حفاظت در برابر برقگرفتگی _ پیوست 7

فصل ششم

حفاظت در برابر برقگرفتگی

پیوست 7- خطراتی که در اثر پاره شدن هادی حفاظتی/ خنثا PEN در سیستم TN بوجود می آید.

6P7-0- کلیات

   ملاحظات نظری و تجربی نشان می دهند که مهمترین اتفاق خطرناکی که در یک سیستم TN هم از نظر جانی و هم از نظر مادی بشر را تهدید می کند، پارگی هادی حفاظتی/خنثا یا هادی خنثا است. به همین دلیل است که مقررات متعددی برای حفظ مداومت این هادیها ابداع شده است.

با وجود این، استانداردها و کتابهای مرجع، راجع به نتایج پاره شدن هادی PEN کمتر مطلب ارائه می دهند و بیشتر به مواردی که باید برای جلوگیری از این اتفاق پیش بینی شوند، بسنده می کنند. اما به نظر می رسد که بهتر است کسانی که با توزیع و تاسیسات برقی سر و کار دارند با این مسئله آشنایی عمیقتری پیدا کنند تا اهمیت حفظ مداومت الکتریکی هادی PEN از یک طرف و اتصال زمینهای اضافی که برای زمین کردن هادی PEN در محل ورودی به هر ساختمان لازم می باشد را بهتر درک کنند.

پارگی هادی PEN بزرگترین خطر در یک سیستم TN می باشد. پارگی هادی PEN دو نوع خطر ایجاد می کند:

1-ولتاژ بدنه های هادی ممکن است به مدتی طولانی پیش از مقدار مجاز شود و خطر برقگرفتگی بوجود آورد.

2-به علت مواج شدن بیش از حد هادی PEN، ولتاژهای بین هر فاز و هادی PEN ممکن است به شدت تغییر کند و سبب شکست عایقبندی و “سوختن” لوازم شود.

شکل 6P7-1، طرحواره وضعیتی را نشان می دهد که در صورت پاره شدن هادی PEN بوجود می آید و حالت کلی بحث را تشکیل می دهد. و در هر دو حالت بدون اتصال به زمین بعد از محل ارگی و با اتصال به زمین بعد از محل پارگی بررسی شده است. دیده می شود که وجود اتصال زمین کمکی تا حدی تغییرات ولتاژ هادی PEN را مهار می کند.

شکل 6P7-2، طرحواره وضعیتی را نشان می دهد که در صورت پاره شدن هادی PEN و قطع شدن یک فاز بوجود می آید که حالت خصوصی از حالت کلی گفته شده در بالاست.

شکل 6P7-1 خطراتی که در اثر پارگی هادی خنثا در سیستم TN به وجود می آید- حالت کلی

شکل 6P7-2 خطراتی که در اثر پارگی هادی خنثا در سیستم TN به وجود می آید- حالت مخصوص