حفاظت هادی های فاز در برابر اضافه جریان

  حفاظت هادی های فاز در برابر اضافه جریان : هر یک از فازها باید مجهز به وسیله کشف و قطع اضافه جریان باشد اما جز در مواردی که در زیر گفته شده است، لزومی به قطع فازهای سالم نخواهد بود:

1- اگر قطع تنها یک فاز موجب بروز خطر کند مانند موتورهای سه فاز

2– در سیستم های TT

برای مدارهایی که از دو فاز تغذیه می کنند و هادی خنثا در آنها توزیع نشده است، نصب وسیله کشف و قطع اضافه جریان در هر دو فاز، الزامی نخواهد بود به شرطی که هر مورد زیر برقرار باشد:

الف)در همان مدار یا در طرف تغذیه از آن مدار، یک وسیله جریان تفاضلی وجود داشته باشد که تمام فازها را قطع کند.

ب) اگر در طرف مصرف از وسیله جریان تفاضلی گفته شده در بالا خنثای مصنوعی تشکیل شده باشد، هادی خنثی توزیع نشود.

719- حفاظت هادی خنثی

719-0- پیش گفتار

    یادآوری می کند که در سیستم های TN بدترین اتفاق قطع هادی خنثی می باشد. از محل قطع هادی خنثی به طرف مصرف، ولتاژ هادی خنثی مواج خواهد بود و لذا ولتاژهای بین هر یک از فازها و هادی خنثی که از منبع قطع شده است، در حال تغییر بوده و بستگی به مصرف آنی هر فاز خواهد داشت. این اتفاق علاوه بر اشکالاتی که از نظر ایمنی بوجود می آورد، سوختن لوازم برقی را در پی خواهد داشت. بنابراین علاوه بر مطالبی که در اینجا گفته می شود نباید فراموش کرد که هادی خنثی را نباید تحت هیچ شرایطی قبل از هادی های فاز قطع کرد و قبل از وصل مجدد هادی های فاز، اول باید هادی خنثی وصل شود.

719-1- حفاظت هادی خنثی در سیستم های TN وTT

719-1-1- حفاظت هادی خنثی اگر سطح مقطع آن برابر با معادل سطح مقطع فاز باشد.

     اگر سطح مقطع خنثی برابر با معادل سطح مقطع فاز باشد لزومی به پیش بینی وسیله کشف اضافه جریان یا وسیله قطع آن نخواهد بود. حفاظت هادی های فاز در برابر اضافه جریان. ( حفاظت هادی های فاز در برابر اضافه جریان )

719-1-2- حفاظت هادی خنثی اگر سطح مقطع آن کوچکتر از سطح مقطع فاز باشد.

     اگر سطح مقطع خنثی کوچکتر از سطح مقطع فاز باشد، لازم است وسیله کشف اضافه جریان در هادی خنثی پیش بینی شود. این وسیله باید سبب قطع فازها شود ولی لزومی برای قطع هادی خنثی نخواهد بود. علاوه بر این در موارد زیر پیش بینی وسیله کشف اضافه جریان در هادی خنثی لازم نخواهد بود:

الف) اگر حفاظت در برابر اتصال کوتاه که برای هادی های فاز پیش بینی شده است، برای حفاظت هادی خنثی نیز کافی باشد.

ب) اگر حداکثر جریانی که ممکن است در کار عادی از هادی خنثی عبور کند، به طور مشخص از ظرفیت مجاز آن کمتر باشد.

شرط اخیر هنگامی انجام شده به حساب می آید که بار فازهای سیستم تا جایی که ممکن است با هم برابر باشند و به عبارت دیگر مصرف هر یک از فازها خیلی کمتر از مصرف سه فاز با هم باشد. (در نهایت، یک سوم بار کل)

برای حداقل سطح مقطع هادی ها پیوست 7P4 را ببینید.

719-2- حفاظت هادی خنثی در سیستم IT ( حفاظت هادی های فاز در برابر اضافه جریان )

در سیستمهای IT قویاً توصیه می شود هادی خنثی توزیع نشود. بند 621-5-7 از فصل ششم دیده شود. اما اگر به هر دلیل هادی خنثا توزیع شده باشد، عموماً لازم خواهد بود برای هادی خنثای هر یک از مدارها وسیله کشف اضافه جریان پیش بینی شود که سبب قطع همه هادی های فاز و هادی خنثی گردد.

در صورتی که حداقل یکی از شرایط زیر برقرار باشد، لزومی به انجام کارهای بالا نخوهد بود:

الف) هادی خنثای مدار مورد بحث در برابر اتصال کوتاه که در طرف تغذیه نصب می شود، طبق مقررات این فصل حفاظت شده باشد،

ب) مدار مورد نظر به کمک یک وسیله جریان تفاضلی که جریان اسمی عمل آن از 15،0 برابر جریان مجاز هادی خنثی بیشتر نباشد، حفاظت شده باشد. وسیله مورد بحث باید همه هادی های فاز و هادی خنثای مدار را قطع کند.

719-3- قطع و وصل هادی خنثی

      در مواردی که قطع هادی خنثی لازم باشد، این عمل باید به نحوی انجام شود که هادی خنثی قبل از هادی های فاز قطع نشود و هنگام وصل شدن قبل از هادی های فاز یا همزمان با آنها وصل شود.

720- هماهنگی حفاظت های اضافه بار و اتصال کوتاه ( حفاظت هادی های فاز در برابر اضافه جریان )

720-1- حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه با استفاده از یک وسیله

    در مواردی که یک وسیله حفاظتی اضافه بار با خواسته های مدار مطابقت نموده و حفاظت لازم در برابر اضافه بار ایجاد نماید و در عین حال جریان اتصال کوتاه احتمالی در محل نصب وسیله از توانایی قطع آن بیشتر نباشد، از همان  وسیله می توان برای حفاظت اتصال کوتاه نیز استفاده کرد.

در بعضی موارد ممکن است هماهنگی مورد لزوم برای تمامی طیف اتصال کوتاه صادق نباشد. برای اطمینان خاطر مفاد بندهای 717-4 و 717-5 را ملاحظه کنید.

720-2- حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه با استفاده وسایل مجزا

     خواستهای ذکر شده در بندهای 717-4 و 717-5 برای اضافه بار و اتصال کوتاه بایستی رعایت شوند. وسایل حفاظتی باید به نحوی انتخاب شوند که انرژی خروجی از وسیله حفاظت در برابر اتصال کوتاه از توان ایستادگی وسیله حفاظت در برابر اضافه بار بیشتر نباشد.

721- محدود شدن جریان های اضافه بار و اتصال کوتاه به علت مشخصه های مدار

    در مواردی که منبع تغذیه به نوعی است که قادر به تولید جریانی بیش از جریان مجاز مدار نباشد، مدار در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه حفاظت شده به حساب می اید، مانند تراسفورماتورهای زنگ اخبار، جوشکاری و نظیر این ها.

گردآورنده مطلب: شرکت اطلس کاسپین، تامین کننده ی کمپرسور و تجهیزات کمپرسور اطلس کوپکو، انجام تعمیرات و اوورهال انواع کمپرسورها.

جهت ارتباط با ما تماس بگیرید:

تماس: 33357480 028

حفاظت هادی های فاز در برابر اضافه جریان / حفاظت هادی های فاز در برابر اضافه جریان / حفاظت هادی های فاز در برابر اضافه جریان / حفاظت هادی های فاز در برابر اضافه جریان