغن خيلی راحت است فقط از طريق باز کردن سرپوش مخزن.

باز دهی انرژی در خشک کن های تبریدی FD
مقايسه هزينه چرخه زندگی (LCC) در طول يک دوره 5 ساله

کمپرسور استاندارد در درایرهای تبریدی FD

 • 2% نصب
 • 9% تعمير و نگهداری
 • 12% سرمايه گذاری
 • 77% مصرف انرژی
 • کمپرسور VSD در درایرهای تبریدی FD
 • 2% نصب
 • 9% تعمير و نگهداری
 • 12% سرمايه گذاری
 • 77% مصرف انرژی
 • 22% صرفه جويی (هزينه چرخه زندگی )

VSD صرفه جويی ها و برگشت سرمايه در درایر تبریدی
صرفه جويي ها وبرگشت سرمايه به شدت به نوسان در تقاضای هوا بستگی دارد طبق بررسی های بررسی ها انجام شده سه پروفيل برای تقاضای هوا نشان داده شده است.
کمپرسور های GAVSD بنابر نوسان در تقاضای هوا هزينه انرژی  مصرفی را تا 35%  کاهش می دهند.
مقايسه هزينه چرخه زندگی (LCC) در طول يک دوره 5 ساله نشان می دهد مصرف انرژی تا 50% کاهش يافته  است در نتيجه يک صرفه جويی 22% درصدی در LCC ايجاد شده است.
بطور ميانگين هزينه اضافی يک VSD در مقايسه با هزينه انرژی خشک کن تبريدی استاندارد 22% بيشتر صرفه جويی می کند.
به پاس صرفه جويی درانرژی  کل هزينه يک کمپرسور VSD ظرف  3 سال باز می گردد.
GA VSD اين قابليت را دارد که ظرفيت کمپرسور را متناسب با تقاضای هوا کم و زياد کند. GA VSD از طريق  تغيير سرعت موتور می تواند کاملا تقاضای متغيير هوا را کنترل  می کند .
وقتيکه تقاضای هوا کاهش می يابد GA VSD هوا را پايين می آورد و همچنين مصرف انرژی الکتريکی نيز کاهش می يابد.
اين ويژگی کليدی GA VSD است اين سيستم از طريق مطابقت دادن تقاضای هوا ، مصرف انرژی را کاهش می دهد.

عملکرد دستگاه بر طبق استاندارد ISO 1217 ، ويرايش 3 پيوست C-1996 سنجيده می شود.
شرايط مبنا: فشار هوای ورودی مطلق (14.5psi) 1bar ،درجه حرارت هوای ورودی 20°C(68°F)

خشک کن های تبریدی FD .

FAD درخشارهای کاری زير سنجش می شود: گونه های 7.5bar در فشار 7 bar، گونه های 8.5 bar در فشار 8bar،گونه های 10bar درفشار 9.5bar گونه های 13bar در فشار 12.5bar گونه های 100psi در فشار 100psi، گونه های  125psi در فشار 125psi، گونه های  150Psi در فشار 150psi، گونه های  200psi در فشار 193psi
(2) سطح صدا برطبق که آزمايش  Pneurop/cagi PN8TC2.2، تولرانس 3db(A) سنجش می شود.
4°C تا 3 نقطه شبنم فشار خشک کن تلفيقی در شرايط مبنا

قابليت خارج کردن ذراتی با اندازه 1 ميکرون ذرات روغن باقيمانده 0.1 mg/m3 توسط فيلتر تلفيقی
GA315VSD با سيستم ورودی هوای ساده ای و بدون سوپاپ تخليه بار و سوپاپ کنترل شده هوايی کار می کند. سيستم ورودی هوا کاملا باز است GA 315 VSD به محض چرخش روتور مار پيچی بطور پيوسته هوا را تحويل می دهد.
بنابر ميزان تقاضای هوای فشرده ،تحويل هوا تغيير می کند از طريق کاهش يا افزايش در سرعت موتور محرک، که فقط منطيق ما تقاضا ، انرژی مصرف می کند.
اين سيستم ساده ورودی هوايی GA 315VSD در مقايسه با کمپرسور ثابت استاندارد حقيقتا بدون نياز به تعمير و نگهداری است. درنتيجه از تلاف های داخلی جلوگيری می شود و بازده سيستم افزايش می يابد.
کمپرسور GAVSD از نوع آب خنک دارای يک هواکش خنک کننده است که دارای سرعت متغيير می باشد .
به يک مبدل فرکانس اصلی متصل می شود و بدين ترتيب بازدهی کلی آن افزوده می گرددو هنگام عمليات سطح صدا کاهش می يابد. کمپرسور GA VSD آب خنک شو از يک مبدل حرارتی از جنس فولاد ضد زنگ استفاده می کند.
مدار هوا و روغن بطور کل بدون نياز به واشر در تلفيق با يکديگر هستندو بدين ترتيب قابل اطمينان می باشند.
کمپرسور مارپيچی  روغن تزريقی.

خشک کن های تبریدی FD .
مبدل فرکانس در خشک کن های تبریدی FD
مبدل فرکانس GA132-180VSD
مشخصات فنی بالا و مناسب  برای ولتاژ بالا داونه فرکانس500 V تا 380 ، برای هر دو فرکانس  50 و 60HZ منطبق بار همنود

(Electro Magnetic Compatibility (EMC)89/336/EEC

همچنين دارای سطح مشخصی از انتشارو ايمنی مرتبط با سيگناسهای فرکانس می باشد و از هر گونه تاثير ماشين (وبلعکس ) بر سنجش ها، مدارهای کنترل و تاسيسات ممانعت می کند .
مبدل فرکانس GA 315 VSD مشخصات بالا و مناسب برای ولتاژ بالا / باند فرکانس 500V  تا 380 برای هر دو فرکانس 600HZ تا 50 اين مبدل فرکانس به ابزارهای الکترنيکی مجهز  است تا عملکردی بهينه را بدست آورد و به بازدهی کلی سيستم بيافزايد .اين مبدل تولرانس بالايی در برابر اختلالات الکترو مغناطيسی دارد و دارای سطح انتشار پايينی می باشد .

اين از طريق استفاده از ابزارهای محافظتی داخلی حاصل می شود از جمله فيلتر RFI.
به علت مطابقتش با EMC (قابليت سازگاری الکترو مغناطيسی)، دارای قابليت کاربرد جهانی و سطح معينی از انتشار و ايمنی مرتبط با سيگنالهای فرکانس بالا است. بدين ترتيب از ايجاد هرگونه تاثير ماشين (يا بلعکس ) برروی سنجش ها ،مدارهای کنترل و تاسيسات ايمنی ممانعت می شود.
مجهز يا يک صفحه کنترل  alpha-numeric( الفبا عددی ) است، اين صفحه کنترل برای تشخيص آسان و بررسی پيوسته سيستم استفاده می شود .

موتور اصلی در خشک کن های تبریدی FD
GA VSD مستقيما توسط موتور سرعت متغيير به حرکت انداخته می شود. قدرت اين موتور به ترتيب برای 180,132 و 200KW سنجش می شود.
برای بازدهی بهينه کلی، ماشين های VSD مستقيما توسط کوپلينگ ويژه ای به راه انداخته می شوند تا نقطه ای اوج گشتاور در هنگام روشن کردن موتور و دردوره های شتاب و واشتاب کاهش يابد.

خشک کن های تبریدی FD .

گزينش های استاندارد در درایر تبریدی FD 

 • OSD تلفيقی
 • بازيابی انرژی
 • محفظه نگهدارنده روغن
 • مجرای تخليه آب الکترونيک
 • فيلتر هوای ورودی
 • روغن HD به جاری RIF (برای افزايش دوام تا 8000h)
 • محفظه نگهدارنده روغن
 • تاييديه هايی آزمون عملکرد
 • تاييديه آزمون عملکرد
 • بسته بندی مناسب برای سفر دريايی
 • سيستم  IT/NT
 • کنترل SOM