حفاظت در برابر برق گرفتگی 8

حفاظت در برابر برق گرفتگی 6

حفاظت در برابر برق گرفتگی 6

 

حفاظت در برابر برق گرفتگی 6 :

محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه فاز به هادی حفاظتی و نحوه مقایسه آن با جریان اسمی لوازم حفاظتی برای اطمینان نسبت به عمل آنها در زمان مجاز (4، 0ثانیه یا 5 ثانیه)

     روش های حفاظت در برابر برق گرفتگی با استفاده از قطع خودکار مدار که در بخش 621 مورد بحث قرار گرفته اند، مقرر می دارند که همه مدارهای توزیع نهایی (بسته به نوع آنها از نظر حداکثر زمان قطع مجاز) ظرف 4،0 ثانیه یا 5 ثانیه قطع شوند.

البته زمان های مورد بحث برای ولتاژهای معمول در کشور ما مصداق دارند و برای ولتاژهای دیگر یا موقعیت هایی غیر معمول ممکن است زمان هایی غیر از 4 ، 0 ثانیه مجاز باشند که در بخش 621 برای هر سیستم و حالت ذکر شده اند. (جدول های 6-2 و 6-3 دیده شوند.)

بطور خلاصه برای اطمینان از اینکه اجزای یک سیستم، ایمنی در برابر اتصال غیر مستقیم را تامین خواهد کرد، لازم است اقدامات زیر به عمل آیند:

1-به کمک محاسبه یا اندازه گیری، امپدانس حلقه اتصال کوتاه  به دست آمده و از روی آن، حداقل شدت جریان اتصال کوتاه بین هر فاز و هادی حفاظتی  محاسبه می گردد

2-حداقل جریان محاسبه شده ، با حداقل جریانی که اولین وسیله حفاظتی در طرف تغذیه را ظرف مدت زمان های 0،4 ثانیه قطع می کند و در مورد فیوزها IP نام دارد، مقایسه می شود.

اگر این مقادیر با خواسته های ایمنی مطابقت نداشته باشد، باید برای آن چاره جویی شود.

یاد آوری1- را ممکن است از دو راه- محاسبه یا در بعضی موارد اندازه گیری- به دست آورد. در اینجا فقط روش محاسبه ذکر شده است.

یاد آوری 2- نظر به اینکه مقایسه Ia با Ip بلافاصله به دنبال محاسبات  انجام می شود، درباره  و نحوه استفاده از آن ابتدا صحبت خواهد شد.

6P4-1- نحوه مقایسه Ia با Ip برای اطمینان از کار آیی سیستم حفاظتی در برابر برق گرفتگی ( حفاظت در برابر برق گرفتگی 6 )

6P4-1-1- مقدمه

با توجه به اینکه عوامل دیگری که در زیر به آنها اشاره خواهد شد، قبل از انجام محاسبات اتصال کوتاه، برای تنظیم یا انتخاب کلید خودکار یا انتخاب جریان اسمی اولیه فیوز یا کلید خودکار مینیاتوری دخالت دارند، پس از محاسبات اتصال کوتاه که هدف آن به دست آوردن Ia می باشد، این مقدار یعنی Ia ، با Ip (وابسته به In که از قبل انتخاب شده است) مقایسه می شود. اگر نتیجه مقایسه قابل قبول باشد، عمل دیگری انجام نمی شود و در غیر از این صورت باید اقداماتی که گفته خواهد شد، انجام شوند تا ایمنی تامین گردد.

پس، قبل از همه In انتخاب می شود و این انتخاب با توجه به مداری که بوسیله کلید خودکار یا فیوز یا کلید مینیاتوری حفاظت می شود، انجام می گیرد. با توجه به این مقدمات، برای هر مدار باید مراحل زیر که شامل مقایسه Ia با Ip نیز می شود، انجام شوند:

  • محاسبه و تعیین شدت جریان مصرف Ia (design current
  • انتخاب جریان اسمی وسیله حفاظتی In (با استفاده از Is ) ، (In همان مقداری است که برای بحث ما لازم است)؛
  • محاسبه و انتخاب سطح مقطع هادی های مدار با توجه به In؛
  • محاسبه حداکثر شدت جریان اتصال کوتاه Ik max با استفاده از مشخصات مدار ، برای اطمینان از اینکه هادی ها کلیدها و دیگر اجزای مدار توانایی ایستادگی در برابر آن را دارند. (این Zs با مقدار مشابهی که برای محاسبه IK min از آن استفاده می شود تفاوت دارد درباره جریان های اتصال کوتاه در این پیوست مطالبی دیده می شود)
  • محاسبه حداقل شدت جریان اتصال کوتاه Ia= IK min با توجه به امپدانس حلقه اتصال کوتاه فاز به هادی حفاظتی (PE یا PEN)

این همان مقدار Ia است که برای کار ما لازم است.

6-کنترل وسایل حفاظتی سری، از نظر توانایی آنها برای تمایز (discrimination)

7-محاسبه و احراز اطمینان نسبت به مجاز بودن افت ولتاژ.

از مراحلی که برای محاسبه یک مدار طی می شوند، فقط دو مورد آن به بحث ما مربوط می شود که عبارتند از مراحل 2 و 05 بدیهی است اگر به هر دلیلی در طول محاسبات در مقادیر Zs، Ia و In (Ip) تغییراتی حاصل شود، محاسبات و مقایسه باید تجدید شود.

طرحواره شکل 6P4-1، نحوه محاسبه شدت جریان Ia را نشان می دهد. راجع به این مطلب در قسمت بعدی بحث خواهد شد. اما در اینجا هدف ما با فرض داشتن Ia سنجیدن آن در برابر IP است تا معلوم شود که مدت زمان قطع لازم (4،0 ثانیه یا 5 ثانیه) تامین خواهد شد یا نه.

طرحواره ای که برای محاسبه حلقه اتصال کوتاه (ZS) بکار می رود. ( حفاظت در برابر برق گرفتگی 6 )

Zs (TR) =

Ia(A) =

و برای انتخاب فیوزهای محافظ آخرین قطعه خط A-B-C-D در نقطه c در صورت وقوع اتصالی در نقطه D :

Ia(D)=

عملیات گفته شده باید برای کنترل لوازم حفاظتی نصب شده در نقاط A و B و C و D انجام شود. در این روابط Zs امپدانس مجموعه تراسفورماتور و خطوط مدار تا نقطه مورد نظر، U0 ولتاژ بین هادی های فاز و خنثی ، C ضریب تصحیح ولتاژ و Ia حداقل شدت جریان موثر متقارن اتصال کوتاه است. درباره این مقادیر در قسمت مربوط به محاسبه اتصال کوتاه به تفصیل صحبت خواهد شد.

 

حفاظت در برابر برق گرفتگی 6 / حفاظت در برابر برق گرفتگی 6 / حفاظت در برابر برق گرفتگی 6 / حفاظت در برابر برق گرفتگی 6 / حفاظت در برابر برق گرفتگی 6