حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم یا ایجاد جدایی الکتریکی

 622-5- حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم یا ایجاد جدایی الکتریکی

622-5-0 کلیات

    حفاظت با ایجاد جدایی الکتریکی یعنی استفاده از مداری که از یک سیستم زمین شده (TN-TT) تغذیه نمی کند و بدنه های هادی آن نیز اتصال الکتریکی عمدی با زمین ندارند ولی با یکدیگر در همبندی می باشند. در این شرایط وصل یکی از هادیهای برقدار با بدنه هادی، سبب ایجاد برقگرفتگی نمی کند.

این روش حفاظتی باید با مقررات زیر حفاظت نماید:

622-5-1- مساایل اصلی که باید در مورد حفاظت با ایجاد جدایی الکتریکی رعایت شوند

سیستمهای حفاظت با ایجاد جدایی الکتریکی، به دو بخش تقسیم می شود:

 • سیستمهایی که فقط یک وسیله یا دستگاه را تغذیه می کنند.
 • سیستمهایی که چندین وسیله یا دستگاه را تغذیه می کنند.

یاد آوری- توصیه می شود قاعده زیر مراعات شود:

 • حاصلضرب ولتاژ اسمی در طول مدار (به متر) از عدد 100000 تجاوز نکند، و در عین حال طول مدار از 500 متر بیشتر نشود.

در هر حال بسته به نوع سیستم، لازم است کلیه شرایط زیر رعایت شوند:

 • مدار یا مدارها باید از طریق یک منبع جداکننده تغذیه شوند:
 • یک ترانسفورماتور جداکننده؛
 • یک منبع جریان که درجه ایمنی آن معادل ترانسفورماتور جداکننده فوق باشد.

برای مثال موتور ژنراتوری که سیم پیچهای آن دارای همان درجه جدایی باشند.

منابع قابل حمل باید با توجه به بند 622-2(تجهیزات کلاسII) انتخاب و نصب شوند.

منابع نصب ثابت باید:

 • یا با توجه به بند 622-2(تجهیزات کلاسII) انتخاب و نصب شوند.
 • و یا خروجی آن نسبت به ورودی و محفظه دارای عایقبندی مطابق بند 622-2 باشد.

اگر این منبع چند وسیله را تغذیه کند، بدنه های هادی آنها نباید به بدنه فلزی منبع وصل شوند.

(2)ولتاژ مدار جدا شده نباید از 500 ولت بیشتر باشد.

(3) قسمتهای هادی مدار جدا شده نباید در هیچ نقطه ای به یک مدار دیگر یا زمین وصل شوند.

برای پیشگیری از امکان اتصال به زمین، لازم است به عایقبندی اینگونه اجزاء نسبت به زمین مخصوصاً کابلهای قابل انعطاف، توجه شود.

 • کابلهای قابل انعطاف باید در تمامی طول آنها قابل رویت باشند.
 • توصیه می شود برای مدارهای جدا شده، از سیمکشی مخصوص استفاده شود اما اگر انجام این کار ممکن نباشد می توان از کابلهای چند رشته ای بدون هر گونه پوشش یا غلاف فلزی یا هادیهای عایقدار در لوله ها یا مجراهای عایق دیگر استفاده شود به شرطی که ولتاژ اسمی آنها از بالاترین ولتاژ اسمی که ممکن است پدید آیند کمتر نباشد و هر یک از مدارها در برابر اضافه بار حفاظت شده باشند.

622-6- نتیجه گیری کلی درباره حفاظت بدون استفاده از قطع خودکار مدار

   پس از آشنایی با سیستمهای حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم بدون استفاده از قطع خودکار مدار اینک می توان نتیجه گیریهای زیر را انجام داد:

 • سیستمهای حفاظت بدون استفاده از هادیهای حفاظتی (PE) سیستمهای مخصوصی هستند که از آنها به ندرت استفاده می شود.
 • تجهیزات کلاس II (622-2) نمی توانند پایه گذار یک سیستم کامل حفاظتی باشند، زیرا در حال حاضر همه لوازم برقی را نمی توان از نوع کلاس II ساخت، ولی استفاده از آنها در هر یک از سیستمها، به طور کلی می تواند به ایمنی کمک کند.
 • سیستم حفاظت با استفاده از محیط عایق (622-3) در اوایل ظهور برق در زندگی بشر، بسیار متداول بود و شاید در محیطهای غیر عایق (هادی) هم از آن استفاده می شد. البته در محیطهای هادی خیلی زود سیستمهای با هادی حفاظتی (PE) جای آنها را گرفتند اما در محیطهای عایق تا به امروز هم استفاده می شوند اما بیشتر در تاسیسات موجود که آنها هم رو به زوال اند.

متاسفانه در کشور ما تا امروز هم از این سیستم استفاده می شود گو اینکه محیطهای ما عایق نیستند.

 • سیستم حفاظت با استفاده از همبندی همولتاژ کننده بدون اتصال به زمین (622-4) سیستمی است که امروزه مورد استفاده چندانی ندارد. این سیستم، با استفاده از محیط عایق (622-3) قرابت نزدیک دارد. سیستمهای مورد بحث را با یکدیگر مقایسه کنید.
 • از سیستم حفاظت با ایجاد جدایی الکتریکی (622-5) تا حدودی استفاده می شود این سیستم و سیستم حفاظت با استفاده از همبندی همولتاژ کننده بدون اتصال به زمین(622-4) به هم نزدیک کند که توصیه می شود آنها را با یکدیگر مقایسه کنید. با وجودی که حفاظت در سیستمهای این بخش “بدون قطع خودکار مدار”معرفی شده است، در یک مورد، قطع خودکار مدار مقر شده است (بند 622-5-2 را ببینید).

موارد استفاده از این سیستم ممکن است در محیطهای نمناک و تر، برای راه اندازی ابزار کار یا در شرایط عادی برای مصارف ایمن یا اضطراری باشد.