جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

حفاظت در برابر هردو نوع تماس مستقیم و غیر مستقیم

63-حفاظت در برابر هردو نوع تماس مستقیم و غیر مستقیم 630-پیشگفتار      روشهایی که قادر به تامین ایمنی هم در برابر تماس مستقیم و هم در برابر تماس غیر مستقیم باشند،در حال حاضر محدود می شوند به آنهایی که یا از ولتاژ خیلی پایین و یا از محدود کردن انرژی تخلیه الکتریکی استفاده می کنند. […]