جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

ثابت نگاه داشتن سرعت و ظرفیت

ثابت نگاه داشتن سرعت و ظرفیت ثابت نگاه داشتن سرعت و ظرفیت و تغییر ارتفاع نظیر مکش (suction lift). پمپ را در سرعت و ظرفیت ثابت راه­اندزی کنید و همراه با آن ارتفاع نطیر مکش را تغییر دهید تا به شرایط رخداد کاویتاسیون برسید. در شکل 7-8 الف- منحنی­های هد، راندمان و توان ورودی در […]