حذف وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار

 716-4- حذف وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار با نیت جلوگیری از بی برق شدن مدار

     در مواردی که قطع ناگهانی مدار ممکن است باعث بروز خطر شود، توصیه می شود از نصب حفاظت در برابر اضافه بار صرفنظر شود. از این مواردند:

1-مدار تحریک ماشینهای گردان (سنکرون)؛

2-مدار تغذیه آهنر باهای بالاتر؛

3-ثانویه ترانسفورماتورهای جریان؛

4-پمپهای آتشنشانی.

در اینگونه موارد توصیه می شود از نوعی وسیله اعلان اضافه بار(سمعی-بصری) استفاده شود.

716-5- شرایط نصب چند کابل به موازات همدیگر از نظر اضافه بار

    هنگامی که یک وسیله حفاظتی عهده دار حفاظت چند کابل موازی باشد، شاخه های موازی هر قطب یا فاز مدار باید دارای جریانهایی که با یکدیگر برابرند، باشد و البته شدت جریان  جمع جریانهای همه شاخه ها خواهد بود. برای رسیدن به این هدف لازم است شرایط زیر رعایت شوند:

  • هادیهای هر شاخه باید از یک جنس و با سطح مقطع و طول برابر باشد؛
  • ساختار هادیها یا کابلها یکسان باشد؛
  • نحوه و شرایط نصب هادیها یا کابلها یکسان باشد؛
  • هیچ انشعابی در طول مسیر وجود نداشته باشد.

توصیه می شود هدایت چند کابل موازی فقط در مورد مقاطع بزرگ اجرا شود و در سیم کشیهای تاسیساتی اصلاً مورد استفاده قرار نگیرد.

717- حفاظت در برابر اتصال کوتاه

717-0- کلیات

یاد آوری 1- درباره کلیات پدیده اتصال کوتاه و محاسبه حداقل جریان اتصال کوتاه برای رعایت ایمنی در سیستمهای TN، در پیوست 4 از فصل ششم، بحث شده است. در اینجا فقط به ذکر کلیاتی که جنبه یادآوری دارد و بحثی کوتاه درباره شدت جریانهای اتصال کوتاه حداکثر، اکتفا شده است.

یادآوری2- برای مطالعه بیشتر درباره محاسبه شدت جریانهای اتصال کوتاه، که فصلی مهم از مهندسی قدرت است و در اینجا با آن گذرا برخورد شده است، استانداردهای IEC 781 , IEC 909 را ببینید.

IEC 781:Application Guide For Calculation of Short-Circuit Currents in L.V

Radial Systems

IEC 909: Short-Circuit Circuit Current Calculation in Tree- Phase A.C Systems

بزرگی شدت جریان اتصال کوتاه، بستگی به دوری یا نزدیکی نقطه وقوع آن نسبت به منبع تغذیه یا انشعاب دارد.

شدیدترین جریانها، در حالتی پیش می آید که اتصال کوتاه در نزدیکی منبع تغذیه یا انشعاب رخ دهد ولی هر چه اتصال کوتاه دورتر از منبع یا انشعاب اتفاق افتد، از شدت آن کاسته می شود. این مسئله به نوعی جریان اتصال کوتاه مربوط نیست ولی به طور کلی برای محاسبه حداکثر جریان اتصالی با نقاطی نزدیک و برای حداقل شدت جریان با نقاطی دور سروکار داریم.

در تاسیسات فشار ضعیف دو نوع اتصال کوتاه مورد نظر است که باید محاسبه شده و تجهیزات در برابر آنها کنترل شوند:

1)اتصال کوتاهی که با توجه به شرایط موجود در نزدیکی منبع یا به تناسب در جوار تابلوها اتفاق می افتدف شدیدترین جریانها را در تاسیسات تولید می کند. کلیه اجزای مدارها باید بتوانند در برابر آثار حرارتی و نیروهای دینامیکی این جریانها در مدت زمانی که قبل از عمل وسیله حفاظتی برقرارند، بدون بروز خرابی ایستادگی کنند. این اجزا عبارتند از تجهیزات قطع ووصل، مدارها، کابله، کلیدها، وسایل حفاظتی شینه ها و اتصالات.

برای بدست آوردن حداکثر جریان اتصال کوتاه به حالت اتصالی بین سه فاز بسنده می کنند که این برای بعضی موارد کافی نخواهد بود.

2) اتصال کوتاهی که با توجه به شرایط موجود در دورترین نقطه هر مدار اتفاق می افتد،خفیفترین جریانها را در تاسیسات تولید می کند.

در سیستم TN وسایل حفاظتی باید به موقع مدار را قطع کنند تا شرایط برقگرفتگی بوجود نیاید (ظرف 4،0 ثانیه یا 5 ثانیه، بسته به نوع تجهیزات تغذیه شونده) پیوست 4 از فصل ششم دیده شود. نظر به اینکه حداقل جریان اتصال کوتاه برای کنترل کارآیی تجهیزات در برابر برقگرفتگی مورد استفاده قرار می گیرد، در این محاسبات اتصال کوتاه در دورترین نقطه هر مورد بین یک فاز و هادی مشترک حفاظتی/خنثا(PEN)  یا هادی حفاظتی(PE)  ، محاسبه می شود.شکل 717-1 مطالبی را که در بندهای 1) و2) درباره آنها صحبت شده است نشان می دهد.

شکل 717-1 بعضی از مسایلی که باید در محاسبه حداکثر و حداقل جریانهای اتصال کوتاه منظور شوند.

717-1- مختصری درباره محاسبه حداکثر شدت جریان اتصال کوتاه

   شدت جریانی که در صورت بروز اتصالی در نقطه ای از تاسیسات ، در بخشی از آن که منتهی به نقطه مورد بحث می شود، جریان اتصال کوتاه احتمالی نامیده می شود.

شکل 717-2 اوسیلو گرام یک اتصال کوتاه با حداکثر جابجایی در یک شبکه وسیع را نشان می دهد.

شکل 717-2 اوسیلوگرام یک اتصال کوتاه با حداکثر جابجایی (حداکثر مولفه جریان مستقیم)

= مقوار موثر (RMC) مولفه سینوسی متقارن شدت جریان آغازین اتصال کوتاه؛

=A حداکثر مولفه جریان مستقیم؛

= حداکثر جمع مقادیر آنی جریانهای مولفه های سینوسی و مستقیم؛

مقدار موثر (RMS) مولفه سینوسی متقارن شدت جریان تثبیت شده اتصال کوتاه.

در شبکه های وسیع  =  است.

در این رابطه:

= مقدار موثر (RMS)  مولفه سینوسی متقارن شدت جریان آغازین اتصال کوتاه؛

 C=ضریب تصحیح است که برای محاسبه حداکثر جریان اتصال کوتاه 1،1=C است؛

 U= ولتاژ بین دو فاز؛

 Z= امپدانس حلقه اتصال کوتاه است که در مورد اتصال کوتاه سه فاز، امپدانس یک فاز از محل بروز اتصالی تا مبداء می باشد.