حفاظت دستگاه های الکتريکی

حفاظت مصرف کننده ها و دستگاه های الکتريکی

حفاظت دستگاه های الکتريکی ، مصرف کننده ها و دستگاه های الکتريکی بايد در مقابل خطاهای احتمالی از قبيل اتصال کوتاه و اضافه بار حفاظت شوند. در اينجا نيز برای حفاظت دستگاه های الکتریکی و مصرف کننده ها در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی و برای حفاظت در مقابل اتصال کوتاه از فيوز های ذوب شونده يا مغناطيسی استفاده می شود. برای مصرف کننده ها و دستگاه های برقی خانگی از کليد فيوزهای مينياتوری استفاده می کنند و به اين وسيله هم در مقابل اضافه بار و هم در مقابل اتصال کوتاه آنها را حفاظت می نمايند. در مورد الکتروموتورها و خصوصا الکتروموتورهای سه فاز برای حفاظت در مقابل اتصال کوتاه از فيوزهای فشنگی و برای حفظت در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی که شکل آن در زير داده شده است استفاده می شود. بهتر است هميشه الکتروموتورهای سه فاز به وسيله مدارهای کنتاکتوری راه اندازی شوند، تا در صورت قطع يکی از فازها به وسيله رله حرارتی دو فاز ديگر نيز قطع شوند تا موتور به صورت دو فاز کار نکرده و مو جب سوختن آن نشود.

1-دکمه قطع

2- دکمه وصل

3-قطع کننده حرارتی

4- قطع کننده مغناطيسی

5-کنتاکت های ورودی

6-کنتاکت های خروجی

کليد موتور در حفاظت دستگاه های الکتريکی :

اين کليدها برای موتورهای روتور قفسه ای با جريان نامی تا 100 آمپر بايستی تحمل تا هشت برابر جريان نامی را داشته باشند، بدون آن که کنتاکت های آن ها ذوب شده يا صدمه ای ببينند. قسمت حفاظت کننده حرارتی اين کليدها که موتور را در مقابل اضافه بار حفاظت می کند قابل تنظيم بوده و می تواند در مقابل اضافه باری از 05 .1 تا 10 برابر جريان نامی موتور قطع نمايد. اخيرا از حفاظت کننده های (10KW) حرارتی نيمه هادی نيز استفاده می شود که بخاطر بالا بودن هزينه در موتورهای بالای استفاده از کليد موتور برای کليد موتورهای دائم کار خودکار و يا آن هایی که از دور فرمان می گيرند و يا مستقيما به پريز وصل می شوند ضروری است.

در بعضی موارد از يک نوع کليد حفاظتی می شود که فقط دارای قطع کننده حرارتی بوده و موتور را در مقابل بار اضافی حفاظت می کند. در اين صورت جهت حفاظت موتور در مقابل اتصال کوتاه بايستی از فيوز استفاده نمود. (جدول زير)

 قطع کننده حرارتبالاترين مقدار برای فيوز
تند کارکند کار
 [A]3/ 0 تا2/06/0 تا 3/01 تا 6/06/1 تا 15/2تا6/1 5/ 24 تا5/26 تا 410 تا 616 تا 10[A]22461020252550 [A]____610101625

در صورتی که برای حفاظت موتور فقط از فيوز استفاده شود می توان از جدول زير فيوز مناسب را بر مبنای جريان نامی موتور بدست آورد.

جدول انتخاب فيوز کند کار برای موتور هالی که مستقيما به شبکه وصل می شوند:

 قدرت نامی موتورولتاژ220 ولتولتاژ380 ولت
جريان نامی موتورجريان نامی فيوزدر اتصالجريان نامی موتورجريان نامی فيوزدراتصال
KW         PS            so[A][A]            [A][A][A ]      [A]
0/2          0/3        0/690/33       0/45       0/710/5          0/7        0/750/8          1/1        0/781/31/92/53/74                   24                  24                  46                  47/01/11/42/12                  22                  22                  44                  4
1/1  1/5          0/831/5    2/0            0/832/2          3/0        0/833/0          4/0        0/844/46/08/711/56                  610               616              1020              162/63/55/06/64                  46                  410                610            10
4/0          5/5        0/855/5          7/5        0/857/5           10         0/8511            15         0/8614/520273925               2035              2535              3063              508/511/515/52216             1020            1625             2035             25
15            20         0/8722         30         0/8830       40         0/8840            550/88257510316380            63100        80100          100160          1603044607950             3563              5080             63100        80

در مورد موتورهایي که به صورت ستاره–مثلث راه اندازی می شوند. اجزای حفاظت کننده روی کليد حفاظت موتور جريان سيم پيچ های را کنترل می کنند. اين جريان 58 .0 جريان نامی موتور می باشد، که با تنظيم ان روی کليد موتور در موقع راه اندازی نيز حفاظت می شود. در اين طريقه حفاظت موتور هنوز به شبکه Z,Y,X اشکالی وجود دارد که وقتی کليد حفاظت موتور مدار را قطع کند سرها وصل است. اگر کسی بخواهد کليد حفاظت را وصل نمايد ممکن است توجه نکند که موتور در حالت مثلث می باشد و با وصل کليد موتور صدمه ببيند برای جلوگيری از اين اشکال کليدهای ستاره مثلثی همراه با کليد حفاظت موتور ساخته شده که همز مان در صورت قطع رله کليد را به صفر می برد و امکان وصل موتور در حالت مثلث از بين می رود.