فصل هفتم_حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان_پیوست 2

 فصل هفتم

حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان

پیوست 2- انتخاب و محاسبه جریان مجاز مدارها با استفاده از روش (iec 3645-523  (فشار ضعیف)

7P2-0- کلیات

ایجاد حفاظت در برابر اضافه بار با استفاده از جدولهای IEC 3645523

       روشهای ارائه شده توسط IEC-3645523  بیش از پیش در دنیا عمومیت یافته و در حال حاضر بیشتر سازندگان سیم و کابل و استفاده کنندگان از آنها، این روش را برای کار خود نتخاب کرده اند.

در سیستم IEC با استفاده از روابط (1) و(2) بند 714-3 مقادیر حداکثر شدت جریان مجاز هادیها و کابلها محاسبه یا اندازه گیری می شوند و در قالب جدولهایی ارائه می گردند. در حال حاضر سیمها و کابلهای بدون زره مشمول سیستم IEC  می باشند و برای آنها جدولهای مفصلی با توجه به روشهای متعدد نصب هادیها و کابلها، تهیه و ارائه شده اند.

در این پیوست خلاصه ای از مطالب و جدولهای منتشر شده در استاندارد IEC3645-523  ارائه می گردد که در بیشتر موارد برای انجام محاسبات کافی می باشند (IEC 3645-523 Appendix A).  اما برای موارد مخصوص لازم است به اصل استانداردها مراجعه شود.

7P2  -1- ملاحظات عمومی

7P2-1-1- حداکثر دمای مجاز هادیها با توجه به نوع عایقبندی آنها

     در حال حاضر 4 نوع عایق در صنعت سیم (هادی) و کابل متداول است که هر یک توانایی تحمل دمای نخصوص به خود را به مدتی طولانی دارا می باشند. این عایقها و حداکثر دمای مجاز طولانی مدت آنها در جدول 7P21 نشان داده شده است. در مورد هادیها و کابلهای با عایق معدنی، اگر از نوع مجهز به غلاف رویی PVC باشند، به خاطر وجود PVC باید از دمای پایینتری استفاده کنند.

هدف تمام محاسبات و انتخابهای مربوط به جریان مجاز هادیها و اضافه بار و غیره در همین است که مطمئن شوند دمای هادی به مدتی طولانی از مقادیر داده شده در جدول 7P21 تجاوز نخواهد کرد.

خواسته فوق هنگامی برآورده شده به حساب می آید که شرایط ذکر شده در متون و جدولهای بعدی رعایت شده و مطابق راهنماییها و دستورات آنها عمل شود.

 

جدول شماره 7P2-1    حداکثر دمای مجاز درازمدت عایقها

 

 

نوع عایقبندی          (هادی –مس)

 

حد مجاز دما

  پلی وینیل کلراید (PVC) 70 برای هادی
  پلی اتیلن مستحکم (XLPE) و لاستیک (مخلوط) اتیلن- پروپیلن (EPR)  90 برای هادی
   معدنی (با غلاف PVC یا لخت و در معرض تماس دست)   70 برای غلاف مسی
  معدنی ( با غلاف (PVC) یا لخت و در معرض تماس دست)   105 برای غلاف مسی

برای کابلهای با عایقبندی معدنی دماهای مداوم عملیاتی بالاتری مجاز می باشند که بستگی به نوع کابل از نظر دمای مجاز، سر کابلها، شرایط محلی و دیگر آثار خارجی دارند.

هر رشته از کابلهای چند رشته ای با مقطعی بیش از 25 میلیمتر مربع، به دو شکل یکی گرد و دیگری فرم دار (قطاعی) ساخته می شوند. اما مقادیر ذکر شده در جدولها از روی کابلهای قطاعی بدست آمده اند.

7P2-1-2- دمای محیط

دمای محیط، دمایی است که قبل از عبور جریان از هادیها یا کابلها در محیط نصب آنها وجود دارد.

جدولهای جریان مجاز هادیها و کابلها، برای محیطهای با دمای زیر تهیه شده اند:

-اگر مدار در هوا قرار گرفته باشد. بدون توجه به نحوه نصب آن: 30 درجه سلسیوس؛

– اگر مدار در خاک دفن شده باشد:

برای هر مورد یعنی دفن مستقیم یا عبور از مجرای(لوله) دفن شده: 20 درجه سلسیوس

اگر دمای محیط نسبت به دمای جدولها تفاوت داشته باشد، لازم است با استفاده از جدولهای 7P2-6 و 7P2-7 از ضرایب تصحیح استفاده شود.

در مورد کابلهای دفن شده، اگر دمای خاک به مدت چند هفته در سال از 23 درجه سلسیوس تجاوز نکند، احتیاج به اعمال ضرایب تقلیل نخواهد بود.

مقادیر جدولها، ازدیاد دما در اثر تابش خورشید یا هر نوع منبع مادون قرمز دیگر را (در صورت وجود) به حساب نمی آورند. در این موارد باید به استاندارد IEC287 مراجعه شود.

7P2-1-3- مقاومت گرمایی زمین

در مورد کابلهای دفن شده،جریانهای مجاز برای مقاومت گرمایی خاک به مقدار 2.5 K.m/w داده شده است. استفاده از این مقدار در سطح دنیا همگامی که نوع خاک و مشخصات جغرافیایی محل مشخص نباشند برای رعایت احتیاط، بازم خواهد بود (پیوست A از استاندارد IEC 287 دیده شود). در مکانهایی که مقاومت گرمایی آنها بیشترند باید از ضرایب تقلیل مناسب استفاده شود و در غیر این صورت خاکی که بلافاصله در اطراف کابل است با ماده مناسبی تعویض شود. این نوع موارد در عمل در صورت برخورد با خاکی بسیار خشک، تشخیص داده می شوند.

یادآوری- شدت جریانهای ذکر شده در این پیوست برای کابلکشی های داخلی و آنهایی که در نزدیک ساختمانها می باشند مناسبند. در موارد دیگر باید با انجام مطالعات، مقادیر صحیحتری که با نوع بار نیز تناسب دارند برای مقاومت گرمایی زمین تعیین و مورد استفاده قرار گیرند(استاندارد IEC 287 دیده شود).