تعریفها و فرهنگ لغات 6

O

مانع                                        

obstacle 

قسمتی است که مانع از تماس مستقیم غیر عمدی شود ولی نتواند در برابر یک عمل عمدی   که منجر به تماس مستقیم می شود ممانعت به عمل آورد. 

PELV                             PELV

یاد آوری: تا این تاریخ در فرهنگ IEC برایPELV شرحی داده نشده است.

PELV-Protective Extra Low Volage

برای شرح PELV به بخش 630 مراجعه شود.

هادی         

PEN                       Pen conductor

هادی است وصل به زمین که وظایف هادی حفاظتی و هادی خنثا را در خود میآمیزد.

(هادی مشترک حفاظتی/ خنثا)

یاد آوری: نشانه اختصاری PEN از ترکیب دو نشانه PE یعنی هاد حفاظتی و N یعنی هادی خنثا به دست می آید.

هادی فاز                       

phase conductor

هادیی است مربوط به سیستم جریان متناوب برای انتقال انرژی الکتریکی که غیر از هادی خنثی می باشد.

یادآوری: از این اصطلاح برای هادی معادل در سیستم جریان مستقیم نیز استفاده می شودمگر آنکه به نحوی دیگر مشخص شده باشد.

آلودگی                                

pollution

هر گونه افزودگی مواد خارجی، جامد مایع یا گازی شکل (گازهای یونیزه) که ممکن است نتیجه آن تقلیل در استقامت دی الکتریک یا مقاومت ویژه سطح شود

هادی حفاظتی

(PE)                    rotective conductor(PE)                        equipment grounding conductor (usa)

هادیی است که برای بعضی از اقداماتحفاظتی برای تامین ایمنی در برابر برقگرفتگی لازم می باشد تا قسمتهای زیر را به همدیگر وصل کند

 • بدنه های هادی؛
 • قسمتهای هادی بیگانه؛
 • ترمینال اصلی زمین؛
 • الکترود زمین؛
 • نقطه زمین منبع( نقطه خنثا) یا نقطه خنثا مصنوعی.

همبندی حفاظتی                                  

protective bonding

وصل الکتریکی بدنه های هادی و / یا پرده حفاظتی است برای تامین مداومت الکتریکی به وسیله ای که اتصال به هادی حفاظتی خارجی را بر قرار می کند.        

پرده کشی حفاظتی                                     

protective screening

جداسازی مدارها است از قسمتهای هادی خطرناک به کمک یک پرده هادی فراگیر که خود به وسیله ای که به هادی حفاظتی اتصال برقرار می کنوصل می شود.

جدایی حفاظتی                                                    

protective separation

 

جداسازی بین مدارها است با استفاده از حفاظتهای اصلی و تکمیلی( عایقبندی اصلی به علاوه عایقبندی تکمیلی یا پرده کشی حفاظتی) یا با استفاده از روش حفاظتی معادل (مانند عایقبندی تقویت شده)

شستی- دگمه فشاری                           

push- button

نوعی کلید کنترل است با قسمتی محرک که برای کار با نیرویی که عضوی از بدن انسان    (معمولاً انگشت با کف دست) اعمال می کند. طرح می شود و دارای انرژی ذخیره شده ای برای برگشت است.

پرده( یک کابل)                           

(screen (of a cable

یک یا چند لایه هادی است که کار آنها کنترل میدان الکتریکی در داخل عایقبندی می باشد.

همچنین این لایه یا لایه ها ممکن است سطحهای صافی را در سر حد عایقبندی ایجاد کرده و به حذف فضاهای موجود در سر حدات نیز کمک کنند.

SELV                      SELV

یاد آوری تا این تاریخ در فرهنگ IEC  برایSELV شرح داده نشده است.

SELV-Satety Extra Low Voltage

برای شرح SELV به بخش 630 مراجعه شود.

غلاف                                               

sheath

چپوششی است به فرم استوانه، یکنواخت و متحدالشکل از مواد غیر فلزی و معمولاً ترزیقی می باشد.

یادآوری: در آمریکا از اصطلاح Sheath فقط در مورد غلاف فلزی استفاده می شود در حالی که jacket برای پوشش غیر فلزی به کار می رود.

سپر (یک کابل)                                 

(shield (of a cable

لایه ای است محاطی فلزی و زمین الکتریکی کابل را به داخل آن محدود کند و / یا کابل را در برابر تاثیر عوامل الکتریکی خارج، حفاظت کند.

یاد آوری- غلافهای فلزی، زره ها و هادیهای هم مرکز زمین شده ممکن است به عنوان سپر نیز به کار روند.

شوک الکتریکی(برق گرفتگی)                     

sock 

اثرهای پاتوفیزیولوژیکی که در اثر عبور جریان الکتریکی از بدن انسان یا حیوان پدید می آید.

جریان شوک (جریان برق گرفتگی)                    

sock current

جریانی است که از بدن انسان یا حیوان عبور می کند و دارای مشخصه هایی است که ممکن است که اثرهای پاتوفیزیولوژیکی پدید آورد.

قسمتهای که به طور همزمان در دسترس می باشند.

Simultaneously acsessibhe parts

هادی و یا قسمتهای هادی می باشند که بسته به مورد ممکن است در آن واحد توسط انسان یا حیوان لمس شوند.

یاد آوری: قسمتهایی که به طور همزمان در دسترس می باشند ممکن است شامل موارد زیر باشند:

 • قسمتهای برقدار؛
 • بدنه های هادی؛
 • قسمتهای هادی بیگانه؛
 • هایهای حفاظتی؛
 • الکترودهای زمین؛

فرد کار آزموره(ماهر)                   

skilled person

فردی است مانند یک مهندس یا تکنیسین با دانش فنی یا تجربه کافی که وی را مجهز می  کند تا  خطراتی که ممکن است برق بوجود آورد، حذرکند.

راه انداز (استارتر)

Starter

ترکیبی است از کلیه وسایل قطع و وصل که برای راه اندازی وایست یک موتور لازم می باشند همراه با وسایل مناسب برای حفاظت در برابر اضافه جریان.

راه انداز ستاره- مثلث

star-delta starter

راه اندازی است برای یک موتور القایی سه فاز به گونه ای که در وضعیت راه اندازی سیم   پیچهای استاتور در حالت ستاره وصل می شوند و در حالت نهایی کار، این سیم پیچها در حالت مثلث قرار می گیرند.

سیستم تغذیه

supply syste

سیستم تغذیه                         

(supply system for)

برای سرویسهای ایمنی

safety services

(Emergeney power system (USA

سیستمی است که هدف از آن حفظ حالت کاری تجهیزاتی است که برای ایمنی افراد ضروری می باشند.

یاد آوری: هدف این است که سیستم تغذیه شامل منبع و مدارها، تا ترمینالهای تجهیزات مصرف کننده جریان باشد در بعضی موارد سیستم ممکن است شامل تجهیزات مصرف کننده جریان نیز باشد.

سرویس تغذیه کمکی                    

standby supply syst      

سیستمی است که هدف از آن حفظ حالت کاری تاسیسات یا بخشهایی از آن است به دلایلی غیر از ایمنی در صورت قطع تغذیه عادی.

کلید قطع بار                                 

switch

وسیله مکانیکی قطع و وصل است که قادر به وصل، عبور دادن و قطع جریان برق مداردر شرایط عادی می باشد. شرایط عادی ممکن است شامل وضعیتی با اضافه بارهای مشخص باشد و همینطور برای مدتی مشخص جریانهایی را در شرایط غیرعادی مدار، مانند اتصال کوتاه

تحمل کند.

 تابلو                                                             

switchboard

مجموعه ای است از وسایل قطع و وصل سوار شده بر یک صفحه همراه با یا بدون وسایل اندازه گیری. از این اصطلاح نباید برای گروهی از کلیدهای محلی که مربوط به یک مدار نهایی می باشند، استفاده کرد.

یاد آوری: اصطلاح تابلو ممکن است شامل تابلو یا جعبه تقسیم نیزباشد.

وسایل قطع و وصل و کنترل

switchgear and controlgear

وسایل قطع و وصل                   

switchgear

و کنترل

 and controlgear

تجهیزاتی است که برای وصل به یک مدار الکتریکی با هدف زیر پیش بینی می شود:

 • حفاظت؛
 • کنترل؛
 • جدا کردن؛
 • انجام عملیات قطع ووصل؛

یاد آوری: وسایل اتصالات مانند ترمینالها و پستها و همچنین اجزایی مانند پریزها و چند شاخه ها و نظایر ان جزء ملحقات به حساب می ایند.

وسایل قطع و وصل                                   

switchgear

و کنترل                                              

 and controlgear

اصطلاحی است عمومی شامل وسایل قطع و وصل و ترکیب آنها است با تجهیزاتی کنترل، اندازه گیری، حفاظت و تنظیم کننده.

همچنین مجموعه هایی است از این تجهیزات و اسبابها، همراه با اتصالات و همبندیها وملحقات و محفظه ها و اسکلتها ی نگهدار.

وسایل قطع و وصل                                     

switchgear

اصطلاحی است عمومی شامل وسایل قطع و وصل و ترکیب آنها است با تجهیزات کنترل، اندازه گیری، حفاظت و تنظیم کننده.

همچنین مجموعه هایی است از این تجهیزات و اسبابها، همراه با اتصالات و همبندیها و ملحقات و محفظه ها و اسکلتهای نگهدار که در اصل برای استفاده در ارتباط با تولید انتقال، توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی پیش بینی می شود.

وسایل کنترل               

controlgear 

اصطلاحاتی است عمومی شامل وسایل قطع و وصل و ترکیب آنها است با تجهیزات کنترل.

اندازه گیری، حفاظت و تنظیم کننده

همچنین مجموعه هایی است از این تجهیزات و اسبابهاف همراه با اتصالات و همبندیها و ملحات و محفظه ها و اسکلتهای نگهدار که در اصل برای استفاده در کنترل انرژی الکتری

مربوط به تجهیزات مصرف کننده، پیش بینی می شوند.

قطع و وصل (کلید زنی)                      

switching                                                 

 قطع کردن به منظور تعمیر (مکانیکی

switching-off for  (mechanical) maintenance

عملیاتی است برای غیر فعال کردن یک یا چند مورد از تجهیزاتی که با برق کار می کند با هدف جلو گیری از بروز خطرهایی غیر از موارد برقگرفتگی یا بروز جرقه الکتریکی در هنگام کار روی این تجهیزات.

قطع یا وصل اضطراری              

emergency switching

عملیاتی است برای برطرف کردن خطرات غیر منتظره ای که ممکن است پیش آیند در زمان هر چه سریعتر.

قطع و وصل عملیاتی؛               

functional switching

کنترل                

control

عملیاتی است برای وصل یا قطع یا تغییر منبع تغذیه انرژی الکتریکی به کل یا قسمتی از تاسیسات با هدفهای عادی

وسیله قطع و وصل

441-14-01             switching device

وسیله ای است که به منظور قطع یا وصل جریان در یک یا چند مدار الکتریکی طرح شده است.