حفاظت در برابر برق گرفتگی 8

حفاظت در برابر برق گرفتگی 1

حفاظت در برابر برق گرفتگی 1

حفاظت در برابر برق گرفتگی 1

حفاظت در برابر برق گرفتگی 1

 

حفاظت در برابر برق گرفتگی :

بررسی سیستم های TN-S و TN-C از نظر سازگاری با سیستم های الکترونیکی ساختمان ها

(EMC=Electro-Magantic Compatibility)

(EMI= Electro-Magantic Interference)

           همبندی، علاوه بر تامین ایمنی، سیستم های الکترونیکی را در برابر آثار امواج الکترومغناطیسی حفاظت می نماید. برای همین در آستانه قرن 21 که یکی از مشخصه های آن ورود ارتباطات به همه انواع ساختمان ها است، همبندی عملی بسیار مهمتر به شمار خواهد آمد. در ساختمان های بزرگ ایجاد همبندی علاوه بر نقطه ورود سرویس ها به ساختمان، در نقاط اضافی مانند تابلوهای برق تغذیه کننده لوازم فنی، لازم خواهد بود. به طور کلی برای مبارزه با EMI در ساختمان هایی که شامل لوازم الکترونیکی می باشند لازم است نکات زیر رعایت شوند:

  • از سیستم های توزیع، سیستم های مورد قبول عبارتند از: TN-S و TT و IT و به عبارتی دیگر استفاده از سیستم های TN-C به هیچ وجه مجاز نیست.
  • در همه جعبه های توزیع لازم است هم بندی اضافی برای هم ولتاژ کردن پیش بینی شود.
  • همه هم بندی های هم ولتاژ کننده باید موارد زیر را شامل شوند:
  • هادی حفاظتی
  • لوله های آب
  • لوله های گاز
  • لوله های بالاروی حرارت مرکزی
  • سیستم های تهویه
  • اجزای فلزی سازه های ساختمان (اسکلت فلزی و یا میلگردهای بتن مسلح)
  • هر گونه لوله کشی فلزی دیگر

ساختمان هایی که باید از TN-S استفاده کنند، برای مثال عبارتند از ساختمان های مربوط به تاسیسات فنی مخابرات، ساختمان های دارای شبکه های رایانه و بیمارستان ها و ساختمان ها مشابه آنها. در مورد بیمارستان ها یادآور می شود که امروزه هم در زمینه های تشخیص و هم درمان از وسایل الکترونیکی حساس نسبت به امواج الکترومغناطیسی استفاده می شود. CT-Scan, MIR و بسیاری تجهیزات حساس دیگر).

6P10 -1- مقایسه سیستم های TN-C و TN-S از نظر بخش امواج الکترومغناطیسی ( حفاظت در برابر برق گرفتگی )

      شکل 6P10-1، فرق بین دو سیستم TN-C  و TN-S را از نظر پخش امواج الکترومغناطیسی در حالت عادی (غیر از حالت بروز اتصالی باز با بدنه)، نشان می دهد. دیده می شود که به علت مشترک بودن هادی های حفاظتی و خنثی (PEN) در سیستم TN-C جریان خنثی تماماً از هادی خنثی عبور نمی کند. بلکه بخشی از آن به علت وجود همبندی، از راه اجزای ساختمانی به مبداء بر می گردد. همین بخش است که ایجاد امواج الکترومغناطیسی و تداخل (EMI) می کند. در سیستم TN-S به دلیل مجزا بودن هادی های حفاظتی (PE) و خنثی (N) ، هادی خنثی در همبندی شرکت ندارد. بنابراین هیچ جریانی که مربوط به آن باشد از اجزای ساختمانی عبور نخواهد کرد و (EMI) بروز نخواهد کرد.

گردآورنده مطلب: شرکت اطلس کاسپین تامین کننده ی کمپرسور و تجهیزات کمپرسور

 

حفاظت در برابر برق گرفتگی / حفاظت در برابر برق گرفتگی / حفاظت در برابر برق گرفتگی


شرکت اطلس کاسپین وارد کننده و پخش کننده محصولات شرکت اطلس کوپکو سوئد از قبیل : کمپرسور – فیلتر – مخزن – سنسور