جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

تعریفها و فرهنگ لغات 6

O مانع                                         obstacle  قسمتی است که مانع از تماس مستقیم غیر عمدی شود ولی نتواند در برابر یک عمل عمدی   که منجر به تماس مستقیم می شود ممانعت به عمل آورد.  p  PELV                             PELV یاد آوری: تا این تاریخ در فرهنگ IEC برایPELV شرحی داده نشده است. PELV-Protective Extra Low Volage برای شرح PELV […]