حفاظت در برابر برقگرفتگی _ پیوست 9

فصل ششم

حفاظت در برابر برقگرفتگی

پیوست 9- استفاده از وسایل حفاظتی جریان تفاضلی با جریان عامل 30 میلی آمپر یا کمتر به عنوان تنها وسیله حفاظت در برابر تماس مستقیم ممنوع است.

 

6P9 -0- کلیات

  در بند 621-4، با نحوه کار وسایل حفاظتی جریان تفاضلی آشنا شدیم و گفتیم که از انواع حساس این وسایل (با جریان عمل تا 30میلی  آمپر) می توان به عنوان یک حفاظت اضافی در برابر تماس مستقیم استفاده نمود.

گروهی از سازندگان که نسبت به جامعه احساس مسئولیت نمی کنند، در شناساندن لوازم ساخت خود چنین وانمود می کنند که در سیستمهایی که دارای هیچ نوع حفاظت در برابر برقگرفتگی نیستند (مانند سیستم برقی در کشور ما در حال حاضر) وسایل جریان تفاضلی قادرند حفاظتی کامل (هم برای تماس غیر مستقیم  و هم تماس مستقیم) ارائه دهند. چنین ادعایی اساسا درست نیست و مردم را نباید با این ادعای نادرست گول زد. بدین معنا که وضعیت سیستم آنها هر چه باشد،وسایل جریان تفاضلی ایمنی را تامین خواهند کرد. در درجه اول، سلامت و صحت سیستم از نظر لوازم و اجرای کار و بهره برداری صحیح و رعایت همه مقررات است که ضامن ایمنی می باشد و وسایل جریان تفاضلی را می توان فقط به عنوان یک حفاظت اضافی به حساب آورد.

 

در بعضی موارد که در زیر بحث خواهد شد وسایل جریان تفاضلی نمی توانند

هیچگونه حفاظتی را در برابر برقگرفتگی ایجاد کنند.

 

اما قبل از وارد شدن به اصل موضوع لازم است یادآوری شود که انتخاب وسایل حفاظتی با حساسیت زیاد یعنی 30 میلی آمپر یا کمتر در همه احوال مناسب نمی باشد. زیرا هر سیستم دارای نشت طبیعی به زمین است که مقدار آن با دما و رطوبت هوا در تغییر است و بنابراین در مواردی ممکن است مقدار آن به حدی برسد که منجر به عمل وسیله بدون وجود خرابی یا به ظاهر “بدون علت” شود.

6P9-1- عدم کار آیی وسایل حفاظتی در برخی از موارد

    شکل 6P9-1، وضعیتی را نشان می دهد که در صورت برخورد همزمان انسان با دو فاز مختلف با یک فاز و هادی خنثا ممکن است پیش آید. در این هنگام جریان برقگرفتگی که از بدن انسان عبور می کند به جای نشت به زمین، دوباره به سیستم باز می گردد و نظر به اینکه جمع آنی جریانها برابر صفر است، کلید عمل نخواهد کرد. این مسئله مخصوصاً در موردی که انسان بر روی کف عایق ایستاده باشد بارزتر است.

شکل 6P9 -1 حالتی در سیستم TN که در آن وسیله حفاظتی جریان تفاضلی کارآیی ندارد.