تعریفها و فرهنگ لغات 7

T

TELV                                                                                TELV

یاد آوری: تا این تاریخ در فرهنگ IEC برای TELV شرحی داده نشده است.

TELV- Telecommunications Extra Low Voltage

دما                                                                                                                      

 Temperature

دمای محیط                        

ambient tbmperature

دمای هوا یا محیط  دیگری است که تجهیزات بکار خواهد رفت.

دمای هوای محیط                    

ambient air temperature

(برای وسایل قطع و وصل یا فیوز)           

(for switching devices or fuse)

دمای هوای محیطی است که کل وسیله قطع و وصل یا فیوز را احاطه می کند و در شرایطی مشخص تعیین می شود.

یادآوری- در مورد وسایل قطع و وصل یا فیوز که درداخل یک محفظه نصب می شوند، دمای مورد بحث، دمای خارج محفظه می باشد.

کانال  کابل (ترانکینگ) (برای کابل)           

(trunking (for cables

سیستمی است برای پوشش حفاظتی کابلها که معمولا مقطعی مربع یا مستطیل دارد و یک طرف آن قابل پیاده کردن یا لولایی باشد.

یاد آوری: این سیستم معمولا در کارختنه ساخته می شود و هادیها پس از برداشتن درپوش، در داخل آن قرار می گیرند.

کانال کابل (ترانکینگ)                

trunking                                                 

سیستم کانال کابل (ترااکینگ)                      

 cable trunking                 

سیستم بسته ای است متشکل از پایه و در پوشی که قابل برداشتن است و برای محاط کردن کابل کابلهای عایقدار و بندها و / یا جا سازی تجهیزات الکتریکی دیگر به کار می رود.

v  

ولتاژ                              

voltage

ولتاژ اسمی                  

nominal volage

(یک تاسیسات)                                                                    

(of an installation)

ولتاژی است که به وسیله آن تاسیسات یا بخشی از آن معرفی می شود.

یاد آوری: ولتاژ واقعی ممکن است نسبت به ولتاژ اسمی به اندازه رواداریهای مجاز تفاوت داشته باشد.

ولتاژ تماس              

touch voltage

ولتاژی است که در هنگام بروز خرابی در عایقبندی بین قسمتهایی که در عین حال در دسترس اند، ظاهر می شود.

یاد آوری ها:

  • قرار این است که از این اصطلاح فقط در مورد تماس غیر مستقیم استفاده شود.
  • در مواردی معین، امپدانس فردی که با این قسمتها در تماس است ممکن است

مقدار ولتاژ تماس را به مقداری قابل ملاحظه تحت تاثیر قرار دهد.

ولتاژ تماس احتمالی               

prospective                                                 

حداکثر ولتاژ تماس این است که احتمال دارد در صورت بروز اتصال کوتاهی با امپدانسی نا چیز، در تاسیسات الکتریکی ظاهر شود.

حداکثر ولتاژ تماس                   conventional touch voltage   

قرار دادی          

(UL (limit

حداکثر مقدار ولتاژ تماس است که مجاز می باشد در شرایطی معین از نظر تاثیر عوامل خارجی، به مدتی نا محدود برقرار ماند.

ولتاژ اسمی (یک باتری)   

(nominal voltage (of a battery

مقدار تقریبی مناسبی برای ولتاژ است که برای تعیین یک نوع باتری به کار رود.

ولتاژ اسمی                     

rated voltage

مقدار ولتاژی است که توسط سازنده به یک جزء، دستگاه، وسیله یا تجهیزات نسبت داده می شود و مشخصه های بهره برداری و کارآیی نیز به آن ارجاع می شود.

اضافه ولتاژ گذرا                             

transient overvoltage

اضافه ولتاژ های گذرا تا جایی که به استاندارد IEC-664 مربوط است به ترتیب زیر تعریف می شود.

اضافه ولتاژ قطع و وصل          

 switching overvoltage

اضافه ولتاژ گذرایی است در نقطه ای از سیستم که به علت انجام قطع و وصل معینی ظاهرشود و یا در اثر بروز اتصالی پیش آید.

اضافه ولتاژ صاعقه (آذرخش)                   

lightning over voltage

ضافه ولتاژ گذرایی است در نقطه ای از سیستم که به علت اصابت صاعقه ای با مشخصات معین ظاهر شود.

ولتاژ بر طبق

IEC 38(1983) voltage

برای مثال

ولتاژ اسمی          

EC 38                    nominal voltage

ولتاژی است که به وسیله ان تاسیسات یا تجهیزات معرفی می شود و بعضی از مشخصه های بهره برداری نیز به آن ارجاع می شود.

بالاترین ولتاژ یک سیستم

EC38                  highest voltage of a system

بالاترین مقدار ولتاژی است که در شرایط بهره برداری عادی در هر زمان و هر نقطه ای پیش می آید و شامل ولتاژهای گذرا مانند آنهایی که در اثر قطع و وصل در سیستم پیش می اید و تغییرات موقتی ولتاژ، نمی شود.

پایین ترین ولتاژ یک سسیستم  

EC38        lowest voltage of a system

پایین ترین مقدار ولتاژی است که در شرایط بهره برداری عادی در هر زمان و هر نقطه ای از سیستم پیش می آید ولی شامل ولتاژهای گذرا مانند آنهایی که در اثر قطع و وصل در سیستم پیش می آید و تغییرات موقتی ولتاژ، نمی شود.

W

سیستم سیم کشی              

Wiring system 

مجموعه ای است متشکل از کابل و سیم یا کابلها و سیمها و یا شینه کشی و همین طورقسمتهایی است که آنها را نگهداری می کنند و یا می پوشانند.

حفره های ساختمانی                   

building void

فضایی است در داخل سازه یا اجزای ساختمان که فقط در بعضی نقاط قابل دسترس می باشد.

یاد آوریها:

  • مثالهایی برای حفره های ساختمانی عبارتند از: فضای داخل پارتیشن ها،

کفهای آویزان، سقفها و بعضی انواع چارچوبهای درها.

  • حفرهای مخصوصی را که در اجزای ساختمان ایجاد می کنند، مجرا نیز می نامند.

نردبان کابل            

                             cable lader

تکیه گاهی است برای کابل مشتمل بر یک سرای اجزای نگهدار که به نحوی صلب به اجزای نگهدار اصلی وصل می باشند.

بازوی نگهدار کابل          

cable brackets

تکیه گاهی است افقی برای کابل که تنها در یک سمت محکم می شود و در فواصل معینی در طول کابل قرار داده می شود و کابل بر روی آن خوابانده می شود.

پست نگهدار کابل             

cleat

نگهدارنده ای است که در فواصلی معین در طول کابل یا لوله نصب می شود و به طور مکانیکی کابل یا لوله را محکم نگه می دارد.