تعميرات جزئی پمپ ها

تعميرات جزئی پمپ ها

تعميرات جزئی پمپ ها

تعويض و شستشو فيلتر يا strainer

تعميرات جزئی پمپ ها :

يکی از دلايل افت فشار و دبی گرفتگی در فيلتر يا strainer است. بهترين روش برای تشخيص گرفتگی در strainer استفاده از دو فشارسنج است، که قبل و بعد از strainer نصب می شود. در صورت گرفتگی دو فشارسنج اختلاف فشار زيادی رانشان می دهند، اما در بيشتر موارد فشارسنج جهت تشخيص گرفتگی strainer وجود ندارد و تنها روش تشخيص گرفتگی باز کردن فيلتر و strainer می باشد. فيلترها و strainer ها معمولا به صورت دوتایی نصب می شوند. بنابراين در صورت گرفتگی آنها، ديگری در سرويس قرار می گيرد و فيلتر يا strainer مسدود، شده تعويض و يا تميز می شوند.

تعميرات جزئی پمپ ها

تعميرات جزئی پمپ ها

   در Y-strainer، با باز کردن پيچ های کار و انتهايی، می توان مواد جامد انباشته شده را تخليه کرد و screen يا همان توری را تعويض و يا تميز نمود. در T-strainer با باز کردن فلانج اين عمل انجام شده و screen در آورده می شود، تعويض و يا تميز می شود. در هنگام تميز کردن basket , basket strainer به دقت برداشته شده و به وسيله يک برس مخصوص و يا غوطه ور کردن basket، در يک حلال که حل کننده اين ذرات باشد، عمل تميز کردن کاری را انجام می دهند. روش ديگر جهت تميز کردن basket استفاده از جريان شديد آب يا بخار جهت شستشو می باشد. هيچ گاه basket را محکم تکان ندهيد و يا بر روی ميز به آن ضربه نزنيد. اين عمل باعث خراب شدن basket می شود. Basket بلافاصله بعد از درآوردن بايد تميز شود. اين کار باعث می شود که ذرات جامد به basket نچسبد و خشک نشود. چون بعد از خشک شدن، پاک کردن آن سخت می شود.

  تعميرات جزئی پمپ ها

2- اضافه نمودن يا تعويض روغن در تعميرات جزئی پمپ ها

اپراتور موظف است که روغن مورد نياز برای برينگ را از نظر level و کيفيت مورد بررسی قرار دهد.

از طريق sight glass و يا عقربه ای که بر روی housing برينگ نصب شده است، level روغن تعيين می شود. برای level روغن يک حد مينيموم و ماکزيموم وجود دارد و بايد توجه که روغن موجود در برينگ ها در بين اين دو حد مجاز باشد. در صورت کم بودن روغن، برينگ خشک کار کرده، داغ می کنند و خراب خواهند شد. در صورتی که روغن زياد باشد، ياتاقان ها، گرم خواهند شد. برای جلوگيری از گرم شده بيش از حد ياتاقان ها، ازطريق محل تخليه روغن، روغن اضافی را خالی کرده و سطح روغن به اندازه مناسب می رسد. تعويض و اضافه نمودن روغن در حالت کلی به عهده تعميرات است، ولی در شرايط اضطراری، در صورتی که level روغن کاهش يابد، اپراتور می تواند برای اضافه کردن روغن به شرح ذيل عمل کند :

در صورتی که برينگ مجهز به sight glass باشد، اضافه کردن روغن ازطريق sight glass انجام می شود و هرگز نبايد روغن کاری را از سوراخ venting موجود در بالای housing انجام داده در صورتی که نشانگر بر روی housing باشد، اضافه کردن روغن از سوراخ venting صورت گيرد.

در برينگ ها بسته به نوع برينگ از روغن و گريس برای روغن کاری استفاده می کنند، در صورتی که روغن کاری با گريس انجام شود، sight glassيا gage، برای نشان دادن سطح روغن وجود ندارد و تعويض گريس بعد از يک دوره کاری ذکر شده در document، توسط تعميرات صورت می گيرد.

کيفيت روغن مرتبا بايد از لحاظ رنگ و لزجی بررسی شود. در صورتی که نياز به تعويض روغن به علت تغيير رنگ، وجود ذرات جامد و تغيير لزجی (رقيق شدن روغن) باشد، تعميرات اين کار را انجام خواهد داد. ابتدا روغن موجود در housing تخليه شده، سپس از سوراخ venting روغن جديد به داخل آن ريخته می شود، تا تمامی مواد جامد باقی مانده در housing، تخليه شده و housing تميز شده سپس draining بسته شده و housing را از روغن پرمی کنند.