جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

تعریفها و فرهنگ لغات 3

کتاکت (قطعه)                                          (contact(piece یکی از قطعات هادی که یک کتاکت را تشکیل می دهد. کتاکتور                                                                   contactor (مکانیکی)                                                                                          (mechanical) یک وسیله قطع و وصل مکانیکی است که دارای تنها یک حالت استراحت می باشد و به طریقی جز با دست کار میکند و قادر است در شرایط عادی مدار، از جمله […]