جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

تعریفها و فرهنگ لغات 7

T TELV                                                                                TELV یاد آوری: تا این تاریخ در فرهنگ IEC برای TELV شرحی داده نشده است. TELV- Telecommunications Extra Low Voltage دما                                                                                                                        Temperature دمای محیط                         ambient tbmperature دمای هوا یا محیط  دیگری است که تجهیزات بکار خواهد رفت. دمای هوای محیط                     ambient air temperature (برای وسایل قطع و وصل یا فیوز)            […]