حفاظت در برابر برق گرفتگی 8

حفاظت در برابر برق گرفتگی 3

حفاظت در برابر برق گرفتگی 3

حفاظت در برابر برق گرفتگی 3

حفاظت در برابر برق گرفتگی 3

حفاظت در برابر برق گرفتگی 3 :

حفاظت در برابر برق گرفتگی 3 با استفاده از وسایل حفاظتی با ولتاژ عامل اتصال کوتاه

Fault voltage operated protective

    علاوه بر وسایل حفاظتی جریان تفاضلی که شرح آنها در بند 621-4 داده شده است، در بعضی موارد اگر استفاده از این وسایل ممکن نباشد، از وسایل حفاظتی با ولتاژ عامل اتصال کوتاه (که در آلمان با نام FU شناخته می شوند) استفاده می گردد. این وسایل حفاظتی در همه سیستم ها چه با اتصال به زمین و چه بدون اتصال به زمین، قابل استفاده می باشند. در مدارک موجود IEC به سیستم های FU کمتر اشاره شده و درباره آنها بحث شده است. چنین به نظر می رسد که IEC به این نوع حفاظت که لازمه استفاده از آن دقت در نحوه نصب و نظارت دائمی در بهره برداری است، اهمیت زیادی نداده است.

 

6P8-1- نحوه استفاده و خواص وسایل حفاظتی با ولتاژ عامل اتصال کوتاه (FU)

    شکل 6P8-1، نحوه وصل و استفاده از وسایل حفاظتی با ولتاژ عامل اتصال کوتاه را نشان می دهد. با توجه به شکل، می توان رابطه زیر را نوشت:

که در آن:

= ولتاژ اتصال کوتاه که مقدار آن نباید از 50 ولت تجاوز کند.

= شدت جریان اتصال کوتاه به زمین از طریق بدنه، سیم پیچ وسیله حفاظتی و اتصال زمین حفاظتی مقدار عامل این جریان که سبب قطع وسیله می شود، مانند وسایل جریان تفاضلی در حد 30 میلی آمپراست.

= مقاومت  سیم پیچ وسیله حفاظتی و اتصال زمین حفاظتی. مقدار این مقاومت در حد 400 اهم است.

= مقاومت الکترود اتصال زمین حفاظتی.

با جایگزینی مقادیر داده شده در رابطه (1) ، خواهیم داشت:

برای اینکه نسبت به کار کلید قبل از اینکه حداکثر ولتاژ تماس  به مقداری غیر مجاز رسد، اطمینان حاصل شود. حداکثر مقاومت را برای ولتاژ اتصال کوتاه 50 ولت برابر 800 اهم و برای موارد دیگری که ولتاژ اتصال کوتاه نباید از 24 ولت تجاوز کند، برابر 200 اهم انتخاب می کنند.

 از شکل چنین نتیجه گیری می شود که اولا الکترود اتصال زمین حفاظتی باید در خارج از حوزه اتصال زمین ساختمان یا سازه ای که کلید در آن نصب است قرار گیرد در غیر این صورت کلید درست عمل نخواهد کرد. ثانیاً دو سر کلید نباید اشتباهاً یا در اثر اجرای غلط اتصال کوتاه شود و برای همین هادی اتصال یک سر سیم پیچ کلید به الکترود اتصال زمین حفاظتی باید با هادی عایقدار انجام شود و با هیچ یک از اجزای ساختمانی تماس نگیرد و اتصال آن به الکترود مطمئن باشد. به این دلایل است که استفاده از این وسایل حفاظتی احتیاج به دقت در نصب و سپس مراقبت دائمی در بهره برداری دارد.

یادآوری

  • این نوع حفاظت در کشور ما عملاً ناشناس است.
  • برای آشنایی بیشتر با مسایل مربوط به ولتاژها و مقاومت ها و جریان های مربوط به برق گرفتگی به پیوست 6P1 مراجعه کنید.

 

حفاظت در برابر برق گرفتگی 3 / حفاظت در برابر برق گرفتگی 3 / حفاظت در برابر برق گرفتگی 3 / حفاظت در برابر برق گرفتگی 3


شرکت اطلس کاسپین وارد کننده و پخش کننده محصولات شرکت اطلس کوپکو سوئد از قبیل : کمپرسور – فیلتر – مخزن – سنسور