فصل هفتم _ حفاظت مدارها در برابر جریان اضافه_پیوست 3

فصل هفتم

حفاظت مدارها در برابر جریان اضافه

پیوست 3- انتخاب و محاسبه جریان مجاز مدارها با استفاده از جدول های خلاصه VDE 0100

7P3-0- کلیات

ایجاد حفاظت در برابر اضافه بار با استفاده از جدولهای طبق VDE 0100

    نظر به اینکه استفاده از جدول های VDE 0100 از قدیم در ایران معمول بوده و از آن ها استفاده می شد، در اینجا نوع جدیدتر این جدول ها و روشی که نحوه استفاده از آن ها را بازگو می کند ذکر شده است. در این جدول ها نتایج با استفاده از روابط (1) و (2) به دست آمده و به صورتی ساده برای چند نوع سیم کشی متداول، ارائه شده است. بدیهی است برای مواردی خارج از حوزه عمل جدولهای مورد بحث، لازم است به به روش های دقیق تر نصب و ضرایب مربوط به آنها مراجعه شود. و اما گروه بندی ها و شرایطی که برای 3 جدول ارائه شده اند متفاوتند:

گروه بندی های دو جدول 7P3-1 و 7P3-2 یکی است (گروه 1- گروه 2- گروه 3) ، در صورتی که گروه بندی جدول 7P3-1 با آن ها فرق دارد (گروه های A وb1 وb2 وc و E1).

دیگر اینکه در مورد جدول 7P3-1 اجازه استفاده از ضرایب تصحیح داده نشده است. در حالی که در مورد دو جدول 7P3-2 و 7P3-3 می توان از آن ها استفاده کرد.

فرق عمده ای که سیستم جدول های VDE0100 ارائه می دهد در این است که بدون واسطه جریان نامی وسیله حفاظتی را با سطح مقطع هادی ارتباط می دهد.در حالی که سیستم IEC فقط جریان مجاز هادی را مشخص می کند.

7P3-0-1-  شرح گروه های سه گانه برای 7P3-1 و7P3-2

     شرح گروه هایی که در جدول های 7P3-1 و 7P3-2 ذکر شده اند، به ترتیب زیر است:

گروه 1- یک یا چند هادی عایق در لوله طبق VDE 0281 Part 103

گروه 2- کابل های چند رشته های بدون زره، کابل های قابل انعطاف و مشابه آن ها

گروه 3- هادی های عایق و کابلهای تک رشته ای در هوای آزاد که فاصله آن ها تا دیوار یا از هادی های عایق یا کابل، کمتر از قطر هادی عایق یا کابل نباشد.

7P3-0-2-  نوع وسایل حفاظتی برای حفاظت مدارها طبق جدول های 7P3-1، 7P3-3

   هر سه جدول ارائه شده در این پیوست برای لوازم حفاظتی زیر قابل استفاده می باشند:

  • فیوزها برای حفاظت هادی ها و کابل ها – طبق VDE 0636
  • کلیدهای خودکار مینیاتوری برای حفاظت هادی ها و کابل ها – طبق VDE 0641
  • کلیدهای خودکار برای حفاظت هادی ها و کابل ها

7P3-0-3- هادی ها و کابل هایی که با استفاده از جدول های 7P3-1 ،7P3-2 و7P3-3 حفاظت می شوند

  • هادی های عایق
  • کابل ها در محیطی با دمای 30 درجه سلسیوس (بشرطی که در زمین دفن یا در آب غوطه ور نباشند)

7P3-1- مطالب مربوط به جدول 7P3-1

در استفاده از جدول 7P3-1، لازم است توجه شود که:

 استفاده از ضرایب تصحیح برای دما و همجواری در مورد این جدول ممنوع است!

7P3-2- جدول های 7P3-2 7P3-3              7P3-4

     جدول های ذکر شده تفاوت هایی با جدول 7P2-1 دارند:

جدول های 7P3-2 برای مواردی که جریان هادی ها خیلی کمتر از مقدار مداوم آن ها است و دمای محیط کمتر از 30 درجه سلسیوس (25 درجه) می باشد قابل استفاده است.

جدول 7P3-3، برای جریان های مداوم. دمای 30 درجه سلسیوس و گروه بندی نصب طبق جدول 7P3-4 قابل استفاده می باشد.

دقت شود که گروه بندی های جدول های 7P3-1 , 7P3-2 (گروه های 1و2و3) و گروه بندی جدیدتر جدول 7P3-3 (گروه های A و B1 و B2 وc و E1) از یک نوع نمی باشند و نباید آن ها را جابجا نمود.

7P3-2- ضرایب تصحیح برای جدول های 7P3-2 و 7P3-3

    در هنگام استفاده از جدول های 7P32 و 7P3-3 .  اگر شرایط محیط و نحوه نصب با شرایط جدول متفاوت باشند، می توان از ضرایب تصحیح طبق جدول های 7P3-5 و 7P3-6   استفاده کرد.

جدول 7P3-1 شدت جریان اسمی In برای انواع وسایل حفاظتی و سطح مقطع هادی عایق دار و مربوط به هر جریان اسمی طبق VDE 0100

یاد آوری-1 : این جدول بر اساس دمای محیط 30 و جریان مداوم تنظیم شده است

جدول 7P3-2 شدت جریان اسمی In برای انواع وسایل حفاظتی و سطح مقطع هادی عایق دار مربوط به هر جریان اسمی طبق Table

جدول  7P3-3 شدت جریان اسمی In برای انواع وسایل حفاظتی و سطح مقطع هادی های عایق دار

جدول 7P3-4 طرحواره چند نوع گروه نصب که برای عایق بندی هادی ها طبق VDE 0298 P0rt 4

جدول 7P3-6 ضریب تصحیح جریان مجاز برای گروه های بیش از یک مدار با کابل چند رشته ای