حفاظت در برابر برقگرفتگی _ پیوست6

فصل ششم

حفاظت در برابر برقگرفتگی

پیوست6- ولتاژ هادی حفاظتی نسبت به جرم کلی زمین در صورت بروز اتصال کوتاه بین یک فاز و یک هادی بیگانه که در همبندی شرکت ندارد در سیستم TN

6P6 -0- کلیات

    در بند 621-3-5، به اتفاقاتی که در اثر برخورد یک فاز با زمین پیش می آید اشاره شده است. در این پیوست مسئله بیشتر تشریح می شود.

شکل 6P6 -1 ، طرحواره وضعیتی را نشان می دهد که در صورت برخورد اتفاقی یک فاز با یک هادی بیگانه مانند یک نرده فلزی که در همبندی اصلی یک ساختمان شرکت ندارد و بنابراین جریان اتصالی در اثر این برخورد به عوض عبور از هادی همبندی، از مقاومتهای زمین نرده و منبع نیرو  عبور خواهد کرد، چه اثری بر ولتاژ بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی باقی خواهد گذاشت.

شرح شکل، اطلاعات لازم راجع به وضعیتی که در اثر برخورد مورد بحث پیش می آید، ارائه می دهد. با مطالعه مثال عددی دیده خواهد شد که هر چه مقاومت اتفاقی  کوچکتر باشد به همان نسبت مقاومت کل سیستم نیز باید کوچکتر شود به طوری که برابر 230 = U0 ولت و 50  ولت، نسبت / باید برای 277، 0 یا کمتر باشد.

شکل 6P6-1 وضعیتی که در اثر اتصال کوتاه بین یک فاز و یک هادی بیگانه که در همبندی شرکت ندارد(خارج از حوزه نفوذ همبندی قرار دارد) ایجاد می شود.

شرح شکل 6P6-1