توزیع هادی خنثی در سیستم IT

توزیع هادی خنثی در سیستم IT

توزیع هادی خنثی در سیستم IT

 

توزیع هادی خنثی در سیستم IT توصیه نشده است.

      در سیستم IT قویاً توصیه می شود که از توزیع هادی خنثی صرف نظر شود. بعضی از علل این کار واضح و بعضی دیگر غیر ممکن است خیلی روشن نباشند.

مهمترین علت اینکه توصیه می شود هادی خنثی توزیع نشود این است که هر چه طول هادی خنثی و تعداد لوازمی که به آن وصل می شوند بیشتر شود، احتمال بروز اتصالی بین آن و بدنه های هادی زمین شده بیشتر می شود که در صورت بروز این حالت ظاهراً اتفاق مهمی نخواهد افتاد، اما کل سیستم حفاظتی مختل خواهد شد و در اصل سیستم IT تبدیل به TT یا TN (بسته به نوع اتصال به زمین) خواهد شد.

چرا در سیستم IT  توصیه می شود هادی خنثی توزیع نشود.

این است که نه تنها بهتر است هادی خنثی توزیع نشود بلکه باید هادی ها، مقاومت یا مقاومت های وسیله کشف اتصال به زمین که بین نقطه خنثی و الکترود زمین قرار دارند، در برابر اتصال کوتاه شدن اتفاقی، به خوبی حفظ شود تا سیستم حفاظت مختل نشود.

اما وضعیت دیگری که در صورت توزیع هادی خنثی در سیستم IT باید مورد توجه قرارگیرد و علت آن ممکن است در نگاه اول خیلی واضح نباشد این است که همه مدارهای سیستم باید مجهز به وسایل کشف اضافه جریان در هادی خنثی باشند که همه هادی های مدار (فاز یا فازها و خنثی) را قطع کند.

کلیدهای چهار قطبی یا کلیدهای دو قطبی که همه قطب های آن مجهز به رله های اضافه جریان می باشند. برای همین منظور مورد استفاده قرار می گیرند.

برای پی بردن به اهمیت موضوع مورد بحث شکل 621-16 را مورد توجه قرار دهید. اگر مداری که هادی خنثای آن با بدنه برخورد کرده است مداری با مقطع کوچک باشد و مدار دیگر که فاز آن با بدنه در تماس است مداری با مقطع بزرگ باشد. ممکن است حالتی پیش آید که جریان اتصالی نشان داده شده در شکل، برای قطع رله جریان در فاز مدار بزرگ کافی نباشد در حالی که همین جریان از دید مدار کوچک آنقدر بزرگ باشد که هادی خنثای آن را بسوزاند.

در دو حالت زیر می توان از شرط بالا صرفنظر نمود:

 • در صورتی که برای حفاظت هادی خنثای هر یک از مدارها با چند مدارها یا چند مدار با هم از وسایل حفاظتی در برابر اتصال کوتاه در طرف تغذیه استفاده شده باشد.
 • در صورتی برای حفاظت از مدار مورد نظر از وسیله حفاظتی جریان تفاضلی استفاده شود، به شرط اینکه جریان نامی تفاضلی عمل آن از 0،15 برابر جریان نامی هادی خنثی بیشتر نباشد. بدیهی است که این وسیله باید همه هادی های مدار از جمله هادی خنثی را قطع کند.

621-5-8- شرایط قطع و وصل هادی خنثی (در سیستم IT)

    تا کنون در این کتاب راجع به قطع و وصل هادی خنثی صحبت نشده است. برعکس مخصوصاً در سیستم TN تاکید می شود که به هیچ وجه نباید در هادی خنثی از وسایل حفاظتی استفاده شود یا این هادی به نحوی دیگر و بدون قطع هادی های فاز، مجزا گردد. اما اینک دیده می شود که در سیستم IT انجام این کار لازم است. البته این فقط در حالتی از سیستم IT لازم می شود که در آن هادی خطا توزیع شده باشد. در صورت قطع و وصل هادی خنثا صرف نظر از نوع سیستم مراسمی دارد که باید در همه احوال مراعات شود.

یکی اینکه هادی خنثی نباید قبل از هادی های فاز از مدار مجزا و قطع شود. دیگر اینکه هادی خنثی باید قبل از هادی های فاز یا هم زمان با آنها وصل شود جز در شرایطی که برای سیستم IT گفته شد و شرایط استثنایی دیگر. هادی خنثی نباید حاوی وسایل حفاظتی خود کارکه فقط هادی خنثی را قطع کند، باشد.

 

    وسایل حفاظتی مجاز در سیستم IT ( توزیع هادی خنثی در سیستم IT )

    در سیستم های IT استفاده از وسایل حفاظتی زیر مجاز است:

 • وسایل بازرسی دایمی عایق بندی؛
 • وسایل حفاظتی اضافه جریان؛
 • وسایل حفاظتی جریان تفاضلی.

 

621-5-10- درجه عایق بندی برای تجهیزات تک فاز در سیستم IT با خنثای توزیع شده ( توزیع هادی خنثی در سیستم IT )

     در سیستم های IT با هادی خنثای توزیع شده تجهیزاتی که بین فاز و خنثی نصب می شوند، باید از نظر عایق بندی مناسب برای ولتاژ فاز (U) باشند. برای درک علل این کار توصیه می شود پیوست 4P22 در فصل چهارم دیده شود.

621-5-11- خصوصیات – مزایا – کاربرد های سیستم IT ( توزیع هادی خنثی در سیستم IT )

     از بین سیستم های سه گانه IT,TT,TN دو سیستم اول یعنی TN و TT ، سیستم هایی برای استفاده در کاربردهای عادی و سیستم سوم یعنی IT، یک سیستم مخصوص برای کاربردهای مخصوص می باشد.

نظر به اینکه اولین اتصال به بدنه در سیستم IT سبب قطع برق تجهیزاتی که اتصالی در آن واقع شده است نمی شود و در همان حال تماس با بدنه تجهیزات سبب برق گرفتگی نمی گردد. سیستم IT در بسیاری از کاربردهای حساس بی همتا است. بعضی از مواردی که استفاده از سیستم IT در آنها غیر قابل جایگزینی است. عبارتند از:

 • اتاق های عمل و نظایر آن در بیمارستان ها؛
 • چراغ های روشنایی ایمنی در تالارهای همایش و نظایر آن؛
 • معادن رو باز و زیر زمینی؛
 • سیستم های تولیدی که قطع برق در آنها ممکن است تولید خسارات زیاد کند مانند:
 • شیشه سازی
 • کوره ها
 • ذوب فلزات
 • نیروگاه ها
 • صنایع شیمیایی
 • صنایع مهمات سازی
 • تجهیزات آزمایشگاه ها و انجام آزمایش
 • تغذیه کامپیوترها
 • مدارهای کنترل
 • عملیات صنعتی زنجیره ای

 

 

توزیع هادی خنثی در سیستم IT ، توزیع هادی خنثی در سیستم IT ، توزیع هادی خنثی در سیستم IT ، توزیع هادی خنثی در سیستم IT