جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم یا ایجاد جدایی الکتریکی

 622-5- حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم یا ایجاد جدایی الکتریکی 622-5-0 کلیات     حفاظت با ایجاد جدایی الکتریکی یعنی استفاده از مداری که از یک سیستم زمین شده (TN-TT) تغذیه نمی کند و بدنه های هادی آن نیز اتصال الکتریکی عمدی با زمین ندارند ولی با یکدیگر در همبندی می باشند. در این شرایط […]