جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

حفاظت اضافی با استفاده از وسایل جریان تفاضلی

615 – حفاظت اضافی با استفاده از وسایل جریان تفاضلی       از وسایل (کلیدهای) جریان تفاضلی می توان فقط به عنوان حفاظت اضافی در برابر تماس مستقیم استفاده نمود و استفاده از این وسایل به عنوان تنها وسیله حفاظتی در برابر تماس مستقیم به کلی ممنوع است. با توجه به یادآوری زیر، وسایل حفاظتی جریان […]