حفاظت هادیهای فاز در برابر اضافه جریان

718- حفاظت هادیهای فاز در برابر اضافه جریان

   هر یک از فازها باید مجهز به وسیله کشف و قطع اضافه جریان باشد اما جز در مواردی که در زیر گفته شده است، لزومی به قطع فازهای سالم نخواهد بود:

1-اگر قطع تنها یک فاز موجب بروز خطر کند مانند موتورهای سه فاز

2-در سیستمهای TT

برای مدارهایی که از دو فاز تغذیه می کنند و هادی خنثا در آنها توزیع نشده است، نصب وسیله کشف و قطع اضافه جریان در هر دو فاز، الزامی نخواهد بود به شرطی که هر مورد زیر برقرار باشد:

الف)در همان مدار یا در طرف تغذیه از آن مدار، یک وسیله جریان تفاضلی وجود داشته باشد که تمام فازها را قطع کند.

ب) اگر در طرف مصرف از وسیله جریان تفاضلی گفته شده در بالا خنثای مصنوعی تشکیل شده باشد، هادی خنثا توزیع نشود.

719- حفاظت هادی خنثا

719-0- پیشگفتار

    یاد آوری می کند که در سیستمهای TN بدترین اتفاق قطع هادی خنثا می باشد. از محل قطع هادی خنثا به طرف مصرف، ولتاژ هادی خنثا مواج خواهد بود و لذا ولتاژهای بین هر یک از فازها و هادی خنثایی که از منبع قطع شده است، در حال تغییر بوده و بستگی به مصرف آنی هر فاز خواهد داشت. این اتفاق علاوه بر اشکالاتی که از نظر ایمنی بوجود می آورد، سوختن لوازم برقی را در پی خواهد داشت. بنابراین علاوه بر مطالبی که در اینجا گفته می شود نباید فراموش کرد که هادی خنثا را نباید تحت هیچ شرایطی قبل از هادیهای فاز قطع کرد و قبل از وصل مجدد هادیهای فاز، اول باید هادی خنثا وصل شود.

در مورد قطع هادی خنثا و اتفاقات مربوط به آن به پیوست هفتم (6P7) از فصل ششم مراجعه کنید.

719-1- حفاظت هادی خنثا در سیستمهای TN وTT

719-1-1- حفاظت هادی خنثا اگر سطح مقطع آن برابر با معادل سطح مقطع فاز باشد.

     اگر سطح مقطع خنثا برابر با معادل سطح مقطع فاز باشد لزومی به پیش بینی وسیله کشف اضافه جریان یا وسیله قطع آن نخواهد بود.

719-1-2- حفاظت هادی خنثا اگر سطح مقطع آن کوچکتر از سطح مقطع فاز باشد.

     اگر سطح مقطع خنثا کوچکتر از سطح مقطع فاز باشد، لازم است وسیله کشف اضافه جریان در هادی خنثا پیش بینی شود. این وسیله باید سبب قطع فازها شود ولی لزومی برای قطع هادی خنثا نخواهد بود. علاوه بر این در موارد زیر پیش بینی وسیله کشف اضافه جریان در هادی خنثا لازم نخواهد بود:

الف) اگر حفاظت در برابر اتصال کوتاه که برای هادیهای فاز پیش بینی شده است، برای حفاظت هادی خنثا نیز کافی باشد،و

ب) اگر حداکثر جریانی که ممکن است در کار عادی از هادی خنثا عبور کند، به طور مشخص از ظرفیت مجاز آن کمتر باشد.

شرط اخیر هنگامی انجام شده به حساب می آید که بار فازهای سیستم تا جایی که ممکن است با هم برابر باشند و به عبارت دیگر مصرف هر یک از فازها خیلی کمتر از مصرف سه فاز با هم باشد. (در نهایت، یک سوم بار کل)

برای حداقل سطح مقطع هادیها پیوست 7P4 را ببینید.

719-2- حفاظت هادی خنثا در سیستم IT

در سیستمهای IT قویاً توصیه می شود هادی خنثا توزیع نشود. بند 621-5-7 از فصل ششم دیده شود. اما اگر به هر دلیل هادی خنثا توزیع شده باشد، عموماً لازم خواهد بود برای هادی خنثای هر یک از مدارها وسیله کشف اضافه جریان پیش بینی شود که سبب قطع همه هادیهای فاز و هادی خنثای گردد.

در صورتی که حداقل یکی از شرایط زیر برقرار باشد، لزومی به انجام کارهای بالا نخوهد بود:

الف) هادی خنثای مدار مورد بحث در برابر اتصال کوتاه که در طرف تغذیه نصب می شود، طبق مقررات این فصل حفاظت شده باشد،

ب) مدار مورد نظر به کمک یک وسیله جریان تفاضلی که جریان اسمی عمل آن از 15،0 برابر جریان مجاز هادی خنثا بیشتر نباشد، حفاظت شده باشد. وسیله مورد بحث باید همه هادیهای فاز و هادی خنثای مدار را قطع کند.

719-3- قطع و وصل هادی خنثا

      در مواردی که قطع هادی خنثا لازم باشد، این عمل باید به نحوی انجام شود که هادی خنثا قبل از هادیهای فاز قطع نشود و هنگام وصل شدن قبل از هادیهای فاز یا همزمان با آنها وصل شود.

720- هماهنگی حفاظتهای اضافه بار و اتصال کوتاه

720-1- حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه با استفاده از یک وسیله

    در مواردی که یک وسیله حفاظتی اضافه بار با خواسته های مدار مطابقت نموده و حفاظت لازم در برابر اضافه بار ایجاد نماید و در عین حال جریان اتصال کوتاه احتمالی در محل نصب وسیله از توانایی قطع آن بیشتر نباشد، از همان  وسیله می توان برای حفاظت اتصال کوتاه نیز استفاده کرد.

در بعضی موارد ممکن است هماهنگی مورد لزوم برای تمامی طیف اتصال کوتاه صادق نباشد. برای اطمینان خاطر مفاد بندهای 717-4 و 717-5 را ملاحظه کنید.

720-2- حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه با استفاده وسایل مجزا

     خواستهای ذکر شده در بندهای 717-4 و 717-5 برای اضافه بار و اتصال کوتاه بایستی رعایت شوند. وسایل حفاظتی باید به نحوی انتخاب شوند که انرژی خروجی از وسیله حفاظت در برابر اتصال کوتاه از توان ایستادگی وسیله حفاظت در برابر اضافه بار بیشتر نباشد.

721- محدود شدن جریانهای اضافه بار و اتصال کوتاه به علت مشخصه های مدار

    در مواردی که منبع تغذیه به نوعی است که قادر به تولید جریانی بیش از جریان مجاز مدار نباشد، مدار در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه حفاظت شده به حساب می اید، مانند تراسفورماتورهای زنگ اخبار، جوشکاری و نظایر اینها.